Protokoll fra styremøtet 16. juni 2020

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 16. juni 2020 klokka 8-12 på Klosterøya

Deltok:

 • Yvonne Aasbø, styreleder
 • Heidi Herum, nestleder
 • Janicke Andreassen
 • Jon Guste Pedersen
 • Roger Hegland
 • Tone Allum

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene Norli (sak 31/20)
 • Petter Ellefsen (sak 32/20)
 • Geir Lia (sak 34/20)

 

Sak 27/20       Orienteringssak: Protokoll fra styremøte 14. februar 2020 og ekstraordinært e-styremøte 15. mai 2020

Daglig leder kommenterte følgende saker:

Sak 20/20 om koronatiltak: ViG har gjennomført to webinarer om bruk av digitale plattformer. Webinarene var godt besøkt. Det jobbes med finansiering av prosjektet «næringslivet på nett».

Sak 21/20 om legemiddelprosjektet: Etter forslag fra styret, har Grenlandssamarbeidet oversendt brev til statlige myndigheter om legemiddelproduksjon.

Sak 23/20 om strategisk næringsplan: Representantskapet vedtok på møtet i april å utsette rulleringen av SNP til 2021.

Sak 26/20 om oppkapitalisering av Grenland næringsfond: Ordførerkollegiet støtter forslaget om at saken om oppkapitalisering av GNF legges fram for representantskapet på møte i november i år.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar gjennomgangen av protokollene til orientering.

Sak 28/20       Vedtakssak: Presåkornfond

Aleksander Farstad og Jon Endre Gjærum presenterte New Normal Group AS/New Normal Capital AS og deres arbeid med å sette opp to presåkornfond; New Normal Venture AS og Fossefall Venture AS.

Styret diskuterte ViGs eventuelle deltakelse i Fossefall Venture, som vil rette seg mot miljøteknologiselskaper. Styret understreket behovet for et presåkornfond i regionen, så fordeler ved at fondet forvaltes av NNCs, berømmet NNGs initiativ, bemerket at NNG er et spennende og fram-tidsrettet selskap, og påpekte at ViGs deltakelse kan være viktig selv om vi går inn med en relativt liten eierpost. Deltakelse i fondet er i tråd med strategisk næringsplan, der det står at ViG skal «være med å mobilisere kapital til framtidsrettede prosjekter». Styret hadde enkelte betenkeligheter knyttet til om fondet faktisk vil investere i regionale utviklingsprosjekter og om ViG heller bør bruke egne midler selv. Styret konkluderte med at ViG bør delta i Fossefall Venture, primært med tinginnskudd gjennom våre lån til Cemit og Sustaintech. Det krever at lånene gjøres konvertible og at de to selskapene er positive til det. Administrasjonen går i dialog med Cemit og Sustaintech. Styret forutsetter at andre regionale aktører også går inn i fondet, som må fullfinansieres.

 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Vekst i Grenland går inn i Fossefall Venture AS primær gjennom å legge våre lån til Cemit og Sustaintech i «potten».
 2. Dersom det viser seg at punkt 1 ikke er mulig, går ViG inn med 1 MNOK i «ren» kapital.
 3. Det forutsettes at andre regionale aktører deltar i Fossefall Venture AS.
 4. Det forutsettes også at fondet blir fullfinansiert (100 MNOK).

Sak 29/20       Vedtakssak: Rammer og grovbudsjett 2021

Styret var i all hovedsak enig i daglig leders forslag til grovbudsjett for 2021. Styret ønsket en note om at underskudd knyttet til Grenland næringsfond ikke er med i budsjettet, men i årsregnskapet. Styret påpekte at det er usikkerhet ved deler av budsjettet pga. koronasituasjonen og det kan være behov for justeringer. Dette bør understrekes i oversendelsesbrevet til grenlandskommunene.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner grovbudsjettet for 2021 med tillegg som framkom i møtet.
 2. Saken om rammer og grovbudsjett for 2021 oversendes grenlandskommunene i nær framtid.

Sak 30/20       Vedtakssak: Reiseliv – mandat forstudie

Reiseliv er en viktig næring i Grenland, og er hard rammet av koronapandemien. Det er behov for omstilling og nye løsninger. Mange reiselivsbedrifter er små og har ikke kapasitet til å drive utviklingsarbeid alene. I tråd med strategisk næringsplan, skal ViG involvere seg i reiseliv. Administrasjonen har diskutert et mulig prosjekt med en rekke aktører i fylket. Erfaringen er at det er mange synspunkter, og behov for mer kunnskap for å kunne utforme et prosjekt.

Styret var positiv til at det gjennomføres en forstudie. Reiseliv er en vekstnæring. Det er bra at ViG går inn i dette. Det er behov for en kartlegging som, i tillegg til de foreslåtte punktene, bør se på målgrupper for reiselivet i regionen. Styret hadde en rekke synspunkter om innretning og fokus for et eventuelt framtidig prosjekt, herunder at det bør se på Grenland og ikke hele fylket.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner mandat til forstudie for økt innovasjon i reiselivet i Grenland.
 2. Midler til gjennomføring av forstudien tas fra tilskuddspotten.

