Protokoll fra styremøtet 14. april 2020

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 14. april 2020 klokka 8-13 digital på Teams

Deltok:

 • Thor Oscar Bolstad, styreleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste Pedersen
 • Tone Allum
 • Ingjerd Martinsen (vara)

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Tore Halvorsen (sak 17/20 og 18/20)
 • Helene M. Norli (sak 21/20)

 

Sak 16/20  Vedtakssak: Protokoller fra styremøtet 11. februar 2020 og epoststyremøter 2020

Daglig leder hadde følgende kommentarer til protokollene:

Protokollen for møtet 11. februar 2020

Sak 5/20: Forslag til prosess for rullering av strategisk næringsplan er lagt fram for rådmanns-kollegiet, som vil ta det videre til ordførerkollegiet. Rådmennene mente at formannskapene og ikke kommunestyrene bør inviteres til næringsseminaret.

Sak 8/20: Telemarksbenken ved Terje Lien Aasland er kontaktet angående møtet. Det blir neppe møte før til høsten.

Sak 10/20: Hellum consulting vil bistå i gjennomføring av en nullpunkts kjennskapsanalyse for ViG. Gjennomføringen utsettes til høsten pga. koronapandemien.

 

Protokoll for andre epostmøte 2020

Sak 16/20: I h.h.t. styrevedtak, fryses renta på alle utlån fra Grenland næringsfond fra 1. april og ut året. Administrasjonen praktiserer vedtaket ved at det gis rentefritak i nevnte periode, påløpte renter fra faktureringstidspunktet i 2019 til 1. april 2020 føres på faktura i 2021, for lånetakere med siste forfall i 2020, etterfaktureres renter i 2021.

 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene.

 

Sak 17/20  Vedtakssak: CEMIT søknad

Are Sandersen og Arve Tong-Stavrum i Cemit presenterte selskapet og søknaden. Cemit Group AS leverer tjenester innen jernbanevedlikehold, og ble etablert i 2018. Datterselskapet Cemit Digital AS gjennomfører nå et utviklingsprosjekt for digitalisert overvåking av jernbanevedlikehold.

Styret bemerket at jernbanesektoren har stort behov for digitale løsninger. Cemit har et dyktig lag og er blant de fremste i bransjen. Dette er et prosjekt ViG/Grenland næringsfond bør støtte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Vekst i Grenland IKS innvilger et lån på 600.000 kr til Cemit Norway AS. Lånet tilbakebetales over 3 år. Lån til standard vilkår i Vekst i Grenland IKS benyttes. 

 

Sak 18/20  Vedtakssak: Mevo søknad

Kristian Grønevet og Kent Bråthen i Mevo presenterte selskapet og søknaden. Mevo Noway AS er en IT-bedrift, etablert i 2015. De tilbyr en programvare/app for kommunikasjon mellom leverandører av merkevarer (for eksempel Miele, Samsun og Huawai) og selgere i butikkene (som Power og Elkjøp).  Mevo vil videreutvikle løsningen. Ny versjon vil håndtere langt flere brukere, automatisere og effektivisere meldinger, og legge til rette for direkte kommunikasjon mellom hovedkontor og selger.

Styret påpekte at digitale utvikling skjer i alle bransjer. Mevo har gjentatte ganger bevist at de kan skape ny virksomhet og innovasjon. ViG/Grenland næringsfond bør støtte videreutviklingen av Mevos programvare/app.

Forslag vedtak:

Vekst i Grenland IKS innvilger et lån på 300.000 kr til Mevo Norway AS. Tilbakebetaling skjer over to år. Lån til standard vilkår i Vekst i Grenland IKS benyttes. 

 

Sak 19/20  Vedtakssak: Aktivering av kassebeholdningen

Daglig leder har lagt fram styrevedtak om aktivering av ViGs kassebeholdningen i rådmannskollegiet. Kollegiet ønsket at saken til representantskapet omtaler to alternativer; oppkapitalisering av Grenland næringsfond og etablering av en tilskuddspott i ViGs ordinære budsjett. Styret mente at oppkapitalisering er beste alternativ og ba daglig leder arbeide for dette. Styret mente videre at det var bra at saken tas opp i representantskapet i november.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Aktivering av kassebeholdningen bør skje gjennom oppkapitalisering av Grenland næringsfond. Daglig leder bes arbeide for dette alternativet.

 

Sak 20/20  Vedtakssak: ViGs koronatiltak på kort og lang sikt

Konsekvensene av koronapandemien for folk og næringsliv er enorme. ViG vil bidra i den nasjonale dugnaden. ViG har vedtatt kortsiktige tiltak knyttet til lån og tilskudd og jobber med langsiktige tiltak. Mer konkret, har ViG gitt tilskudd til portal for kortreist handel i Skien og Klimb-treningsapp, er i ferd med å justere startopptilbudet i lys av koronasituasjonen, jobber med et prosjekt som har arbeids-tittel Vestfold og Telemark Online og et mulig prosjekt om innovasjon i reiselivsnæringen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Det er viktig at ViG deltar i dugnaden som følge av koronapandemien, og utvikler sine aktiviteter og prosjekter i lys av det, herunder utvidet tilbud til gründere/etablerere i regionen.
 2. Styret tar til orientering at det er innvilget tilskudd til prosjektet om portal for kortreist handel i Skien og Climb AS.
 3. Styret er positiv til prosjektet Vestfold og Telemark Online, at ViG tar prosjektansvar/-lederrollen og bidrar med opp til kr 200’, som tas fra tilskuddspotten.

 

Sak 21/20  Vedtakssak: Invest in arbeidet – synspunkter av politisk karakter

Gjennom invest in-arbeidet, jobber ViG med å attrahere nye private virksomheter til regionen. Det er to hovedaktiviteter; mottak av henvendelser om etablering og oppsøkende aktivitet mot bedrifter som kan ha en interesse av å etablere seg i regionen. Sistnevnte gjennomføres i form av temaavgrensede prosjekter, herunder «REE-regionen Telemark» og «Mer legemiddel-industri til Grenland». Temaene kan inneholde politiske problemstillinger om for eksempel lokalisering av legemiddelproduksjon og statlig eller privat eierskap av slik produksjon.

Styret diskuterte i hvilken grad ViG skal involvere seg i politiske problemstillinger. Det var enighet om at selskapet i liten grad skal involvere seg og skal fortsatt følge mantraet «mene mindre og gjøre mer». Styret mente at ordførerne bør ha en mening om legemiddelproduksjon, og ba daglig leder ta opp saken med Grenlandssamarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

ViG skal i liten grad involvere seg i politiske problemstillinger i forbindelse med invest in arbeidet.

 

Sak 22/20  Orienteringssak: Scoreboard

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

 

Sak 23/20  Orienteringssak: Driftsrapportering

ViG-ansatte har vært pålagt hjemmekontor og bruk av telefon/digitale løsninger for møter fra 13. mars pga. koronautbruddet. Det ligger an til at ViG bytter leverandør av ulike datapakker pga dårlig erfaring med dagens leverandør. Drangedal kommune har sagt opp avtalen med ViG, Tore Halvorsen tilbakefør til kommunen i juli/august. Forslag til prosess for rullering av SNP er lagt fram for rådmannskollegiet. Der var det enighet om å ta forslaget videre til ordførerkollegiet. ViG har vært i kontakt med Bamble kommune om et mulig prosjekt knyttet til Frier Vest. Trosvik Maritime AS har opplyst at prosessen med Vard har tatt noe lengre tid enn først antatt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar driftsrapporteringen til orientering.

 

Sak 24/20  Eventuelt 

Ingen saker.