Protokoll fra styremøte 9. september 2015

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 9. september 2015 klokka 08.30-11.30 på Klosterøya.

Tilstede:

 •  Jan Kleppe
 •  Karin Finnerud
 •  Ingunn Nestestog vara for Hilde Molberg
 •  Inger Lysa
 •  Morten Næss
 •  Tore Marthinsen
 •  Jan Sæthre

Fra ViG:

 •  Hanne Gro Haugland
 •  Ingrid Grandum Berget
 •  Jørn Roar Bamle (deler av møtet)

Sak 30/15 Protokoll fra styremøtet 17. juni 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente protokollen ved signatur.

Sak 31/15 Status i selskapet per ultimo august

Regnskap: En vesentlig del av budsjett går til lønn. P.t. ligger det an til noe underforbruk. Det vil bli foretatt lønnsregulering i september.  Etablererkontoret har budsjettert med inntekter fra IMDI-prosjektet. Men IMDI-midlene går til prosjektleder i Telemark og ikke de regionale etablererkontorene. Bortfallet av denne inntektsposten dekkes ved å bruke av underforbruket i 2014. Fakturering for andre halvår sendes grenlandlandskommunene i slutten av september.

Statlige arbeidsplasser: Styret påpekte at det er uklar rollefordeling i regionen i arbeide med å tiltrekke statlige arbeidsplasser til Grenland. Fylkesordføreren har tatt initiativ i noen saker (for eksempel vegselskap), Grenlandsrådet har engasjert seg i andre (bl.a. politi) og ViG involverer seg etter invitasjon fra andre. Styret mener at ViG bør ha en offensiv tilnærming. Styret ser behov for en rolleavklaring i regionen. Saken bør diskuteres i Grenlandsrådet, med deltakelse av fylkesordføreren. Daglig leder ble bedt om å overbringe denne anmodningen til Grenlandssamarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene og kontakter daglig leder i Grenlandssamarbeidet. 

Sak 32/15 Styreseminar 19. august 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok oppsummeringen fra styreseminaret til orientering.

Sak 33/15 Representantskapsmøte november 2015. Mål og rammer for virksomheten, samt grovbudsjett

Infrastruktur: Det var enighet om at som grenlandskommunenes næringsavdeling skal ViG bidra med innspill i saker knyttet til infrastruktur etter anmodning fra sine eiere. Innspillene skal gjenspeile næringslivets interesser og synspunkter. Det pågår mange utredninger/prosesser, der både grenlandskommunene og ViG deltar. Det er behov for en tydeligere rolleforståelse og gode samhandlingsmetoder. For eksempel kan Petter Ellefsen møter kommunene og formidler/diskutere ViGs syn i viktige saker. Det er også behov for å vurdere om ViG bør spisse sitt arbeid på området.

Marked: Det var enighet om at ViG har et selvstendig oppdrag i å markedsføre regionen. Fokus skal være på Grenland som sted å drive næringsvirksomhet og ikke som bosted. Markedsføringsarbeidet kan gjøres på ulike måter. Eksterne aktører har forventninger til ViG på dette området som er vanskelig å innfri innen selskapets økonomiske rammer.

Grovbudsjett: Grovbudsjettet baserer seg på dagens finansieringsmodell der overføring fra kommunene betales ut fra fordelingsnøkkel og lønnstilskudd. Det er lagt inn en en deflator på 3%, kr 500 000 i reguleringspremie og kr 2 mill i driftskostnader. Det er mulig at både reguleringspremien og driftskostnadene blir mindre enn antatt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente grovbudsjettet for Vekst i Grenland og grovbudsjettet for Etablererkontoret.

Saksframlegget om overordnende mål og rammer for virksomheten, samt grovbudsjett oversendes grenlandskommunene og representantskapet til behandling på møtet i november 2015.

Sak 34/15 Bedrifter med vekstplaner

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 35/15 Frier Vest

Bamble kommune har opprettet selskapet Frier Vest AS, og etablert et prosjekt for å kapitalisere selskapet og utarbeide en områdeplan. Organiseringen av prosjektet er ikke klar. ViG er tiltenkt en rolle. Det kan være aktuelt å rekruttere ekstern konsulent til prosjektlederansvaret.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Frier Vest er et viktig regionalt prosjekt. ViG vil stille ressurser og kompetanse til rådighet. Styret tar stilling til omfanget når det kommer en formell anmodning fra Bamble kommune. 

Sak 36/15 Proventia

Denne våren har det funnet sted en diskusjon om Proventias rolle. Telemark fylkeskommune har bedt Proventia involvere seg i bl.a. mikroalgeprosjektet. Daglig leder i Vekst i Grenland har uttrykk skepsis og påpekt at dette vil skape en uklar arbeidsdeling mellom Proventia og ViG, og dessuten lede til et mindre effektiv virkemiddelapparat.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Proventia og ViG må utfylle og støtte opp under hverandres virksomhet. Det tas initiativ til et møte mellom styreleder og daglig leder i hhv Proventia og ViG med den hensikt å få en felles forståelse om roller/arbeidsdeling. 

Sak 37/15 Styrevaluering

Styremedlemmene har gjennomført en egenevaluering av styrets arbeid, og besvart spørsmål knyttet til innsikt og forståelse, arbeidsform og kommunikasjon, styrets prioriteringer og egeninnsats.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret er i all hovedsak fornøyd med sitt arbeid. Det er et forbedringspotensial mht. utsendelse av styrepapirer. Styret ba daglig leder følge opp.

Sak 38/15 Eventuelt

Såkornfond: Maturo Kapital, Skagerak Venture Capital og Node, arbeider for at regjeringen avsetter midler til 2 nye sårkornfond, og at et av fondene legges til Sør-Østlandet. De har engasjert Burson Marsteller til å bistå i arbeidet, og anmodet ViG om å bidra i et spleiselag. Styret stilte spørsmål ved valget av konsulentselskap og hvorfor ikke Invest in Telemark/First House er koblet på (var det i forrige runde). Styret lurte også på om de har knyttet til seg andre samarbeidspartnere.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Daglig leder i ViG søker svar på spørsmålene fra styret om Maturo Kapital, Skagerak Venture Capital og Nodes valg av konsulentselskap, samt eventuell involvering av Invest in Telemark og andre mulige samarbeidspartnere i arbeidet for 2 nye såkornsfond og at et av dem legges til Sør-Østlandet. 

Skien næringsforening: Svein Erik Olesen, nestleder i Skien næringsforening, deltok på deler av styremøtet, og orienterte om arbeidet med å etablere Grenland næringsforening (presentasjonen ligger vedlagt). Skien næringsforeninger har sondert interessen hos andre næringsforeninger i Grenland for en slik forening. De er positive. Det er behov for ekstern finansiering for å jobbe videre med forslaget. Olesen lurte på om ViG kan bidra. Styret diskuterte saken etter at Olesen hadde gått.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Å etablere Grenland næringsforening kan bringe næringslivet i regionen tettere sammen og gi næringslivet en større rolle i samfunnsutviklingen. Styret ønsker å støtte arbeidet med å etablere en slik forening. Det kan være aktuelt å tilby gratis kontorplass i ViGs lokaler i prosjektperioden og/eller gi økonomisk tilskudd. Søknad avventes.