Protokoll fra styremøtet 5. november 2019

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 5. november 2019 klokka 8-12 på Klosterøya

Tilstede:

 • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste Pedersen (på telefon i behandlingen av sak 42 og 43)
 • Tone Allum

Fra ViG møter:

 • Hanne Gro Haugland
 • Maren Anne Røed, sak 46/19
 • Geir Lia, sak 47/19

Sak 42/19     Protokoll fra styremøtet 17. september 2019 

Til sak 41/19, opplyste daglig leder at hun, styreleder Thor Oscar Bolstad og Helene Norli hadde vært i møte med Skien kommune ved rådmann Ole Magnus Stensrud og kommunalsjef Karin Finnerud, om datasenter. Skien kommune er positiv til at ViG tar en rolle. I første omgang vil ViG gå gjennom ringvirkningsanalyser fra andre byer/steder med datasenter, gjøre en vurdering, og komme opp med forslag til fokusområder og hvordan Skien/Grenland bør jobbe med tematikken. Et oppfølgingsmøte er berammet i november.

Styret var tilfreds med utfallet av møtet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur. 

Sak 43/19    Handlingsplanen for 2020

Styret var generelt positiv til forslag til HP 2020, men ønsket noen justeringer. Justeringene innarbeides og sjekkes med styret per epost. Endelig dokument oversendes representant-skapet til orientering.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner forslaget til HP 2020 med endringer som framkom i møtet.
 2. HP 2020 oversendes representantskapet før møtet 22. november 2019, til orientering.

Sak 44/19     Overføring av lån fra UV til UVE

Undervannsentreprenøren AS (UV) og UVE Cleantech AS (UVE) har fått lån fra Grenland næringsfond. Begge lånene er til samme prosjekt; utvikling av en flytende miljøstasjon for rensing av skip. Lånet til UV falt til betaling i januar. Nedbetaling ville gått utover UVE og utviklingsprosjektet. I enighet med de to selskapene, har administrasjonen overført lånet fra UV til UVE. I ettertid har administrasjonen spurt seg om man har handlet innenfor fullmaktene. GNF har nå en risikoeksponering i UVE på kr 700′, dvs. styresak, men sletting av UVs lån på kr 200′ er innenfor administrativ fullmakt.

Styret var enig i administrasjonens vurdering mht overføring av lånet, men påpekte at sake burde har vært forelagt styret.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret deler administrasjonens vurdering mht overføring av lån fra UV til UVE.
 2. Eventuelle tilsvarende saker i framtida, forelegges styret til godkjenning.

Sak 45/19     Scoreboard

Arbeidet er i rute, vi vil klare de fleste KPIene. Det er 3 unntak: Antall case mht statlige arbeidsplasser, støtte over statsbudsjettet til nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse og deltakelse i kommunestyre-/formannskapsmøter.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert scoreboard med KPIer til orientering.

Sak 46/19     Kompetansesenteret for miljø og helse

Kompetansesenteret er etablert. Første styremøte er avholdt. Styret har 5 medlemmer, de fleste fra den tidligere styringsgruppa. Hanne Gro Haugland er styreleder. En valgkomite jobber med å få ny styreleder på plass i løpet av vinteren. Det er ikke lagt inn tilskudd til Kompetansesenteret i forslag til statsbudsjett for 2020. Stortingsrepresentant Erlend Larsen er kontaktet for å få inn en merknad. Lobby-arbeid vil ha prioritet de neste månedene med tanke på tilskudd fra 2021. Kompetansesenteret har søkt Telemark fylkeskommune om kr 700’ fra regionale midler. Administrasjonen har innstilt på støtte. Det vil også søkes om støtte fra Grenlandssamarbeidet/grenlandskommunene (skjønnsmidler og prosjektstøtte). ViG har avsatt kr 400’ i sitt budsjett, forutsatt godkjenning i representantskapet. På tredje forsøket har Oslofjord-fondet bevilget kr 500’ til forskningsprosjektet trygge pasientrom. USN har prosjektledelsen, Skien kommune er prosjekteier/-ansvarlig. Helse- og sosialdepartementet har invitert Kompetansesenteret til å søke om status som nasjonale kompetansetjeneste. Finansiering knyttet til tjenesten er usikker. Man vil likevel søke fordi prosessen har nytteverdi og vil gi viktige avklaringer. Sykehuset Telemark er sentral i arbeidet.

Styret diskuterte ViGs deltakelse i styret for Kompetansesenteret. Det var enighet om at ViG bør ha en plass fordi selskapet vil bidra til næringsfokus og kobling opp mot andre prosjekter/prosesser som helseinnovasjon Telemark.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om Kompetansesenteret for miljø og helse til orientering.

Sak 47/19     Statlige arbeidsplasser, dagligvaretilsynet

ViG har jobbet med nye statlige arbeidsplasser knyttet til opprettelse av et dagligvaretilsyn. 4. oktober annonserte næringsminister Torbjørn Røed Isaksens at Dagligvaretilsynet etableres i Grenland (ca. 10 ansatte) og skal samlokaliserer med Forbrukertilsynet (ca. 35 arbeidsplasser). Planlagt oppstart er 1. januar 2021.

