Protokoll fra styremøte 6. juni 2014

  

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. juni 2014 kl 0830 til 1200 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Innkalt:

Jan Kleppe – styreleder
Karin Finnerud – styrets nestleder
Hanne Winberg
Ole Magnus Stensrud
Inger Lysa

Meldt forfall:
Tore Marthinsen
Hilde Molberg

Fra administrasjonen møtte:

Ståle Tveit
Jørn Roar Bamle

* * *

Dagsorden

 

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak:
Styret gikk gjennom styremedlem Marthinsens innspill til protokoll fra styremøtet 10. april 2014. Styret justerte protokollen på noen punkter og godkjente denne gjennom signatur.

 

Sak 24/14:       Status i selskapet pr ult. mai 2014.

Styremøter høsten 2014:

Styret besluttet følgende møteplan basert på innspill fra Hanne Gro Haugland:

  • Tirsdag 2. september kl 0830
  • Tirsdag 14. oktober kl 0830
  • Tirsdag 25. oktober kl 0830

 

Generelt:

Administrasjonen gikk gjennom status i selskapet. Styret registrerer atVekst i Grenland IKS er iformell driftførst fra 1. juni. Styret er også kjent med at det videre arbeide med avvikling/sletting av Vekst i Grenland AS tar lengre tid enn forutsatt. Aksjeselskapet må følgelig gjennomføre en ordinær generalforsamling før halvårsskiftet. Styret legger til grunn av administrasjonen i Vekst i Grenland AS (under avvikling) sammen med avviklingsstyret, gjennomfører resterende arbeide frem til sletting kan finne sted.

Vekst i Grenland IKS er nåregistrerti Brønnøysundregistrene med nummeret 913 559 363. Arbeidet med å håndtere overføringer av verdier og forpliktelser mellom selskapene pågår.

Styret tar status omoverføring av personelltil orientering.

Administrasjonen gikk gjennom noen innspill knyttet tilladestasjoner.Styret vil at administrasjonen skal ha en viss beredskap i forbindelse med temaet i de tilfeller regionen etterspør koordinerte aktiviteter for å bedre tilrettelegging for elbilbruk.

Styret tar til etterretning at arbeidet med å få på plassoppdragsavtalerpågår.

Styret registrerer at Skien kommune har vedtatt forvaltningsavtalen mellomSkien Næringsfond ASog Vekst i Grenland IKS. Ståle Tveit er inntil videre den i ViG som har ansvaret for oppfyllelse av forvaltningsavtalen.

Styret slutter seg til at ny daglig leder gjennomførerlønnsoppgjøretfor inneværende år.

Nyskaping:

Jørn Roar Bamle gikk gjennom status med særskilt vekt på henvendelse fra Rune Engen om utnyttelse av vannressurser i Herrevassdraget. Styret hadde en prinsipiell diskusjon om temaet og ber administrasjonen viderefør dialogen med Engen tuftet på følgende betraktninger:

  • Vekst i Grenland IKS mener generelt at potensialet knyttet til kommersielt vannuttak i Herrevassdraget nå som tidligere kan representere et godt potensial for verdi- og jobbskaping i Grenland, og som sådan kan kvalifisere for risikoavlastning fra ViG/Grenland Næringsfond. Styret er kjent med at både Vekst i Grenland AS (under avvikling) og Grenland Havn på vegne av grenlandskommunene har vært finansielle bidragsytere i tidligere faser. Styret og administrasjonen legger imidlertid til grunn at en troverdig forretningsmodell basert på nåværende markedssituasjon og ressurstilgang (vann og tilhørende infrastruktur) må utvikles som grunnlag for søknaden.

 

Marked:

På grunn av sykemelding kunne ikke Stine Ellingsberg delta på styremøtet med sin planlagte presentasjon. Styret hadde ingen særskilte kommentarer til den fremlagte statusrapporten. Presentasjonen utsettes til første styremøtet høsten 2014.

 

Regional Analyse:

Petter Ellefsen gikk gjennom status knyttet til handlingsplanens ambisjoner innenfor området Regional Analyse.

* * *

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak
Styret har gått gjennom status i selskapet og ber administrasjonen om å innarbeide styrets synspunkter med å realisere handlingsplan 2014, samt gjennomføre gjenstående aktiviteter knyttet til selskapets oppstart.

 

Sak 25/14:       «Frier Vest; et betydelig norsk industriarealprosjekt».

Prosjektleder Rolf Olaf Larsen/Herøya Industripark er prosjektleder for det arbeid som nå pågår knyttet til videre utvikling av Frier Vest i Bamble kommune.

Vekst i Grenland AS (under avvikling) har bidratt med 100.000 kr i medfinansiering i dette prosjektet.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak
Styret tar presentasjon fra Rolf Olaf Larsen til orientering.
Styret registrerer med tilfredshet at ambisjonene i Strategisk Næringsplan for Grenland når det gjelder utviklingspotensialet for Frier Vest, ivaretas godt i dette prosjektet.
Styret ber administrasjonen følge prosjektet videre.

 

Sak 26/14:       Finansiell nyskapingsbistand i regi av det nye Grenland Næringsfond.

Administrasjonen presenterte noen innspill knyttet til prinsipper for anvendelse av Grenland Næringsfond i utviklingsarbeidet.

Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende

Vedtak

Styret har fått presentert innspill på hvordan Grenland Næringsfond kan brukes i forbindelse med næringsarbeidet i Grenland. Det er viktig at ViG i sin markedskommunikasjon tydeliggjør hvordan risikoavlastningsproduktene fra Grenland Næringsfond er et supplement til andre tilbydere innen virkemiddelapparatet.

Styret ønsker en operasjonalisering der attraktive tidligfase prosjektaktiviteter gis oppmerksomhet gjennom mindre tilskuddsmidler – typisk inntil 25.000 kr. Styret ser videre for seg at ViG vil bidra med næringsutviklingskompetanse overfor bedrifter under etablering og/eller i utvikling, og involvere seg dypere og lengre i enkeltprosjekter enn tilfellet var i aksjeselskapet. Slik involvering kan kombineres med finansiell risikoavlastning fra ViGs handlingsplan og/eller de tilgjengelige fond som forvaltes av ViG.

Der det er hensiktsmessig vil ViG samarbeide tett med eksterne kompetansemiljøer og/eller  finansieringsaktører innen nyskapingsområdet; her nevnes spesielt Industriinkubatoren Proventia AS og Innovasjon Norge Telemark.

Styret ber administrasjonen arbeide videre med å operasjonalisere Grenland Næringsfond med sikte på endelig behandling av forvaltningsmandatet i representantskapet for Vekst i Grenland IKS høsten 2014.

 

Sak 27/14:       Søknad fra Telemark Offshore – 100.000 kr i tilskudd til nettverksarbeid i 2015.

Administrasjonen v/Ståle Tveit gikk gjennom den dialog som har vært med Telemark Offshore. Etter et ordskifte kunne styret enstemmig slutte seg til følgende

Vedtak

Styret i ViG finner at nettverksaktiviteter av den typen Telemark Offshore driver er viktig for å skape arbeidsplasser i Grenland. Bransjen er også høyt prioritert i Strategisk Næringsplan for Grenland.

Situasjonen i Vekst i Grenland IKS er at selskapet besitter få frie midler inneværende år, men finner likevel å kunne bidra med et tilskudd på 50.000 kr til nettverksarbeidet i 2014.

Styret vi administrasjonen fullmakt til å sette eventuelle øvrige vilkår til tilsagnet.

 

Sak 28/14:       Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

* * *

Skien 3. september 2014