Sak 31/20       Vedtakssak: Næringsmiddelindustri – mandat forstudie

Bakeriprodusenten Milba AS og kommunene Skien og Porsgrunn har spilt inn næringsmiddelindustri som et aktuelt tema for regionens bedriftsattraheringsarbeid. Argumenter for å gå inn i dette, er at næringsmiddelindustrier sysselsetter mange, eksporten øker, det er bra med lokal matproduksjon og dette er et viktig næringsområde for nye Vestfold og Telemark fylke. Videre kan Grenland ha gode forutsetninger for å få mer produksjon av utvalgte ingredienser og halvfabrikata som brukes i eksisterende næringsmiddelindustri i regionen, og som i dag importeres fra produsenter i utlandet. Argumentene mot, er at Grenland har relativt får bedrifter innen næringsmiddelindustri, noe som er et dårlig utgangspunkt for bedriftsattraheringsarbeid. Dessuten er ViG involvert i mange aktiviteter, og vi må prioritere.

Styret påpekte at dette er en viktig næring, i utvikling. Det ble vist til megatrender og satsing på marin næring. Grenlands kompetanse, næringsstruktur og historikk, gir regionen et fortrinn for lokalisering av næringsmiddelindustri.  Styret mente at ViG bør involvere seg i tematikken, men at dette ikke bør gå på bekostning av annet viktig arbeid, som legemiddelprosjektet. Styret konkluderte med at det gjennomføres en forstudie nå. En eventuell videreføring må vurderes i dialog med initiativtakerne.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner mandat til forstudie for næringsmiddelindustri i Grenland.
 2. Midler til gjennomføring av forstudien tas fra tilskuddspotten.

Sak 32/20       Orienteringssak: Scoreboard

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar scoreboardet til orientering.

Sak 33/20       Orienteringssak: Batteriprosjektet – mandat forstudie

Det grønne skiftet med rask fremvekst av batteridrevne fremkomstmidler, verktøy og maskiner setter press på produksjonskapasiteten for battericeller nasjonalt, kontinentalt og globalt. Store bilprodusenter utsetter produksjon i mangel av batterier. Det er 6-10 battericellefabrikker under planlegging i Europa, men få er i realiseringsfase. Ifølge EU vil behovet være 30-50 fabrikker innen 2030. På bakgrunn av henvendelse fra interessenter, er det gjort grovanalyse av lokasjonsmuligheter og forutsetninger for å tiltrekke slik virksomhet til Grenland. Dette følges opp gjennom en forstudie som ser på muligheter, forutsetninger og eventuelle «showstoppere» for slik virksomhet her. Områdene i tilknytning til Frier Vest er mest aktuelle, og forstudien gjennomføres i tett samarbeid med Bamble kommune. Herøya Industripark, Grenland Havn Eiendom, Frier Vest og Skagerak Energi er også med.

Styret mente at dette er et meget positivt initiativ og ga sin fulle backing til arbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar mandat til forstudie innen verdikjeden for batteriproduksjon i Grenland til orientering.

Sak 34/20       Orienteringssak: Statlige arbeidsplasser – kompetansekartlegging og NAV-ombud

Kompetanse er et kriterium for departementers vurdering ved eventuell utflytting av statlige arbeidsplasser. ViG har gjennomført en kompetansekartlegging blant statlige tilsyn og liknende i regionen. Kartleggingen omfatter 28 virksomheter, hvorav 8 er dybdeintervjuet, og viser at det er generelt god tilgang på kompetanse og søkere, også til økonomiske/administrative og juridiske stillinger. I forbindelse med flyttingen til Grenland, har Forbrukertilsynet nylig ansatt 10 jurister. Det er knyttet en viss spenning til hvor enkelt det blir å rekruttere ytterligere 20.

Stortinget vedtok 14. mai å be Harberg-utvalget om å komme med forslag til etableringen av et Nav-ombud, der organisering av pasient- og brukerombudet kan tjene som modell. Dette er et spennende case, som passer ViGs profil. Skal vi lykkes med å få etableringen til Grenland, kreves et grundig og koordinert påvirkningsarbeid. I tillegg vil en smooth flytting/etablering av Forbrukertilsynet og Dagligvaretilsynet hit være av betydning. ViG arbeider med en felles strategi for disse to sakene. Forslag skal legges frem for rådmannskollegiet denne uka.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/20       Orienteringssak: Powered by Telemark – statusorientering

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 36/20       Orienteringssak: Økonomirapport og revidert budsjett 2020

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar økonomirapporten for 1. tertial og revidert budsjett for 2020 til orientering.

Sak 37/20       Orienteringssak: Driftsrapportering

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar driftsrapporteringen til orientering.

Sak 38/20       Eventuelt
Ingen saker.