Protokoll fra styremøtet 11. februar 2020

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 11. februar 2020 klokka 8-12 på Klosterøya

Tilstede:

 • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste Pedersen
 • Tone Allum
 • Ingjerd Martinsen

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Vibeke Abrahamsen (sak 2/20)
 • Tore Halvorsen (sak 3/20, 4/20 og 6/20)
 • Helene Norli (sak 5/20, 11/20 og 12/20)

Sak 1/20 Protokoll fra styremøtet 10. desember 2019 og epoststyremøte desember 2019

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollene ved signatur.

Sak 2/20 Årsberetning og -regnskap 2019

Revisor Odd Knustad presenterte regnskapet og sa at selskapet har «stålkontroll».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og -regnskapet for 2019.

 

Sak 3/20 Green Ammo AS – søknad om lån.

Steffen Botten i Green Ammo AS presenterte prosjektet og søknaden. Produktet, E-blanks, er et alternativ til løsammunisjon, som brukes ved øvelse i Forsvaret, Politiet mv. Dette er en bedre løsning med tanke på miljø, HMS, bruksområder, logistikk, slitasje på våpenet mv. Produktet har høy innovasjonsgrad. Det skal søkes patent på deler av teknologien. Det er behov for forbedring av noen funksjoner (rekyl og lyd). Prisen bør ned. Selskapet har kommet langt i videreutviklingsarbeidet og samarbeider med eksterne kompetansemiljøer i og utenfor regionen, herunder DNH i Kragerø. Green Ammo AS har bestillinger inne, og er del av anbudsprosesser via andre aktører. Det er få konkurrenter, kun en i Israel, men deres løsning har dårligere funksjon enn E-blanks. Green Ammon AS er i dialog med TUF, har søknad inne hos IN og har fått lån fra Skien næringsfond.

Styret var positiv til søknaden og noterte seg at Green Ammo AS har et kompetent team, en sterk investor, et solid patent og kontrakt med Proventia. Det er noen teknologiske utfordringer, som selskapet er godt i gang med å løse. Det er lite produksjon av elektronikk i Norge, men det er grunn til å tro at Green Ammo AS vil generere arbeidsplasser i regionen (bl.a. innen utvikling og salg).

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Vekst i Grenland IKS innvilger et lån på 300.000 kr til Green Ammo AS til standard vilkår.

                       

Sak 4/20 Kinera AS/Kinera Coating AS – søknad om lån

Kinera AS/Kinera Coating AS har søkt om kr 250 000 i lån fra Grenland næringsfond. Bedriften har allerede et lån på kr 150 000 hos GNF. Det er søkt om tilskudd fra Telemark utviklingsfond og bedriften har inngått avtale med Proventia. Støtten skal brukes til å styrke management for å drive forretningsutvikling, markedsarbeid og skaffe kompetente industrielle eier. Kinera AS har tidligere mottatt støtte fra Norsk forskningsråd, EU og Innovasjons Norge til utvikling av produkter og produksjonsmetoden. Bedriften driver innen overflatebehandling av bl.a. ventiler, utstyr og rør.

Styret takket for solid saksframlegg. Dette er et spennende prosjekt, som kan bidra til økt verdiskaping i regionen. Risikoen er betydelig. Gjennom en «pakkeløsning» fordeles risikoen mellom Proventia, TUF og ViG. Det er bra. Det er også bra at prosjektet er nøye vurdert av de tre. Styret ønsket å støtte prosjektet gjennom lån fra Grenland næringsfond.

I forlengelsen av diskusjonen om Kinera, fremmet styret ønske om statusoppdatering om engasjementer i GNF.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Vekst i Grenland IKS innvilger et lån til Kinera AS på kr. 400.000, hvorav kr. 150.000 benyttes til å slette lån til Kinera Coating AS opptatt i 2018.
 2. Nytt samlet lån på kr. 400.000 gis etter standard vilkår og tilbakebetales i 4 avdrag.

 

Sak 5/20  Strategisk næringsplan – rullering

Dagens strategiske næringsplan gjelder for perioden 2017 – 2020. Grenlandssamarbeidet «eier» planen. Ordførerkollegiet har bedt ViG legge fram forslag til prosess med rullering. Ny plan må ha med de fire satsingsområdene til Grenlandssamarbeidet (helse, utdanning, infrastruktur og næring) og ta opp i seg FNs bærekraftsmål.

