Protokoll fra styremøte 6. februar 2018

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 6. februar 2018 klokka 1230-16 på Klosterøya.

Deltok:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Steffen Stordalen

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ståle Tveit (sak 4/18 og 9/18)
 • Tore Halvorsen (sak 4/18 og 8/18)
 • Helene M. Norli (sak 7/18)
 • Geir Lia (sak 9/18)

Før styremøtet, presenterte prosjektleder Geir Berge Nordtveit arbeidet med å få OL til Telemark/Norge i 2030. Man vil i stor grad benytter eksisterende anlegg på ulike lokasjoner på Østlandet. Det vil være behov for noen nye anlegg, bl.a. ishall på Notodden. Det er mulig for Grenland å koble seg på prosjektet. Regionen bør vurdere mulighetene som ligger i et OL og hvordan Grenland eventuelt vil engasjere seg.

Sak 2/18 Protokoll fra styremøter

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollene ved signatur.

Sak 3/18 Vedtakssak: Årsberetning og -regnskap 2017

Etter ønske fra styret, ble det gjort enkelte småjusteringer i årsberetningen.

Revisor Odd Knustad gikk gjennom årsregnskapet. Han påpekte bl.a. at selskapets utgifter er godt dokumentert gjennom styrevedtak mv, og at det er etablert gode rutiner knyttet til utbetalinger/innbetalinger av tilskudd og lån.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og -regnskapet for 2017.

Sak 4/18 Orienteringssak: Evaluering av HP 2017, herunder marked og bedriftsbesøk

Styret noterte seg at ViG IKS, i all hovedsak, har nådd målene fastsatt i HP 2017. De fleste av måleindikatorene har fungert godt. Det er behov for å justere enkelte, som måleindikatoren knyttet til synlighet.

Styret noterte seg videre at ViG IKS har vært mer synlig i egne kanaler (Facebook, Twitter og nettsida), men mindre synlig i media i 2017 enn i 2016; og at besøk til IKT bedrifter og teknologibedrifter har avdekket bl.a. at de fleste av bedriftene kjenner til ordningene til Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd (Skattefunn) i tillegg til risikoavlastning fra instanser som ViG IKS. Mange av bedriftene har fått eller er i ferd med å få støtte fra ulike ordninger.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 5/18 Vedtakssak: Forslag til HP 2018

Forslaget til ViG IKS’ handlingsplan for 2018 er en revisjon av HP 2017. Det er kun tatt inn nødvendige endringer og enkelte endringer for å forbedre planen. Styret påpekte at dette er en god tilnærming i lys av den kommende omorganiseringen. Det ble stilt spørsmål ved den direkte koblingen mellom visjonen og innsatsområdene. Det var enighet om å komme tilbake til dette når det skal utarbeides handlingsplan for «nye ViG».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner ViG IKS’ handlingsplan for 2018.
 2. Styret tar markeds- og kommunikasjonsplanen for 2018 til orientering.

Sak 6/18 Vedtakssak: ViG IKS. Organisering

På møte 24. november 2017, vedtok Grenlandsrådet sak om ny organisering av ViG IKS. Saken er til behandling i grenlandskommunene. Det skal utarbeides nye vedtekter og nytt mandat for selskapet. Arbeidet er i gang. Det må avklares hvem som skal tilbakeføres til kommunene/bli i ViG IKS og oppgavefordelingen. Både ansatte og kommunene må høres. Videre må man vurdere selskapets ressurser og kompetanse opp mot nytt mandat, og diskutere eventuelle tiltak. Daglig leder foreslo en framgangsmåte der:

–       En representant fra rådmannsgruppa orienterer kollegiet om arbeidet med nye vedtekter og nytt mandat.

–       Daglig leder ber ansatte komme med ønsker mht framtidig plassering og arbeidsoppgaver.

–       Daglig leder diskuterer tilbakeføring av ressurser og oppgaver med eierkommunene v/rådmann.

–       Styret diskuterer selskapets ressurser og kompetanse i lys av nytt mandat.

Styret var enig i forslaget, og understreket at ny organisering bør komme på plass så raskt som mulig av hensyn til selskapet og de ansatte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret er enig i daglig leders forslag til framgangsmåte mht invovlering av ansatte, kommunene og styret i prosessen knyttet til ny organisering av ViG IKS.
 2. Styret mener at ny organisering bør komme på plass så raskt som mulig av hensyn til selskapet og de ansatte.

