Protokoll fra styremøte 30. november 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 30. november 2016 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Tone Allum under sak 47/16
 • Tore Halvorsen under sak 47/16
 • Helene Norli deltok sak 48/16

Deltok fra SIVA og Proventia under sak 47/16:

 • Ole Andrea Schärer, SIVA
 • Tor Oscar Bolstad, Proventia
 • Jørn Roar Bamle, Proventia

Sak 45 Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2016

Ad Sak 44/16           Eventuelt

Daglig leder sa at det ikke var avholdt møte med ordfører i Skien da ordføreren anså dette som lite hensiktsmessig på daværende tidspunkt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 46/16  Styreevaluering

Styremedlemmene hadde i forkant fylt ut et egenevalueringsskjema. Styret reflekterte rundt svarene, og var i all hovedsak fornøyd med sitt arbeid. Det er forbedringspotensial på enkelte punkter, herunder er det behov for økt innsikt om eiernes ønsker for selskapet og økt kunnskap om bl. a. ulike bransjers utfordringer, drivere, konkurranseforhold og rammebetingelser.

Styret reflekterte over representantskapsmøtet 25. november 2016. Styreleder deltar gjerne på møte med Rådmannskollegiet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret vil søke økt innsikt om eiernes ønsker for selskapet, og ber daglig leder legge til rette slik at Styret får økt bransjekunnskap. 

Sak 47/16  Diskusjonssak – Proventia

 

Ole Andreas Schärer orienterte om SIVA med fokus på innovasjonsarbeidet, og daglig leder Jørn Roar Bamle og styreleder Thor Oscar Bolstad orienterte om Proventia. Presentasjonene ligger vedlagt styreprotokollen. Samspillet mellom ViG og Proventia, ref. sak 31/16, og ViGs støtte til inkubatoren vil bli diskutert i ekstraordinært styremøte 13. desember 2016.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Saken realitetsbehandles på ekstraordinært styremøte 13. desember 2016.

Sak 48/16  Orienteringssak – status SNP og tiltaksplanen

Daglig leder orienterte om status. SNP er vedtatt av Bamble, Porsgrunn og Siljan, tatt til orientering i Kragerø og skal behandles i Drangedal og Skien i desember. Ordførerkollegiet har satt arbeidet med tiltaksplanen i bero. ViG har ansvar for 13 av 30 tiltak. De 13 tiltakene er innarbeidet i utkast til handlingsplan som ble presentert for Grenlandsrådet 25. november 2016 og som kommer til behandling i Styret i februar 2017. Utfordringen er oppfølgingen av de 17 øvrige tiltakene. Morten Næss sa at han har gått igjennom tiltakene og ser at flertallet av de 17 kan kobles til pågående prosesser knyttet til avtalen om styrket samarbeid mellom grenlandskommunene. Han følger opp saken i Rådmannsgruppa.

 

Styret ble bedt om synspunkter på ViGs arbeidsform for å imøtekomme ordførernes ønske om et mer desentralisert næringsarbeid. Styret mente at temaet krever mer tid og utsatte diskusjonen til ekstraordinært styremøte 13. desember 2016.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Videre behandling av tiltaksplanen generelt og oppfølging av tiltak som overlapper med punkter i avtale om styrket samarbeid mellom grenlandskommunene tas opp i Rådmannsgruppa.
 2. ViGs arbeidsform m.m. diskuteres på ekstraordinært styremøte 13. desember.

Sak 49/16  Orienteringssak – næringshageprosjektet i Grenland

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 50/16  Orienteringssak – Vekstkonferansen

Styret ga gode tilbakemeldinger på innhold og form. Styret ba om at dato for Vekstkonferansen blir kunngjort på et tidligere tidspunkt, og at Styret informeres om størrelse på honorar m.m. som kan bli gjenstand for offentlig debatt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 51/16  Orienteringssak – utvikling av Arealguiden.no/Grenland

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

 

Sak 52/16  Statusrapportering – Etablererkontoret, økonomisk støtte, Proventia, formidling av kompetanse og Helseinnovasjon Telemark.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 53/16  Eventuelt

Inger Lysa informerte om prosessen rundt Kragerøs eventuelle utmelding fra ViG. Konsulentfirmaet BDO har evaluert Kragerøs eierskap i ViG. BDO fraråder utmelding. Dette er også rådmannens innstilling. Politiske signaler tilsier at innstillingen kanskje ikke vil bli fulgt.

Daglig leder informerte om:

 • Arbeidet rundt mulig samlokalisering av virksomhet på Røra. Det er etablert et prosjekt med deltakelse fra Grenland Havn, Skien kommune og ViG. ViG er prosjektleder.
 • Innretning av kommunale næringsfondene finansiert av Telemark fylkeskommune (Tfk). Tfk vurderer innretningen i lys av evaluering av fondene og overføring fra Staten av regionale utviklingsmidler. Fra Styrets side ble det påpekt at Tfk må varsles kommunene i god tid ved endring av innretningen.

Daglig leder ønsket styrets synspunkter på følgende saker:

 • Studietur for kollegiet til København. Styrets vurdering: Ikke styresak
 • Leasing av el-bil. Styrets vurdering: Ikke styresak
 • Internt prosjekt for bedre og siker dataløsninger: Styret anbefalte at ViG kobler seg til kommunenes driftssenter.
 • Ansettelse i stilling etter kommunekontakt som har varslet fratreden med AFP 1. juli. Styret mener at ansettelsesprosessen bør avventes avklaring om framtidig organisering av ViG.

Behandling av møteplanen for 2017 ble utsatt. Jan Sæthre varslet at han ikke kan møte 5 av de 6 oppsatte datoene.