Protokoll fra styremøte 26. februar 2014

  

Protokoll fra utvidet styremøte i Vekst i Grenland IKS 26. februar 2014 fra kl 1200 til kl 1730 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Tilstede:

Jan Kleppe – styreleder
Karin Finnerud – styrets nestleder
Hanne Winberg
Hilde Molberg
Inger Lysa
Tore Marthinsen

Meldt forfall:
Ole Magnus Stensrud

Fra administrasjonen møtte:
Ståle Tveit
Jørn Roar Bamle

* * *

Sak 9/14: Protokoll fra styremøtet 24. januar 2014

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe

Det var ingen merknader til usendt protokollforslag.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra konstituerende styremøte 24. januar 2014. 

* * *

Sak 10/14: Kort om status i selskapet pr medio februar 2014

Saksbehandler: Ståle Tveit

Administrasjonen gjorde kort rede for status i selskapet. Styret hadde ingen særskilte merknader til status.

Det er kritisk viktig at eierne innbetaler selskapskapitalen slik at selskapet kan registreres i Brønnøysund så snart som mulig. Styret er kjent med at dette arbeidet er i gang i regi av Grenlandssamarbeidet.

Administrasjonen minnet om at det blir en formell åpning av selskapets nye lokaler 11. mars kl 1500. Videre legges det opp til et sosialt arrangement for styret og selskapets ansatte med ledsagere i selskapets lokaler etter arbeidstid den 26. mars. Dersom det er avklart hvem som blir ny daglig leder på dette tidspunkt, inviteres vedkommende sammen med ledsager til arrangementet.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret tar orienteringen om status i selskapet til etterretning.

Det understrekes fra styret i Vekst i Grenland IKS at selskapet ikke er formelt i drift før selskapskapitalen er innbetalt og selskapet er registrert i Brønnøysund. Dette betyr at selskapet teknisk sett drives som Vekst i Grenland AS (under avvikling) med sitt avviklingsstyre frem til registrering er på plass. En konsekvens av dette er at styret i Vekst i Grenland IKS frem til registrering ikke kan fatte vedtak om anvendelse av selskapets midler. 

* * *

Sak 11/14: Tema: Operasjonalisering av mandat for Vekst i Grenland IKS

Saksbehandler: Styreleder Jan Kleppe

Styret hadde et ordskifte knyttet til budsjettforslaget, overføring av personellressurser/næringssjefer fra grenlandskommunene og overordnede rammer for selskapets rolleutøvelse. Styret mener det er viktig at ny leder får anledning til å utforme endelig handlingsplan og tilhørende arbeidsoppgaver; herunder samspillet med den enkelte eierkommune.

Styret legger til grunn at man vet mer om ny leders tiltredelsesdato på neste styremøtet 10. april. Da vil styret på nytt vurdere prosess knyttet til handlingsplan 2014 for selskapet.

Styret hadde invitert følgende personer til en diskusjon om forventninger til Vekst i Grenland IKS:

  • Petter Øygarden – eiendomsutvikler i Grenland
  • Tom Eigil Bratsberg Larsen – Skien Næringsforening/formuesforvalter
  • Thor Kamfjord – (Norner) påtroppende utviklingssjef for Telemark fylkeskommune
  • Bård Stranheim og Anniken Fægri Damm-Larsen – Innovasjon Norge Telemark
  • Rolf Olaf Larsen – Herøya Industripark

En oppsummering fra diskusjonene er sammenfattet i et eget vedlegg til protokollen.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak:

Styret drøftet operasjonaliseringen av selskapets mandat. Som et bidrag til dette var det invitert en gruppe av eksterne personer som ga innspill til styrets diskusjon. Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med å operasjonalisere selskapets drift ut fra følgende:

Budsjett: Styrets tolkning av budsjettforutsetningene vedtatt under politisk behandling høsten 2013 og senere administrativ behandling i grenlandskommunene, gir selskapet en drifts- og prosjektramme på drøyt 11,1 mnok for 2014. Dette er basert på en folketallsfordelt deling av de kostnader som knytter seg til overtakelse av ansatte og forpliktelser i Vekst i Grenland AS. Videre at hver kommune i tillegg overfører personell i hh til avtalt stillingsbrøk med tilhørende lønnsmidler, eller stillingshjemler som inkluderer lønnsmidler.  Styret legger til grunn at lønnsmidlene overføres selskapet hvert år fremover i tillegg til innbetaling av folketallsfordelte driftsmidler. Det er kritisk viktig at denne rammen og disse prinsippene blir stadfestet av eierne snarest mulig. Styret ber i denne forbindelse om at administrasjonen er i tett dialog med Grenlandssamarbeidet/Rådmannskollegiet om budsjettet for 2014 og forutsetninger knyttet til drift etter 2014.  

Overføring av ressurser fra grenlandskommunene: Styret ber administrasjonen om snarest å sende tilbud om ansettelse i Vekst i Grenland IKS til de aktuelle næringsmedarbeiderne i Drangedal, Bamble og Porsgrunn tuftet på innholdet i den politiske behandling høsten 2013. Styret legger til grunn at næringsmedarbeiderne ansettes 100% i selskapet og der det inngås avtaler om utleie/tilbakeleie til enkeltkommuner på den stillingsandelen som ikke inngår i selskapets ressursbase. Tilbudene sendes ut med det forbehold at ansettelse først kan finne sted etter at selskapet er registrert i Brønnøysund. 

Organisering av det daglige arbeidet i selskapet: Styret ber administrasjonen om å tilrettelegge for at detaljer i utformingen av handlingsplan og arbeidsprosesser overlates til ny daglig leder. I perioden frem til ny leder er på plass vil administrasjonen drifte selskapet i tråd med de signaler som fremkom under styrets diskusjon, og at det eventuelt vedtas en foreløpig handlingsplan for 2014 dersom perioden frem til tiltredelse for ny leder blir lang. Styret vil diskutere dette nærmere på styremøtet 10. april. 

Informasjon om Vekst i Grenland IKS: Styret ber administrasjonen om å gjennomføre et prosjekt der man sikrer at hjemmesidene til grenlandskommunene blir oppdatert med informasjon om det nye selskapets rolle og organisering, herunder link til selskapets hjemmesider og profiler på sosiale medier.

* * *

Sak 12/14: Eventuelt

Det var to saker under eventuelt:

1: Tilsetting av daglig leder: Styrets leder gjorde kort rede for status knyttet til tilsetting av daglig leder. Administrasjonen forlot møtet under saken.

2: Forvaltning og administrasjon av Skien næringsfond. Styremedlem Karin Finnerud rettet en henvendelse på vegne av Skien kommune om Vekst i Grenland IKS vil påta seg ansvaret for å forvalte midlene og gjennomføre saksbehandling forut for beslutninger i fondets styre. ViG-styret ser positivt på henvendelsen og ber administrasjonen om å innarbeide denne aktiviteten i selskapets drift. Det legges til grunn at Skien kommune yter et vederlag til Vekst i Grenland IKS for denne tjenesten.