ViGs jobb med Dagligvaretilsynet har vært å lete opp caset, sette seg inn i statlige føringer samt høringsbrev og -svar, vurdere Grenlands muligheter som lokaliseringssted, kontakt med bl.a. Nærings- og fiskeridepartementet, diskutert saken med rådmannsgruppa og styret, og ututarbeide fakta- og kunnskapsgrunnlag. Planen var å ta sistnevnte til ordførerkollegiet. Meldingen om lokalisering kom før forventet. Fokus nå er læringseffekten av caset. Administrasjonen er i ferd med å lage en rutine som gir kjøreregler for arbeid fra etterretning til gjennomføring og oppfølging. Mht. sistnevnte vurderes om og hvordan ViG kan bidra i forbindelse med selve etableringen av Dagligvaretilsynet og Forbrukertilsynet. Det vil også vurderes hvordan vi kan bruke kompetansemiljøene som følger med disse tilsynene.

Styret var opptatt av at grenlandskommunene bør bidra til en god prosess for Tilsynenes valg av lokalisering. ViGs arbeid med Dagligvaretilsynet registreres i KPIen/scoreboardet. Casene må være relativt godt gjennomarbeidet før de registreres der. Administrasjonen må søke nye mulige case. Det er viktig å koble på Telemarksbenken på Stortinget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om statlige arbeidsplasser, dagligvaretilsynet, til orientering. 

Sak 48/19     Offentlige strategier for verdiskaping i kreative næringer.

ViG er prosjekteier/-ansvarlig og Telemarkforsking prosjektleder for det treårige prosjektet offentlige strategier for verdiskaping i kreative næringer, mentoring, nettverk og samlokalisering. Prosjektet har fått kr 3,25 millioner i tilskudd fra Oslofjordfondet. Det er i sin avsluttende fase. Av resultater kan nevnes vitenskapelige artikler, papers, næringsanalyser av kreative næringer (Grenland og Tinn), åpne seminarer, workshops for studenter, foredrag, presentasjoner, ressurshefte, samlinger for prosjektdeltakerne og medieoppslag. I forbindelse med prosjektet, inviterte ViG til møte for kultursjefer, næringssjefer, med flere i januar i år. Spørsmålet var om vi bør styrke tilbudet for etablerere innen kreative næringene. Svaret var ja, ViG fikk utfordringen. ViG har utviklet et kursopplegg, som vil gjennomføres vinter/vår 2020.

Styret ga honnør til administrasjonen og lurte på om det kan utvikles tilsvarende kursopplegg for reiseliv og kanskje handel.  Styret foreslo å invitere Visit Telemark til neste møte for å diskutere saken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om offentlige strategier for verdiskaping i kreative næringer til orientering.

Sak 49/19     Arrangementer og møteplasser i 2019

ViG har alene eller sammen med andre, gjennomført en rekke arrangementer hittil i år, herunder smartstartkurs, Gründerforum, seminar om skattefunn, starte og drive bedriftsdagen, og debattmøte om norsk energipolitikk (i regi av Powered by Telemark). Flere arrangementer gjennomføres de neste ukene, spesielt i forbindelse med Gründeruka, som Startgropa, Vekstkonferansen og seminar om kreative næringer. Av samarbeidspartnere kan nevnes DnB, Innovasjon Norge, Proventia, Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, Telemark Offshore, Grenland næringsforening, Sparebank1 Telemark, Lederforum Grenland, Ungt Entreprenørskap og Universitetet i Sørøst-Norge

Styret understreket at samarbeid er bra; man får økt synlighet og mer effektiv bruk av ressursene.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om gjennomførte og kommende arrangementer i 2019 til orientering.

Sak 50/19     Driftsrapportering

Startopp-stillingen: Cecilie Kollstrøm har takket ja til stillingen som startoppansvarlig. Cecilie begynner 2. januar 2020

Powered by Telemark PL-stillingen: Det har kommet 12 søknader. Rekrutteringsprosessen er gjennomført med bistand fra Skagerak Energi. Det gjennomføres nå referansesjekk på ønsket kandidat.

El-bilen: ViG leaser en KIA elbil. Leasingperioden går ut i februar 2020. Ut fra en totalvurdering (kostnader, helse, miljøprofil, markedsføring), er det ønskelig å videreføre leasingavtalen.

Forslag til vedtak:

Styret tar driftsrapporten til orientering.

Sak 51/19     Eventuelt 

Frier Vest: Heidi Herum påpekte at Frier Vest AS i sterkere grad bør koble på ViG, og benytte seg av selskapets kompetanse og ressurser på invest in-området. Daglig leder opplyste at ViG er i dialog med Frier Vest og vil stille sine tjenester til rådighet dersom det er ønskelig.

Representantskapet: Neste møte i representantskapet finner sted 22. november. Yvonne Aasbø vil delta fra styret og Helene Norli og Hanne Gro Haugland fra administrasjonen. I statusrapporteringen vil det orienteres om REE-prosjektet, invest in-arbeidet, scoreboard og HP 2020.