Protokoll fra styremøtet 10. desember 2019

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 10. desember  2019 klokka 8-12 på Klosterøya

Tilstede:

 • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste Pedersen
 • Tone Allum

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene M. Norli, sak 54/19 og 59/19
 • Geir Lia, sak 57/19

Sak 52/19       Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 5. november 2019

Daglig leder ga følgende opplysninger:

Sak 46/19. Stortingsrepresentant Erlend Larsen har opplyst at det ikke er tatt inn merknad i statsbudsjettet 2020 om Kompetansesenteret. Telemark fylkeskommune har innvilget kr 700’ i tilskudd til Senteret i 2020. Søknaden om status som nasjonale kompetansetjenester utsettes til 2021.

Sak 48/19. Bamble kommune har reiseliv høyt på agendaen, ønsker å utvikle pakkeløsninger og styrke kompetansen til reiselivsaktørene i samarbeid med Visit Telemark. De vil ta et initiativ overfor sistnevnte. Styret ønsker å invitere de to til neste møte for å diskutere samarbeid, spesielt om kompetansehevende tiltak.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Protokollen godkjennes.
 2. Bamble kommune og Visit Telemark inviteres til neste styremøte for å diskutere kompetansehevende tiltak overfor reiselivsaktører.

 

Sak 43/19    Vedtakssak: Gründeruka

Gründeruka 2019

Gründeruka Telemark ble gjennomført i uke 47. Det var 8 arrangementer, herunder 3 i regi av Vekst i Grenland og ett fellesarrangement for Vestfold og Telemark. ViGs arrangementer ble gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge (IN), DNB, R8, Proventia, Sparebank1 og Telemarkforsking. Evalueringer viser følgende:

Startgropa: Score 4,32. Svarprosent 13%. 85 påmeldte inkludert foredragsholdere.

Vekstkonferansen: Score på 4,1. Svarprosent 28,5%. 178 påmeldte inkludert foredragsholdere. Middagen etter konferansen fikk en score på kun 1,71.

Seminar kulturnæringene: Score 4,56. Svarprosent 35,3%. 42 påmeldte inkludert foredragsholdere.

KPIene for Startgropa og Vekstkonferansen er dermed nådd. Seminaret for kulturnæringene inngår ikke i scoreboardet.

Gründeruka 2020

Styret diskuterte ViGs engasjement i Gründeruka i 2020. Ny fylkeskommune innebærer uvisshet om organisering og finansiering. Dette søkes avklart tidlig. Styret ønsker videreføring av Startgropa. Om Vekstkonferansen også skal videreføres bør vurderes i lys av andre konferanser i regionen, eiernes og andres interesse for Konferansen, mulige alternative tidspunkt for gjennomføring og profilen på Konferansen, samt spørsmålet om man heller bør prioritere andre aktiviteter som møte med telemarksbenken på Stortinget. Administrasjonen ble bedt om å legge fram en refleksjon/notat i saken på neste styremøte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar informasjonen om Gründeruka 2019 til orientering.
 2. Administrasjonen legger fram en refleksjon/notat som grunnlag for styrediskusjon på neste møte om eventuell gjennomføring av Vekstkonferansen i 2020.

Sak 54/19       Vedtakssak: Invest in Grenland. Prosjektmandat ny farmasiindustri

Helse er ett av fokussegmentene for ViGs invest in-arbeid. Farmasiindustri peker seg ut som en god avgrensning. Det er behov for ulike typer kompetanse og ressurser. Arbeidet bør gjennomføres sammen med andre og organiseres som prosjekt. Det er utformet et prosjektmandat med effektmål: Prosjektet skal bidra til flere arbeidsplasser relatert til legemiddelproduksjon i Grenland, og resultatmål: Prosjektet skal gjennomføre dialog/informasjonsutveksling med 5 målbedrifter om Grenland som investerings-/etablerersted. Hovedaktivitetene vil være oppsøkende virksomhet og besvare henvendelser.

Styret var enig i at farmasiindustri er en god avgrensning, at det er lurt å jobbe sammen med andre og organisere dette som prosjekt.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret godkjenner forslag til mandat for prosjektet «Ny farmasiindustri til Telemark».

 

Sak 55/19       Kommunikasjonsarbeid. HP og KPIer 2020

Det ble utarbeidet en kommunikasjonsstrategi våren 2019. Kommunikasjonsarbeidet omtales ikke i handlingsplanen (HP) for 2019, men det er utarbeidet et årshjul med tiltak/aktiviteter og tilhørende KPIer. Kommunikasjonsarbeidet bør inn i HP for 2020 og årshjulet videreføres.

Styret var enig, men påpekte at det bør velges ut noen sentrale KPIer og at de i større grad bør si noe om effekten av kommunikasjonsarbeidet. Administrasjonen ble bedt om å legge fram forslag på neste styremøte.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Styret godkjenner forslag til omtale av kommunikasjonsarbeidet i HP 2020.
 2. Administrasjonen legger fram forslag til noen sentrale KPIer for 2020 som har fokus på effekten av tiltakene/aktivitetene.

