Protokoll fra styremøte 7. september 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 7. september 2016 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Ingunn Nestestog, vara for Hilde Moberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Helene M. Norli

Sak 30/16     Protokoll fra styremøtet 1. juni 2016

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret godkjente protokollen ved signatur.

Sak 31/16     Statusrapportering generelt

Prosjektet Etablererkontoret Telemark: Telemark fylkeskommune vil likevel ikke vil gi driftsstøtte til Etablererkontorene fra 1.1.2017 som tidligere antydet. Men Fylkeskommunene vil gi støtte til utviklingsprosjekter i regi av Etablererkontorene. Støtten tas fra regionale utviklingsmidler. Daglig leder påpekte at ulempen ved dette er mindre forutsigbarhet. Fordelen er at vi tvinges til å utforme gode prosjekter noe som kan bidra til en god utvikling av Etablererkontorene.

Proventia: Styret i Proventia diskuterer utviklingen av industriinkubatoren. Daglig leder, som er ViGs representant i styret, har argumentert for at Proventia bør være en ren inkubator. Flertallet i styret ønsker imidlertid en bredere tilnærming. I hht avtale, bidrar ViG med økonomisk og menneskelige ressurser i Proventia.  Avtalen løper ut året. Daglig leder ba ViG styret vurdere redusert bidrag i lys av utviklingen i inkubatoren.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret tok statusrapporten til orientering.

Styret er usikker på hvilken vending Proventia tar og vil invitere styreleder og daglig leder i inkubatoren til dialog før ny avtale forhandles.

Sak 32/16     Statusrapportering på temaet «indremedisin»

Måloppnåelse: Styret har uttrykt ønske om at statusrapporter omtaler måloppnåelse. Målene i handlingsplanen på tiltaksområdene under «indremedisin», dreier seg i all hovedsak om hvor fornøyde eiere og næringsliv er med selskapet. Daglig leder sa at dette vil sjekkes ut gjennom en spørreundersøkelse ved årsskiftet, og er ikke rapportert på nå.

Infrastruktur: Styret diskuterte om og hvordan ViG skal arbeide med kommunene på infrastrukturområdet. Det ble påpekt at kommunene har medarbeidere direkte i prosjektene. ViG kan delta på overordnet nivå, og spille inn næringsfaglige betraktninger ved utarbeidelse av felles høringsuttalelser. Saken tas opp med Grenlandssamarbeidets daglige leder.

Lokalisering av bedrifter. Med henvisning til en konkret bedrift som er på flyttefot internt i regionen, sa daglig leder at kommunene i Grenland bør være bedre samsnakket i slike saker. Styret delte dette synet. Morten Næss refererte til avtalen om styrket samarbeid mellom kommunene i Grenland, der det framgår at det skal utarbeides prosedyrer/praksis i slike saker.

Daglig leder ønsket tilbakemelding på oversendt politisk saksframlegg til kommunene om status i ViG på nyskapingsomådet. Dokumentet ble godt mottatt. ViG bør være tilstede når saken legges fram. Inger Lysa bemerket at kommunene vil være interesserte i å vite konkret hva som skjer i egen kommune. Dette er av særlig interesse for Kragerø, som vurdere sitt eierskap i selskapet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok statusrapporten til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene og følger opp.

Sak 33/16     Statusrapportering SNP

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret tok statusrapporten til orientering.

Sak 34/16     ViGs overordnede mål og rammer, samt grovbudsjett

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 35/16     Eventuelt

Ingen saker.

***********

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes ved signatur.