Protokoll fra telefonstyremøte 8. mars 2018

  

Protokoll fra telefonstyremøte i Vekst i Grenland IKS, 8. mars 2018

Deltok fra styret:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud
  • Inger Lysa
  • Ingunn Nestestog, vara for Hilde Molberg
  • Morten Næss

Forfall:

  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

  • Hanne Gro Haugland

Sak 13/18 Powered by Telemark – overføring av prosjektansvar

Prosjektet Powered by Telemark skal markedsføre regionen. Industrien, banker, eiendoms-utviklere, m.f. deltar. ViG er tung inne med økonomisk støtte og «mannskap».  Prosjektet kom i gang i fjor. Initiativtaker Telemark Offshore ved daglig leder, er prosjektansvarlig. Det er leid inn prosjektlederbistand i 50% stilling. Prosjektleder har sagt opp sin stilling. Som følge av oppsigelsen, har styringsgruppa diskutert organiseringen av prosjektet. Styringsgruppa ønsker å løfte prosjektet ut fra Telemark Offshore. Det er imidlertid viktig med en fortsatt tett kobling til industrinettverkene i Grenland. Styringsgruppa har anmodet ViG IKS om å ta over prosjektansvaret/-ledelsen.

Styret påpekte at Powered by Telemark er et viktig prosjekt for regionen og for ViG. Styret er positiv til å ta over prosjektansvaret/-ledelsen. Styret noterte seg at prosjektet har finansiering ut 2018, og at styringsgruppa for prosjektet må tas stilling til hvem/hvordan aktivitetene skal videreføres.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret er positiv til å imøtekomme anmodningen fra styringsgruppa til Powered by Telemark om å ta over prosjektansvaret/-ledens. Prosjektet har finansiering ut 2018. Styret forutsetter at styringsgruppa avklarer videreføring av aktivitetene før utgangen av året.  

Sak 14/18 Utvikling av Proventia til et innovasjonsselskap

ViG IKS er deleier i inkubatoren Proventia AS. Andre deleiere er bl.a. Herøy Industripark (40%), Siva (16,66%), Telemark fylkeskommune (6,66%), Høgskolen i Sørøst-Norge (6,66%%) og Notodden utvikling (2,22%). Flere av eierne, med Siva, Herøya Industripark og Telemark fylkeskommune i spissen, har foreslått å utvikle Proventia til et innovasjonsselskap med et bredere mandat enn dagens inkubator. Daglig leder i Midt-Telemark Næringsutvikling har tatt til ordet for et tettere samarbeid mellom MTNU og Proventia, i ytterste konsekvens – en sammenslåing. Spørsmålet er om ViG bør vurdere tilsvarende løsning.

Styret ser flere fordeler og noen ulemper ved en slik løsning. ViG IKS’ og Proventia AS’ aktiviteter er delvis overlappende. En sammenslåing innebærer mer effektiv og rasjonell bruk av ressursene. Dessuten kan ett sterkt innovasjonsselskap bidra til et mer kraftfullt næringsarbeid og et mer oversiktlig virkemiddelapparat i regionen. Styret mener at ViG IKS bør ha en positiv og konstruktiv holdning i diskusjonen om utviklingen av ett innovasjonsselskap.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret tar saken til orientering.

Sak 15/18 Eventuelt

Omorganisering av ViG: Styret diskuterte framdriften i gjennomføringen av Grenlandsrådets vedtak av 24. november 2017 om videreutvikling av næringsutviklingssamarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret mener at av hensyn til de ansatte i ViG IKS bør vedtaket i Grenlandsrådet 24. november 2017 om videreutvikling av næringsutviklingssamarbeidet, gjennomføres raskt. Selskapets representantskap bør fatte nødvendige beslutninger knyttet til reviderte vedtekter m.m. på møtet 13. april i år. Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å utarbeide saksdokumenter og avklare håndteringen av saken med sentrale rådmenn/rådmannsgruppa