 

Sak 56/19       Vedtakssak: KPIer 2019 og 2020

Styret gikk gjennom scoreboardet for 2019. De fleste av KPIene er nådd. Styret var godt fornøyd.

Styret gikk også gjennom forslag til scoreboard for 2020. Det ble gjort noen justeringer.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Styret er godt fornøyd med at de fleste av KPIene for 2019 er nådd.
 2. Styret godkjente forslag til scoreboad for 2020, med endringer som framsatt i møtet.

 

Sak 57/19       Orienteringssak: Statlige arbeidsplasser. Rutinebeskrivelse

I tråd med HP 2019, er det utarbeide en rutinebeskrivelse for arbeidet med å attrahere statlige arbeidsplasser. Det er også tatt inn mål og strategier for arbeidet. Målet er: Flere statlige arbeidsplasser. Strategien er: 1. Bidra til lokalisering av nye statlige arbeidsplasser i Grenland, 2. Bidra til at eksisterende statlige arbeidsplasser forblir i Grenland, og 3. Være med å skape nye statlige arbeidsplasser ut fra egne forutsetninger.

Styret var enig i forslagene til mål og strategier, og mente at rutinebeskrivelsen inneholder mange gode momenter som vil sikre et strukturert arbeid på området. Styret understreket at det må etableres kontakt og relasjoner med sentrale aktører i Oslo, herunder telemarks-benken på Stortinget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om rutinebeskrivelse for attrahering av statlige arbeidsplasser til orientering.

 

 

Sak 58/19       Orienteringssak: Representantskapet og Grenlandsrådet

På møte 22. november 2019, vedtok ViGs representantskap forslag til grovbudsjett for 2020, men uttrykte en viss skepsis til underbudsjetteringen. På nevnte møte og påfølgende møte i Grenlandsrådet, framkom en rekke synspunkter om ViG, herunder at ViG jobber bra, ViG bør spisse sitt mandat, satse mer på «det grønne», videreføre arbeidet overfor gründere, sette fokus på kompetanse og CCS.

Styret foreslo bl.a. at administrasjonen tar kontakt med Norcem for å diskutere om/hvordan ViG kan bidra mht. CCS.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

 

Sak 59/19       Orienteringssak: Frier Vest

Frier Vest AS ved styreleder Terje Christensen og konsulent Rolf Olaf Larsen presenterte pågående arbeid og en planlagt business case studie. Frier Vest området er på rundt 3000 mål. 600 av dem omfattes av en reguleringsplan som er til behandling i Bamble kommune. Frier Vest er et industriprosjekt av nasjonal/nordisk dimensjon. Ønsket næring på området er bioindustri, resirkulering/gjenvinning og CCU/CCS. Business case studien vil se nærmere på ønskede næringer, investeringsbehov, havneforhold, planer for trinnvis utvikling av nye arealer, kostnads- og inntektsestimater, identifisere stakeholders, gi forslag til strategi for utvikling av prospektet og organisasjonsmodeller for et driftsselskap.

Studien vil koste rundt 2,5 mill kr. Ineos og Grenland havn vil bidra med kr 1 mill i egeninnsats, Bamble kommune vil gå inn med 500’ kr. 1 mill kr må hentes utenfra.  Det vil søkes om tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og ViG.

I påfølgende diskusjon, var styret enig om at utviklingen av Frier Vest er meget viktig og at ViG bør bidra i finansieringen av studien. Daglig leder følger opp.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar informasjonen fra Frier Vest AS til orientering.
 2. Styret mener at ViG bør bidra i finansieringen av studien.

 

Sak 60/19       Orienteringssak: Vard

Verftsdirektør Geir Sæther deltok og orienterte om situasjonen ved Vard, herunder et initiativ om å videreføre aktiviteten. I den sammenheng er det sendt søknad om støtte til ViG, Telemark utviklingsfond og Innovasjon Norge.

Styret var opptatt av arbeidsplassene og kompetansemiljøet knyttet til Vard i Brevik, berømmet initiativet og signaliserte at ViG vil delta.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar presentasjonen fra Sæther til orientering.
 2. Styret mener at ViG bør støtte initiativet.

 

Sak 62/19       Orienteringssak. Driftsrapportering

Drangedal kommune har sagt opp avtalen med ViG om næringsarbeid. Tore Halvorsen tilbakeføres til Kommunen sommeren 2020.

Siri Alfsen er ansatt som ny prosjektleder i Powered by Telemark. Hun begynner 6.1.20.

I nytt møte med Skien kommune, la ViG fram en studie med oversikt over funn i 5 ringvirkningsanalyser knyttet til datasentre i Europa samt forslag til hvordan vi kan jobbe videre med tematikken i Grenland. Skien kommune vurderer nå forslaget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar driftsrapporteringen til orientering.

 

Sak 63/19       Eventuelt 

Styret var enig om følgende møteplan for 2020:

 1. februar, 14. april, 16. juni, 8. september, 20. oktober og 1. desember, alle ganger kl 8 til 12 på Klosterøya.