Sak 7/18 Orienteringssak: Sjelden jordarter. Forstudierapport

Sjeldne jordarter er viktig for vår tids velstandsutvikling og fremtidas teknologiutvikling. ViG IKS har gjennomført en forstudie der man har kartlagt verdikjeden for sjeldne jordarter (REE) i et nasjonalt perspektiv. Dette som grunnlag til å vurdere igangsetting av et eventuelt forprosjekt/ hovedprosjekt. Kartleggingen viser at Grenland og Telemark har sentrale aktører og aktiviteter, og spesielle forutsetninger for næringsutvikling på området. Forstudien anbefaler at et videre arbeid bør fokusere på markedsføring av Grenland som et attraktivt etableringssted for bedrifter som bruker sjeldne jordarter. ViG utformer nå et forslag til mandat/spesifikasjon for et forprosjekt.

Styret påpekte at det ligger et stort potensial i REE-relatert næringsutvikling i Grenland, og var positiv til at ViG IKS arbeider videre med tematikken og følger opp anbefalingen i forstudierapporten.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 8/18 Vedtakssak: Waterment AS. Søknad om utviklingslån

Waterment AS har søkt om kr 300 000 i utviklingslån til å kommersialisere små biogassanlegg knyttet til gårdsbruk. Dette er patentert, utprøvd og verifisert miljøteknologi, som er utviklet i Grenland. Anleggene bidrar til å redusere klimagassutslipp, og har potensial for eksport til land som Danmark, Tyskland, Østerrike og flere. Teamet bak Waterment AS har høy faglig kompetanse. Bedriften bør styrke sitt markeds- og kommersialiseringsarbeid.

Styret mente at dette er et godt miljøprosjekt, som ViG IKS bør bidra til at lykkes. Styret er positiv til å gå inn med et utviklingslån. Det bør stilles som vilkår at Waterment AS skriver ny avtale med Proventia.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret innvilger Waterment AS et betinget lån på 300.000 som omsøkt.
 2. Det forutsettes at Waterment AS skriver avtale med Proventia Inkubator AS. 

Sak 9/18 Vedtakssak: Unmo AS. Søknad om lån

Unmo AS har søkt om lån på kr 390 000. Midlene skal brukes til fysisk infrastruktur; dvs grøfter, trekkerør, fiberkabler, tildekking, koblingsskap, mv til Skjerkøya og Asdalstrand med videreføring mot Rønningen/FrierVest. Her ligger bedrifter som trenger bedre infrastruktur for å ha effektiv og «moderne» samhandling med sine kunder. Et lån vil sikre Unmo AS likviditet til rask gjennomføring. Daglig leder påpekte at dette er et atypisk prosjekt for ViG IKS, men at hun har fremmet søknaden fordi prosjektet er av vesentlig betydning for attraktiviteten til området.

Styret mente at slik finansiell bistand ligger i grenseland til en «bankjobb». Styret var likevel positiv til søknaden for raskt å få på plass god infrastruktur for eksisterende bedrifter i området og med tanke på utviklingen av nye næringsarealer på Frier Vest. Fordi søknaden skyldes utfordringer knyttet til likviditet, mente styret at ViG IKS’ bistand primært bør gis i form av garantistillelse.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret innvilger Unmo AS en garanti på kr 390 000.
 2. Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale med Unmo AS om garanti/lån.

Sak 10/18     Orienteringssak: Status drift

Maren Anne Røed har begynt som prosjektleder for arbeidet med etablering av et miljømedisinsk kompetansesenter i Grenland. Daglig leder har innledet samtaler med Bratsberggruppen om kontorlokaler. ViG IKS vurderer nå behovet for endringer i selskapets rutiner knyttet til ny lov om personlysninger (GDPR). Det vil utarbeides interne retningslinjer for føring/oppbevaring av personopplysninger. ViG IKS ønsker å tilknytte seg til en av kommunenes personvernombud, dersom det er mulig.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 11/18 Orienteringssak: Regionalt partnerskap

Telemark fylkeskommune har etter flere års arbeid fått på plass en avtale om regionalt partnerskap. Daglig leder mener at dette er en god avtale som vil bidra til bredt samarbeide og felles prioriteringer for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 12/18 Eventuelt, herunder nytt fra kommunene

Tore Marthinsen viste til økt interesse for og bruk av massiv tre i bygg. Telemark er et skogfylke. Regionen bør vurdere mulighetene som ligger et i et voksende slikt marked, herunder etablering av en produksjonslinje.