Protokoll fra styremøte 6. september 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. september 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Vibeke Abrahamsen (under sak 31/17, 32/17, 33/17 og 34/17)

Adm. dir. i Ineos, Magnar Bakke, presenterte selskapet og pågående planer. Presentasjonen kan fås på forespørsel til daglig leder

Sak 31/17  Protokoll fra styremøte 24. mai og epoststyremøte i juni 2017

Det ble gitt følgende tilleggsinformasjon:

Sak 24/17.  Klosterøyafondet har innvilget kr 150 000 i støtte til et prosjekt om etablering av et miljømedisinsk kompetansesenter i Grenland. Svar p søknad om støtte fra Drangedal kommunale næringsfond, Kragerø kommune næringsfond og Telemark fylkeskommune avventes. Man er i ferd med å lyse ut en 50% prosjektlederstilling.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. mai 2017 og epoststyremøtet i juni 2017 godkjennes ved signatur.

 

Sak 32/17  Vedtakssak: ViGs overordnede mål og rammer for 2018, samt grovbudsjett

Styret diskuterte daglig leders forslag om en betydelig økning i budsjettrammen for 2018.  Økningen skyldtes i stor grad at ViGs driftsstøtte til Proventia og støtte til prosjektet Grenland på kartet var lagt inn i budsjettet. Styret mente at budsjettrammen bør økes med en deflatorjustering på 2,6%, og at eventuelle økninger i budsjettrammen utover forventet lønns- og prisvekst bør drøftes når valg av framtidig driftsmodell er klar.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret vedtok grovbudsjettet for 2018 basert på budsjett 2017 oppjustert med kommunal deflator på 2,6%. Prosjekt og aktiviteter som ikke dekkes innenfor budsjettrammen finansieres med fondsbruk og/eller ekstraordinært eierbidrag. Dette framlegges styret for godkjennelse.

  

Sak 33/17  Vedtakssak: Utredningen om organiseringen av ViG

Ordførerkollegiet har bedt rådmannskollegiet legge fram forslag til framtidig organisering av ViG som innebærer videreføring av IKSet og tilbakeføring av næringsressurser til kommunene. Daglig leder har spilt inn forslag til fordeling av oppgaver mellom ViG og kommunene ved en slik modell. I forslaget ligger bl.a. å beholde etablererveiledning og nyskapingsarbeidet i selskapet. Det er utviklet et system med «en dør inn». Det vil være synd å bryte opp dette, og gå tilbake til et fragmentert system slik man hadde før. Styret støttet denne vurderingen. Styret var opptatt av at man må synliggjøre konsekvensene for næringsarbeidet ved ulike organisatoriske modeller. Styret uttrykte bekymring for å tilbakeføre næringsressurser til kommunene slik at selskapet ikke vil ha tilstrekkelig med ressurser til å ivareta oppgavene selskapet er satt til å gjøre.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar saken til orientering og vurderer at det er krevende for selskapet å utøve sitt mandat pga den usikkerhet som er knyttet til de politiske diskusjoner om organisering.
 2. Styret er bekymret for ViGs muligheter til å ivareta oppgavene knyttet til ønsket regional utvikling dersom valg av framtidig organisering innebærer at vesentlige deler av selskapets ressurser desentraliseres. I arbeidet med å trekke til seg nye aktører og bedrifter til Grenlandsregionen er det av stor betydning at regionen framstår samlet og godt koordinert, jfr nylig vedtatte strategisk næringsplan: «Grenland må stå samlet og samarbeide for næringsutvikling og et økt antall arbeidsplasser.
 3. Styreleder vil gjøre styrets synspunkter kjent for selskapets eiere.
 4. Styret vil ta saken opp til ny behandling når resultatet av de politiske diskusjoner foreligger.

 

Sak 34/17  Orienteringssak: Risikoavlastning og arbeidsplassutvikling

Det er gjennomført en undersøkelse der ViG har innhentet data på antall arbeidsplasser og årsverk i bedrifter som har mottatt lån fra Grenland næringsfond og Skien næringsfond fra 2014 til i dag. Tilsvarende vil bli gjort for Drangedal og Kragerø. Det har vært en økning på 31 arbeidsplasser og det forventes en økning på hele 287 arbeidsplasser de neste fem årene. Bedriftene gir en snittkarakter på 2,6 på en skala fra 1 til 3 på spørsmål om betydningen av lånene, og næringsarbeidet i Grenland får mye ros. Styret var positiv til at undersøkelsen er gjennomført, og fornøyd med de gode tilbakemeldingene fra bedriftene.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

 

Sak 35/17  Orienteringssak: Prosjektrapport statlig arbeidsplasser

På oppdrag fra Grenlandssamarbeidet har ViG ledet et prosjekt om spilleregler kommunene i mellom ved lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det er utarbeidet en skisse til spilleregler, som grunnlag for diskusjon i ordførerkollegiet. Skissen/sluttrapporten omtaler statlige retningslinjer på området, erfaringer fra arbeidet med å tiltrekke statlige arbeidsplasser til Grenland, synspunkter fra ordførere/varaordførere og telemarksbenken på Stortinget om et slikt arbeid, presentasjon av Grenlands fortrinn, og prosjektgruppas forslag herunder forslag til viljeserklæring og rutiner. Sluttrapporten ble oversendt Grenlandssamarbeidet 30. juni 2017.  Styret utvekslet synspunkter på noen av forslagene, og noterte seg at saken skal behandles i ordførerkollegiet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

 

Sak 36/17  Orienteringssak: Rapportering drift

Personalsaker: Ingrid Grandum Berget gikk av med AFP 30. juni i år. På styremøte i mai var det enighet om å diskutere bemanning/rekruttering på neste møte. Daglig leder mente at rekrutteringsprosessen bør utsettes i påvente av avklaring rundt framtidig organisering av VIG. Styret var enig i dette.

Metode: Daglig leder ønsker å gjennomføre et interprosjekt om metode for arbeidet med å tiltrekke bedrifter/private arbeidsplasser til Grenland. Styret støttet dette.

Sjeldne jordarter: ViG og Midt-Telemark Næringsutvikling har sendt en skisse til søknad om støtte til et prosjekt om sjeldne jordarter til Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen har spørsmål til skissen. Det vil finne sted et møte mellom de tre om kort tid.

Grenlands næringsforening: Porsgrunn næringsforening og Skien næringsforening vedtok hhv 4. og 5. september i år å slå seg sammen til Grenland næringsforening. Formelt vil dette skje ved at Porsgrunn næringsforening legges ned og går inn i Skien næringsforening. Grenland næringsforening, som ble etablert 1.1 2016, legges ned. Og Skien næringsforening endrer navn til Grenland næringsforening. Håpet er at de andre næringsforeningen i regionen vil slutte seg til Grenland næringsforening etter hvert. I Drangedal er man positiv, mens i Bamble vil man avvente.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Rekrutteringsprosessen utsettes i påvente av avklaring om framtidig organisering av ViG.
 2. Det gjennomføres et internprosjekt om metode for arbeidet med å tiltrekke bedrifter/arbeidsplasser til Grenland.
 3. Styret tar øvrig rapportering til orientering

Sak 37/17  Eventuelt

Daglig leder orienterte styret om en varslingssak.

Styret var enig om å ta en runde med nytt fra kommunene under eventuelt på kommende styremøter.

Grenland 18. oktober 2017