Styret var positiv til daglig leders forslag til prosess, som skal være enkel og involvere eierkommunene slik at de får eierskap til ny plan.

Styret mente at ny plan må oppfattes som relevant for eierkommunene og bør omfatte både lokalt og regionalt næringsarbeid. Kommunene har ansvar for førstnevnte. Dette bør omtales kort. Oppfølgingen ligger hos kommunene. Kommunene bør utfordres på hvordan de vil måle deres gjennomføring. Planen bør primært ta for seg regionalt næringsarbeid, som er ViGs kompetanseområde alene eller i miks med kommunene.

Forslag til vedtak:

 1. Styret støtter daglig leders forslag til prosess for rullering av strategisk næringsplan.
 2. Styret mener at ny strategisk næringsplan bør omfatte både lokalt og regionalt næringsarbeid, med kort omtale av førstnevnte og fokus på sistnevnte.
 3. Forslag til prosess og synspunkt om innhold legges fram for rådmannskollegiet og ordførerkollegiet.

Sak 6/20 Aktivering av kassebeholdningen

Fra tid til annen får ViG søknader om tilskudd til utviklingsprosjekter. Selskapet har begrensede muligheter for å imøtekomme slike søknader. Ved utløp av 2019, hadde ViG en kassebeholdning på ca kr 14,8 millioner, inkludert kr 5,7 millioner i frie likvide midler til Grenland næringsfond. Fungerende styreleder har tatt opp muligheten for å reservere deler av kassebeholdningen i en «tilskuddspott».

Styret diskuterte forslag til å reservere deler av kassebeholdningen i en «tilskuddspott» eller gjennom oppkapitalisering av Grenland næringsfond. Sistnevnte vil kreve at Drangedal og Kragerø kommuner blir med i fondet og at bestemmelsene om tilskudd i vedtektene mykes opp.

Styret mente at oppkapitalisering er å foretrekke; det vil gi ViG en mer velutstyrt verktøykasse, innebære administrative og regnskapsmessige forenklinger og samkjøre eierstrukturen i fondet med eierstrukturen i selskapet. Drangedal og Kragerø bør inviteres med i fond mot at de går inn med kr 500 000 hver. Styret ba administrasjonen jobbe videre med saken. Oppkapitalisering vil kreve vedtak i representantskapet. Neste møte er i april.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret er positiv til forslaget om å aktivere kassebeholdningen gjennom oppkapitalisering av Grenland næringsfond.
 2. Administrasjonen utarbeider forslag til modell, som behandles av styret.
 3. Viktige elementer i modellen er at oppkapitaliseringen settes til kr 5 millioner og at Drangedal og Kragerø kommuner inviteres med i fondet mot at de går inn med kr 500 000 hver.

Sak 7/20 Videreføring av Vekstkonferansen?

Som grunnlag for diskusjonen om videreføring av Vekstkonferansen, har ViG gjennomført en undersøkelse blant deltagerne på tidligere konferanser, hatt møter med ulike aktører for å få innspill herunder evalueringsmøte med Sparebank1, og kartlagt andre konferanser i Vestfold og Telemark. Grovt oppsummert kan man si at mange ønsker at konferansen videreføres, det er ikke viktig at den er del av Gründeruka, den bør gjøres nærings-/temaspesifikk og reiseliv settes på programmet i 2020/2021.

Bamble kommune ved næringssjef Hege Bjørnerud, Visit Telemark ved reiselivssjef Kjetil Østlie og Innovasjon Norge ved Stine Lund deltok i møtet. Bjørnerud presenterte tanker rundt reiselivet betydning, hvordan man bør jobbe med tematikken i regionen og forslaget om at reiseliv settes på programmet for neste Vekstkonferanse. Østlie orienterte om Visit Telemarks arbeid og Lund om Innovasjon Norges ordninger rettet mot reiselivsnæringen.

Styret var positiv til det nevnte forslaget og mente at neste Vekstkonferanse må arrangeres i tett samarbeid med eksterne aktører. Man bør tenke stort, dog ha i mente de tre nasjonale reiselivskonferanser Opplevelse Nord-Norge, Digitalisering Kristiansand og Snowball Lillehammer. Ideer som kom fram i møtet var: Fokus bør være på proffe aktører både de som har drevet en stund og nye virksomheter. Konferansen bør bidra til gjensidig læring og inspirasjon, samt utvikling og gjennomføring av nye ideer/løsninger bl.a. knyttet til helårlig drift. Reiseliv er passion og idealisme. Viktige drivere er kultur og mat. Det må settes ned en prosjektgruppe med deltakelse fra Visit Telemark, Innovasjon Norge, kommunene, m.f. Det er prosjektgruppa som må definere mål og målgrupper og utforme konseptet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Vekstkonferanse videreføres og gjøres nærings-/temaspesifikk.
 2. Reiseliv settes på programmet for neste Vekstkonferanse.
 3. Vekstkonferansen gjennomføres i tett samarbeid med eksterne aktører.
 4. Administrasjonen legger fram konseptskisse for styret.

