Protokoll fra styremøte 29. mars 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 29. mars 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Lene Hysing (Vara for Karin Finnerud)
 • Bjørn Hagen (Vara for Inger Lysa)
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Tore Halvorsen under sak 12/17
 • Øyvind Solbakken under sak 16/17

Deltok fra MagSil AS Gunnar Bråthen under sak 12/17

Deltok fra Prosjekt Strategi næringsarealer under sak 16/17:

Daglig leder i Grenlandssamarbeidet Karianne Resare

Konsulent Gunnar Ridderstrøm

Sak 11/17 Protokoll fra styremøte 15. februar 2017

Det ble gitt tilleggsinformasjon i følgende saker:

Sak 2/17 Vedtakssak – årsberetning og –regnskap 2016
Daglig leder opplyste at saken behandles av ViGs representantskap fredag 9. juni.

Sak 8/17 Orienteringssak – prosjektet Etablererkontoret Telemark
Jan Sæthre informerte om at i møte med Telemark fylkeskommune om kommuneavtale har TFK signalisert et noe moderert syn om driftsstøtte til etablererkontorene i Telemark. Men han antok at synet som ligger til grunn for Partnerskapsavtalen reflekterer grunnholdningen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 12/17 Vedtakssak – Magsil AS. Fullmakt til å benytte midler

Gunnar Bråthen presenterte prosjektet. Styret ga utrykk for tro på prosjektet at mener at dette er et viktig prosjekt for Grenland.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret ønsker at Vekst i Grenland IKS, sammen med samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet i Telemark, bidrar til at Magsil lykkes. Daglig leder i samråd med styreleder gis fullmakt til å støtte prosjektet ved at Vekst i Grenland går inn som eier i Magsil AS innenfor en ramme på 1.000.000 kroner.  Midlene hentes fra Grenland Næringsfond.

Sak 13/17 Vedtakssak – ViGs internasjonale arbeid

Daglig leder ga en kort redegjørelse. Styret ga uttrykk for at saksfremstillingen var fyldig og avklarende. Dokumentet oversendes Grenlandsrådet med forslag om at daglig leder i ViG presenterer hovedpunktene muntlig.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Vekst i Grenland viderefører dagens nivå på sitt internasjonale arbeid.
 2. Vekst i Grenland orienterer Grenlandsrådet om selskapets internasjonale arbeid og Styrets vedtak i denne saken.

Sak 14/17 Vedtakssak – Grenland på kartet. Prosjektsøknad

Daglig leder ga en kort orientering og understreket hovedpunktene. Styret var positiv, særlig til at industrien selv har tatt initiativ til prosjektet. Det ble stilt spørsmål til at et uforholdsmessig stort beløp var avsatt til administrasjon i forhold til øvrige tiltak. Og det ble påpekt at det ønskelig å få prosjektleder utenfor Grenland.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret synes det er positivt at Herøya industripark og Telemark Offshore har tatt initiativ til prosjektet «Grenland på kartet», som vil synliggjøre Grenland/Telemark i inn- og utland, med fokus på industri- og næring.
 2. Vekst i Grenland imøtekommer søknaden med kr 700 000. Midlene hentes fra ViGs underforbruk i 2016 (kr 400 000), Grenland Næringsfond (kr 250 000) og Drangedal og Kragerø kommunale næringsfond (kr 25 000 fra hvert av fondene). Sistnevnte forutsetter positive vedtak i Drangedal og Kragerø.
 3. I tillegg til denne støtten vil ViG bidra med egeninnsats i prosjektet og ha et spesielt ansvar for gjennomføring av kampanje for synliggjøring av regionen (HA 9).
 4. Støtten fra ViG forutsetter støtte også fra andre aktører (ref. finansieringsplanen).

Sak 15/17 Orienteringssak – Fra idé til exit. Modell for startopparbeidet

Tore Halvorsen ga en grundig redegjørelse av modellen for startopparbeidet, og nytten av endringene i metodikken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orienteringen.

Sak 16/17 Orienteringssak – Prosjektet strategi næringsarealer

Delprosjektleder Øyvind Solbakken og innleid prosjektmedarbeider Gunnar Ridderstøm orienterte om status for arbeidet. Det ble understreket at de fleste regioner gjør omtrent det samme for å tilrettelegge for etableringer. En måte å skille seg ut på er gjennom hvordan det arbeides. Grenland bør tilrettelegge for næringsarealer på en samlet måte, og møte næringslivet med ja-holdning og forutsigbarhet. Karianne Resare orienterte om videre prosess, dokumentet skal sluttbehandles i Grenlandsrådet før sommerferien.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orienteringen.

Sak 17/17 Orienteringssak – statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig

Ingrid Grandum Berget orienterte kort om oppbyggingen av statusrapporteringen, og viste til status for to saker knyttet til statlige arbeidsplasser som var oversendt av Grenlandssam-arbeidet. Styret var interessert i arbeidet knyttet til bedriftsbesøk. Berget viste bl.a til oppfølging av tiltaket om identifisering av utviklingsmuligheter.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orienteringen.

Sak 18/17 Eventuelt

Daglig leder orienterte om henvendelse fra Milba AS om støtte i forbindelse med flytting av produksjonslinje og utvidelser.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret ba om å få saken til behandling på neste styremøte.