Protokoll fra styremøte 6. april 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. februar 2016 på Klosterøya.

Følgende deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Birgit Sannes første del og Tore Marthinsen andre del av møtet
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Jan Thomas Moen, deler av møtet
 • Tore Halvorsen, deler av møtet
 • Helene Norli, deler av møtet

Styret startet møtet uten administrasjonen for å diskutere lønnsregulering for daglig leder.

Sak 10/16       Protokoll fra styremøtet 15. februar 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 11/16       Statusrapportering på temaet: Kommunene og omverden

Følgende ble kommentert fra Styret/Administrasjonen:

–        Det er bra at Grenland næringsforening trekkes inn i arbeidet med strategi for næringsarealer. Slik involvering har i liten grad skjedd tidligere.

–        ViG deltar på en rekke møteplasser; noen av generell karakter (som konferanser), andre som del av ViGs daglige arbeid. Deltakelsen krever ulik form for oppfølging. Det er innført en mer restriktiv praksis for deltakelse på konferanser. Styret ga uttrykk for at det er bra.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering.

Sak 12/16       Prioritering av tiltak og aktiviteter i 2016

Det ble påpekt at utfallet av kommunereformprosessen i Grenland gjør arbeidet med strategisk næringsplan desto viktigere, og at initiativ for næringshager byr på interessante muligheter. Det ble foreslått å gjennomføre et styreseminar når ny SNP er på plass for å diskutere prioriteringer/ressursbruk.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Arbeidet med strategisk næringsplan og initiativ knyttet til næringshager gis prioritet i 2016. Det skal arrangeres et styreseminar når ny SNP er på plass.

Sak 13/16       Kommunikasjonsstrategi og markedsplan for 2016

Markeds- og kommunikasjonssjef Jan Thomas Moen presenterte forslag til markedsplan og kommunikasjonsstrategi.

Styret kom med følgende innspill:

–        Kommunikasjonsstrategien er et levende dokument, som justeres ved behov.

–        Det bør være en tettere kobling mellom ViG og grenlandskommunene i kommunikasjon-/markedsarbeidet. Dette bør komme fram i kommunikasjonsstrategien.

–        ViG og kommunene bør ha et felles budskap om fordeler ved å etablere seg i regionen.

–        Kommunene bør i større grad ta behovet for samlet salg av regionen på alvor.

–        ViG kan bruke grenlandskommunenes hjemmesider for å få oppmerksomhet om saker.

–        Markedsarbeidet skal ha fokus på næringsetableringer/næringsliv. Man kan skille mellom generelt og spesifikt markedsarbeid. Eksempel på det første er Torp-kampanjen, og på det andre – profilering av spesielle næringer. Ved sistnevnte vil man trekke fram sterke næringer i regionen.

–        I markedsmateriell må det være en helhetlig framstilling av Grenland.

–        Industrien i Grenland har behov for arbeidskraft. På Sør- og Vestlandet øker arbeidsledigheten. Det kan gjennomføres en jobbmesse o.l for å synliggjøre nevnte behov. NAV / andre aktører må ha hovedansvaret. ViG kan bistå.

–        Sommerkonserten på Wrightergården samler mange utflyttede ungdommer/unge voksne. Det kan gjennomføres et lunsjtreff o.l for å synliggjøre jobbmuligheter.

På spørsmål fra styret om det er mulig å måle resultatene av markedsarbeidet, ble det vist til en video der næringsutvikler Ståle Tveit informerer om støtteordninger i ViG. Videoen er formidlet til utvalgte via Facebook, og kan forklare noe av det økte tilfanget av nyskapingsprosjekter til ViG de siste månedene.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Det bør være en tett kobling mellom ViG og grenlandskommunene i kommunikasjonsarbeidet. Dette må komme fram i kommunikasjonsstrategien. Med dette tillegget, godkjenner Styret forslag til kommunikasjonsstrategi, samt markedsplanen for 2016. Administrasjonen følger opp andre innspill som framkom i behandlingen av saken.

Sak 14/16       Næringshager i grenlandskommunene

Næringsutvikler Tore Halvorsen presenterte saken. Styret påpekte at gjennom næringshager/start up labs kan ViG bidra enda sterkere med kompetanse til grundere/nyskapingsprosjekter og med idefangst til Proventia. Styret mente at dette er en god måte å jobbe på. Men man må unngå at næringshager/start up labs fører til en fragmentert tjeneste i regionen. Videre er det nødvendig å avklare økonomiske/-ressursmessige konsekvenser av at ViG involverer seg. Jan Sæthre viste til forstudien om næringshage i Siljan, som har avdekt overraskende mange aktuelle deltakere for en hage. Han var ikke redd for fragmentering. Siljan ønsker å bruke ViG i det videre arbeid, og vil kompensere selskapet økonomisk.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret tar saken om næringshager til orientering.
 2. 2.     Styret godkjenner foreliggende planene for en Start opp lab på Klosterøya og næringshager i Drangedal og Siljan.
 3. 3.     ViG undersøker interessen for næringshager i de øvrige grenlandskommunene, og mulighet for fylkeskommunal støtte.

Sak 15/16       FunzioNano. Fullmakt om utviklingslån

Styret påpekte at dette er et spennende prosjekt. ViG er i dialog med FunizioNano om ulike aspekter ved søknaden og arbeidet framover.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret ønsker at Vekst i Grenland IKS, sammen med samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet i Telemark, bidrar til at FunzioNanos etableringen i Grenland lykkes. Daglig leder i samråd med styreleder gis fullmakt til å støtte prosjektet med et utviklingslån innenfor en ramme på 600.000 kroner. 

Sak 16/16       Partygrossisten AS. Søknad om utviklingslån

Styret stilte spørsmål til søknaden, og bemerket at den ligger i marginen av ViGs mandat for prosjektstøtte.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret ba Administrasjonen avklare spørsmål til søknaden fra Partygrosssiten AS før eventuell ny styrebehandling.

Sak 17/16       Prosjektet samspillsarena. Orienteringssak

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 18/16       SNP. Orienteringssak

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og innspill fra dialogmøtet og felles formannskapsmøtet, er det utarbeidet utkast til visjon, mål og strategier. Administrasjonen la fram utkastet og fikk innspill fra styret. Utkastet vil diskuteres med samarbeidspartnere og grenlandskommuners hovedutvalg/formannskap de neste ukene. Det er avtalt en rekke møter bl.a. med kommunene Bamble, Kragerø, Skien og Siljan. Tidsplanen for SNP-prosessen er tøff, men realistisk etter daglig leders syn.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 19/16       Eventuelt

På anmodning fra daglig leder, diskuterte Styret ViGs eventuelle engasjement i avfallsdeponisaken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

ViG engasjerer seg i saken om avfallsdeponi i Brevik hvis forespurt fra eierne.