Protokoll fra styremøte 3. april 2019

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Tone Allum
 • Thor Oscar Bolstad

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Tore Halvorsen og Jørn Roar Bamle (Proventia) (sak 15)
 • Maren Anne Røed (sak 17)

I forkant av styremøtet, ga daglig leder Erik Olsson en statusrapport fra arbeidet med å etablere Site Telemark, dvs et hyperscale datasenter på Gromstul.

 

Sak 13/19 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 13. februar 2019

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:  Styret godkjenner protokollen ved signatur.  

 Sak 14/19 Orienteringssak: Scoreboard – KPIer og måleindikatorer

KPIene: Daglig leder påpekte at vi allerede har nådd målet om prosjektsøknader fra helsebedrifter, og at vi har hatt dialog med flere bedrifter under invest in arbeidet, men at vi må se an når slik dialog skal tas med i KPI-rapporteringen. Styret foreslo å bruke farger for å indikere hvilke KPIer vi forventer å nå/ikke nå.

Måleindikatorene: Daglig leder sa at USN vil avbryte samarbeidet med Demola og utvikle en egen ordning for innovasjonsprosjekter mellom bedrifter og studenter. Et studieemne vil forhåpentligvis være på plass fra høsten, for å fremme bruken av ordningen. Rådmannsgruppa har diskutert en viljeserklæring om hvordan grenlandskommunene skal forholde seg i lokalisering av statlige arbeidsplasser. Viljeserklæringen er oversendt ordførerkollegiet for videre behandling. Søknaden fra ViG/prosjektet nasjonalt kompetansesenter til Oslofjordfondet er avslått. En hovedbegrunnelse er at søker må eie problemstillingen; det er ikke tilfelle for vår søknad. Det jobbes nå med å få Skien kommune/bedriftsrettet helsevern til å stå som søker. Måleindikatoren knyttet til arealguiden er urealistisk. Daglig leder foreslo å fjerne denne, men beholde KPIen. Styret var enig i sistnevnte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 • Måleindikatoren for arealguiden fjernes.   
 • Styret tar saken for øvrig til orientering. 

Sak 15/19 Orienteringssak: Nyskapingsarbeidet

Koordinator for team nyskaping Tore Halvorsen og daglig leder i Proventia Jørn Roar Bamble ga en muntlig orientering om ViG og Proventias nyskapingsarbeid. Styret noterte seg at det er etablert et strukturert samarbeid mellom ViG, Proventia og kommunenes næringssjefer/-ansvarlige gjennom team nyskaping, og at ViG/Proventia er involvert i en rekke nyskapingsprosjekter der vårt engasjement varierer ut fra behovet hos idehaver. Proventia har p.t. 18 bedrifter i preinkubasjon, 14 i inkubasjon og 5 i forretningsmessig inkubasjon. Systemet med idefangst via ViG fungerer bra. Inkubatoren vil søke midler fra den nye presåkornordningen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:  Styret tar saken til orientering.  

Sak 16/19 Vedtakssak: ViG + Proventia

Styret diskuterte en ide om framtidig organisering av næringsarbeidet i regionen der ViGs nyskapingsarbeid overføres til Proventia, og ViG videreføres med fokus på bedrifts-attrahering. Det er gode argumenter for en slik endring, herunder at næringsarbeidet kan bli mer effektivt og spisset. Men det er også sterke argumenter mot, som at vi bør bruke tid og krefter på innhold og ikke organisering, en slik endring vil gjøre ViG svak og sårbar, man bør ikke tappe selskapet for energi og kompetanse, og at det er synergier mellom nyskaping og bedriftsattraheringsarbeidet. Dessuten råder det en del usikkerhet knyttet til sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommuner, og gjennomgangen av virkemiddelapparatet på nasjonalt nivå. Disse prosessene bør lande før man ser på organisering av næringsarbeidet i Grenland. Videre ble det påpekt at regionen trenger et sterkt innovasjonsselskap, men at dette må drives fram av andre enn ViG.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret mener at diskusjon om framtidig organisering av næringsarbeidet i Grenland bør utsettes til organisering av næringsarbeidet i ny fylkeskommune Vestfold og Telemark er på plass.  
 2. ViG vil ikke være pådriver for gjennomføring av prosjektet ViG + Proventia.  

Sak 17/19 Orienteringssak: Kommunikasjonsstrategi ViG

Maren Anne Røed presenterte ny kommunikasjonsstrategi for ViG. Strategien er utarbeidet i dialog med ansatte. Hensikten med strategien er å få et rammeverk for beslutninger og prioriteringer for kommunikasjonsarbeidet. Ambisjonsnivået er satt ut fra ViGs ressurser på området. Nå skal det lages en konkret handlingsplan. Styret var generelt positiv til strategien, foreslo at det sendes ut en månedlig nyhetsoppdatering og kommenterte kanalvalg, herunder LinkedIN og nyhetsbrev. Røed sa at ViG bruker disse kanalene selv om de er oppført som sekundærkanaler.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar kommunikasjonsstrategien for ViG til orientering.

Sak 18/19 Orienteringssak: Strategi Powered by Telemark

Saken ble utsatt til neste møte, av tidsårsaker.

Sak 19/19 Orienteringssak: Drift

Enhver endring av vedtektene krever full behandling i eierkommunene. Etter råd fra KS Bedrift, vil endringer i vedtektene om antall styremedlemmer tas sammen med andre endringer når behovet oppstår.

ViG har større lokaler enn nødvendig. Frist for oppsigelse av leieavtalen med Klosterøya næringspark er 30.06.2019. Styret ba daglig leder gå i dialog med huseier for tilbud om mindre, egnede lokaler.

Styret fattet følgene enstemmige vedtak:

 1. Styret ber daglig leder gå i dialog med huseier for tilbud om mindre, egnede lokaler.
 2. Styret tar saken for øvrig til orientering.

Sak 20/19 Eventuelt