 

Sak 8/20 Dialog med eierkommunene og telemarksbenken

Styret var enig i daglig leders forslag til opplegg for næringsseminar i kommunene, herunder at de skal gjennomføres i september i forbindelse med by-/kommunestyremøter, både faste medlemmer og sentrale varamedlemmer inviteres, rullering av strategisk næringsplan settes på dagsorden.

Mht. telemarksbenken på Stortinget, mente styret at vi bør be om eget møte, som gjerne kan avholdes i Oslo noe som kan bidra til bredere deltakelse. Formålet er å presentere ViGs arbeid og eventuelle saker av interesse for enkeltbedrifter eller nettverk i regionen. Vi må informere våre eiere om møtet.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak:

 1. Styret tar informasjonen om status for dialog med eierkommunene til orientering.
 2. Styret er enig i forslaget til opplegg for næringsseminar i kommunene.
 3. Styret ønsker eget møte med telemarksbenken og ber daglig leder ta kontakt med Terje Lien Aasland for fastsettelse av dato.

 

Sak 9/20  Scoreboard 2020

Styret fattet følgene enstemmige vedtak: Styret tar saken om scoreboard til orientering.

Sak 10/20       Kommunikasjonsarbeid – kjennskapssanalyse og KPIer

Administrasjonen ønsker en kjennskapsanalyse med referanse til ViGs kommunikasjons-strategi, delmål 2 om å bygge og bevare tilliten til selskapet. Analysen vil måle ViGs tillit hos kunder/eiere. Første gjennomgang vil gi nullpunkt og sette oss i stand til å vurdere effekt av tiltak/aktiviteter. Med basis i analysen, vil det formuleres gode KPIer for kommunikasjons-arbeidet.

Styret så nytten av en slik analyse. Mange har meninger om ViG, en kjennskapsanalyse vil gi kvantitative svar. Det er viktig å utforme analysen for maksimal nytteverdi, det bør selekteres på bl.a. geografisk nedslagsfelt og målgrupper. Nyansene må fram.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak: Styret tar saken om kommunikasjonsarbeid, kjennskapssanalyse og KPIer til orientering og er positiv til at det gjennomføres en analyse.

Sak 11/20 Evaluering HP 2020

Gjennomføring av ViGs handlingsplan for 2019 er evaluert. Målene er i all hovedsak nådd.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak: Styret tar evalueringen av HP 2020 til orientering.

Sak 12/20 Invest in Grenland – strategi og aktivitetsplan

ViG har fra 2019 intensivert arbeidet med å attrahere private bedrifter og kapital til regionen gjennom et invest in-arbeid. I 2019 ble det utformet en ettårig strategi for å ha klare rammer for arbeidet i oppstartsfasen. Strategien er nå justert. Det er sett som hensiktsmessig å legge en lengre tidsramme til grunn (utvidet til 3 år) og det er tatt inn en aktivitetsplan for 2020.

Styret var positiv til ny strategi og vil på en senere tidpunkt diskutere hvordan de i større grad kan bidra til invest in-arbeidet. På spørsmål om en regional invest-in enhet, svarte administrasjonen at ViG ønsker en slik enhet, som legges til for eksempel Innovasjon Norge.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 13/20 Driftsrapportering

Cecilie Kolstrøm er på plass som ny startoppansvarlig og Siri Alfsen har tatt over som prosjektleder for Powered by Telemark. ViGs nye nettside er på lufta. Den har et up-to-date grafisk uttrykk, fokuserer på selskapets hovedoppgaver og har en teknisk løsning som gjør redigering enkelt. Videre, etter ønske fra styret, har ViG koblet Norcem og Grenland-samarbeidet om CCS-prosjektet.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak: Styret tar driftsrapporteringen til orientering.

Sak 14/20 Eventuelt 

Det legges opp til styreevaluering på neste møte.

Styremøtene utvides til kl 13, ved behov.