Protokoll fra telefonstyremøte 22. januar 2018

 

Protokoll fra telefonstyremøte i Vekst i Grenland IKS, 22. januar 2018

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Lene Hysing (vara for Karin Finnerud)
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Geir Lia

Sak 1/18 Vedtakssak: Seabased Norge AS – søknad om utviklingslån

Telefonstyremøtet var en oppfølging av epoststyremøtet i desember 2017 der det framkom ulike syn i saken om utviklingslån til Seabased Norge AS.

Styret noterte seg at:

 • Seabased Norway AS’ prosjekt innebærer etablering av en produksjonslinje for utprøvd, grønn teknologi.
 • Etableringen innebærer mange arbeidsplasser.
 • Prosjektet treffer godt opp mot strategisk næringsplan for Grenland og profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond (ref. målet om økt antall arbeidsplasser og strategisk grep/retningslinje om å støtte virksomheter/prosjekter som tilbyr gode løsninger for klima og miljø).
 • I hht profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond, skal ViG engasjere seg i nyskapingsprosjekters tidligfase og være et supplement til ordninger i regi av Innovasjon Norge og andre.
 • Det er usikkerhet knyttet til Seabased Norge AS’ etablering.

Til tross for usikkerheten, og i lys av øvrige nevnte forhold, var styret enig om at ViG bør støtte prosjektet.

Styret mente for øvrig at det er legitimt å koble vedtak i ViG med vedtak i andre deler av virkemiddelapparatet i saker der det er behov for risikodeling og samlet innsats i regionen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret i Vekst i Grenland IKS har fått presentert Seabased Norway’s planer om produksjon og testing av bølgekraftverk ved Vard Brevik, Trosvik. Styret ser positivt på initiativet, og gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale om utviklingslån på NOK 500.000 til Seabased Norway AS.
 2. 2.     Utbetalingen skal være milepælbaserte og ta hensyn til utviklingen i prosjektet.

*****

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollene ved signatur.