Protokoll fra styremøte 28. juni 2018

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Yvonne Aasbø
 • Thor Oscar Bolstad
 • Heidi Herum
 • Tone Allum

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Tore Halvorsen (sak 36/18)
 • Helene Norli (sak 39/18)
 • Petter Ellefsen (sak 40/18)

Sak 35/18 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 28. juni 2018

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 28. juni 2018 ved signatur.

Sak 36/18 Vedtakssak: Søknad fra Nordic Blue Crude (NBC)

Daglig leder Gunnar Holen og styreleder Rolf Bruknapp presenterte NBCs planer. De forlot møtet før styrets behandling av søknaden.

NBC ønsker å bygge fabrikk på Herøya, som skal produsere voks og syntetisk drivstoff, av CO2, vann og kraft. Valget av Herøya, Norge skyldes god tilgang på innsatsfaktorene og lave kraftpriser. Teknologien er utviklet av det tyske selskapet Sun Fire. NBC har inngått intensjonsavtaler/avtaler med en rekke viktige internasjonale aktører. NBC søker om lån fra Grenland næringsfond for å kunne gjennomføre en ingeniørstudie. En slik studie er nødvendig før man kan gå videre til forprosjekt/hovedprosjekt og prosjektering/bygging av fabrikk.

Styret mente at dette er et meget spennende prosjekt i klima-/miljøsammenheng og med tanke på nye arbeidsplasser i Grenland.  Styret noterte seg at det er stor risiko forbundet med prosjektet, spesielt pga. uvisshet om framtidige klimapolitiske tiltak/prioriteringer. Styre mente imidlertid at det er nettopp slike prosjekt ViG bør engasjere seg i.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Vekst i Grenland IKS innvilger Nordic Blue Crude AS en utvidelse av lån med kr 500.000. Samlet lån blir på kr 650.000 pluss renter som innfris i sin helhet innen utgangen av 2021.

Sak 37/18 Vedtakssak: Konstituering av nestleder og styreinstruks

I h.h.t. paragraf 6 i vedtektene, skal «Styrets leder og nestleder velges av representantskapet for to år.». På møte 13. april 2018, valgte representantskapet nytt styre og ny styreleder, men ikke ny nestleder. På styremøtet 28. juni i år, var det enighet om at styret bør konstituere en nestleder, og at saken tas opp på neste styremøte.

Styreleder foreslo å konstituere Thor Oscar Bolstad som nestleder. Resten av styret støttet forslaget.

På ovennevnte styremøte, ba styret om at det utarbeides forslag til styreinstruks. Daglig leder presenterte forslag. Styret godkjente forslaget, med enkelte endringer, og signerte endelig versjon.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Thor Oscar Bolstad konstitueres som styrets nestleder fram til representantskapet velger nestleder.
 2. Styret godkjenner forslag til styreinstruks. 

Sak 38/18     Vedtakssak: Handlingsplanen 2018

Kommunekontaktene/lønnsmidler tilbakeføres til kommunene fra 1. september 2018. Dette får konsekvenser for gjennomføringen av ViGs handlingsprogram (HP), spesielt aktiviteter som har blitt fulgt opp av kommunekontaktene. Det gjelder i all hovedsak aktiviteter med utgangspunkt i «oppdrag» 1 og 2 i handlingsplanen (1. Bistå kommunenes politiske og administrative ledelse, og 2. Være kontaktpunkt overfor etablert næringsliv.).

Styret var enig om å beholde dagens HP ut året, men markere de to nevnte oppdragene i gult, med en forklarende tekst om at disse aktivitetene vil bli fulgt opp av grenlandskommunene, som følge av omorganiseringen fra 1. september i år.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Handlingsplanen 2018 videreføres ut året.
 2. Oppdrag 1 og 2 markeres i gult, med en forklarende tekst om at oppfølgingen overføres til grenlandskommunene i og med omorganiseringen fra 1. september 2018.

Sak 39/18     Orienteringssak: Prosjektet private arbeidsplasser – sluttrapport

I h.h.t. handlingsplanen for 2018, skal ViG drive «salgsarbeid» ovenfor etablerte bedrifter utenfor regionen. ViG har lite erfaring med slikt arbeid, og det er behov for å utvikle en god fremgangsmåte. Med dette som bakteppe, ble det gjennomført et internt prosjekt i ViG vinteren 2017-2018. Sluttrapporten ble lagt fram for gammelt styre på aprilmøtet, som vedtok å oversende saken til nytt styre.

Helene Norli presenterte rapporten. Styret var positiv til forslagene der om å prioritere arbeidsområdene gründerskap og nyskaping, invest in-arbeid, arrangementer og prosjekter, samt markedsføring. Styret vil diskutere forslagene i detalj på styreseminaret i oktober.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar sluttrapporten fra prosjektet om private arbeidsplasser til orientering.
 2. Forslaget til ny metode legges til grunn i diskusjonen om ViGs framtidige satsningsområder, prioriteringer og arbeidsmetoder.

Sak 40/18     Orienteringssak: Spilleregler, statlige arbeidsplasser

På oppdrag fra Grenlandssamarbeidet, utarbeidet ViG skisse til spilleregler kommunen imellom ved lokalisering av statlige arbeidsplasser, våren 2017. Skissen skulle utgjøre grunnlaget for diskusjon i ordførerkollegiet. I punkt 6 i nytt mandat for ViG, står det at: «ViG skal – sammen med det lokale næringsappartet og politisk og administrativ ledelse i kommunene – arbeide for økt antall statlige arbeidsplasser i regionen. Det vises her for øvrig til egen utarbeidet rapport om dette datert 30. juni 2017.». Ordførerkollegiet har bedt ViG legge fram forslag til hvordan dette konkret skal gjøres.

Styremedlemmer bemerket at det kan være vanskelig å få informasjon om og inngrep i saker om lokalisering av statlige arbeidsplasser. ViGs engasjement i slike saker bør ta hensyn til det. På den annen side, er det viktig at regionen følger med og er tilstede på viktige arenaer for å posisjonere seg for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det var enighet om at ViGs prioritering og metode for slikt arbeid vil bli ytterligere diskutert på styreseminaret i oktober.

Forslag til vedtak:

 1. Styret tar sluttrapporten fra prosjektet om spilleregler, statlige arbeidsplasser til orientering.
 2. Sluttrapporten legges til grunn i diskusjonen om ViGs framtidige satsningsområder, prioriteringer og arbeidsmetoder.

 Sak 41/18     Orienteringssak: Rapportering drift

Daglig leder opplyste at det er mottatt 13 søknader på prosjektlederstillingen til Powered by Telemark/markedssjefsstillingen i ViG. 3 søkere har vært på førstegangsintervju, 1 er kalt inn til andregangsintervju.  Det ligger an til at sistnevnte blir tilbudt stillingen. Han er interessert i PL-stillingen til Powered by Telemark. Kontrakten med Maren Anne Røed er midlertidig utvidet fra 50 til 80 prosent. Maren vil nå også jobbe med kommunikasjons- og markedsrelaterte oppgaver.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapporteringen til orientering. 

Sak 42/18 Eventuelt

Grenlandsrådet har møte 7. september 2018. ViGs styreleder er invitert til å gi en statusrapportering fra selskapet. Styret mente at det er spesielt viktig å avklare eiernes forventninger til ViG.

Styret fattet følende enstemmige vedtak:

Styreleder tar opp spørsmålet om grenlandskommunenes forventinger til ViG på møte i Grenlandsrådet 7. september 2018.