Protokoll fra styremøte 25. november 2014

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 25. november 2014 kl 0830 til 1200 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Tilstede:

 • Jan Kleppe (styreleder)
 • Karin Finnerud (styrets nestleder)
 • Hanne Winberg
 • Hilde Molberg
 • Ole Magnus Stensrud
 • Inger Lysa

Meldt forfall:

 • Tore Marthinsen

Tilstede fra administrasjonen:

 • Hanne Gro Haugland
 • Jørn Roar Bamle
 • Ståle Tveit (deler av møtet)

 

Sak 47/14 Protokoll fra styremøtet 25. november 2014

Styrets vedtak: Styret godkjente protokollen ved signatur.

 

Sak 48/14 Status i selskapet medio november

Bratsberg-gruppen og statlige arbeidsplasser: ViG har tatt opp spørsmålet om lokalisering av det planlagte statlige veiselskapet i Grenland med representanter fra Regjeringen. ViG følge opp saken videre.

Avtaler mellom Telemark fylkeskommune og grenlandskommuner: Styret ba Administrasjonen sende en henvendelse til grenlandskommunene i tråd med forslaget i saksinnspillet, og med særlig fokus på at ViG er kommunenes felles næringsavdeling, ref. paragraf 2 i selskapets vedtekter.

Racom AS: Styret fikk en presentasjon av pågående aktiviteter knyttet til videreutvikling av Racom AS. Styret er positiv til satsningen og gir daglig leder i ViG fullmakt til å bidra med inntil 250 000 kr i utviklingslån under forutsetning av at Skien Næringsfond AS og Telemark Utviklingsfond deltar som skissert i saksinnspillet. Det forutsettes at prosjektet igangsettes innen 6 måneder fra dato og lokaliseres i Grenland. Prosjektet må gi kvartalsvis, muntlig eller skriftlig, status til ViG. Ved utbetaling, får daglig leder fullmakt til å definere øvrige vilkår for tilsagnet.

Vekstkonferansen: Styret ga positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av Vekstkonferansen, og beklaget Vardens negative fokus i omtalen av konferansen (konferansierens honorar og tap av arbeidsplasser i regionen).

Skien lufthavn: Styret understreket at ViG skal engasjere seg i regionalt vedtatte infrastrukturprosjekter, som har kommuneoverskridende perspektiv. Det er ikke tilfelle for Skien Lufthavn.

Regnskap: Administrasjonen opplyste at kommunene er fakturert ved akontobeløp. Avregning kommer i desember.

Rapportering: Styret ba om at framtidig rapportering fokuserer på måloppnåelse, og tar utgangspunkt i handlingsplanen.

Styrets vedtak: Styret tok rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene, og følger opp.

 

Sak 50/14 Handlingsplanen 2015

Styrets vedtak:

Styret godkjente forslag til handlingsplan og budsjett for handlingsplanen. Det siste under forutsetning av at Representantskapet godkjenner grovbudsjettet på sitt møte 1. desember 2014. Administrasjonen jobber videre med kvantifiserbare/kvalitative mål. Offentlig statistikk knyttet til arbeidsplasser kan legges til grunn. Det bør vurderes om man skal lage et forventningsbarometer.

Handlingsplanen bør kommuniseres til eiere og andre relevante aktører. Administrasjonen lager en trykksak som også omtaler bruk av ressurser og ansatte i selskapet.

 

Sak 51/14  Organisering – fordeling av ansvar og oppgaver

Styrets vedtak: Daglig leder presenterte en matrise med fordeling av ansvar og oppgaver i selskapet. Styret tok presentasjonen til orientering.

 

Sak 52/14 Pollenfond

Styrets vedtak: Thor Oscar Bolstad presenterte Herøya Industriparks forslag til pollenfond. Styret tok presentasjonen til orientering, og var enige om at ViG bør være positiv til å gå inn i fondet med opptil 20 % av den totale kapitalen. Det forutsettes at ViG får en tydelig rolle knyttet til forvaltningen av fondet.

 

Sak 53/14 Avfallsdeponi i Norcems gruver i Brevik

Styrets vedtak: Dersom Porsgrunn kommune ber om det, vil ViG bidra med faglige råd knyttet til næringsmessige sider av et avfallsdeponi i Norcems gruver i Brevik. ViG skal ikke delta i det offentlige ordskiftet i denne saken nå.

 

Sak 54/14 Eventuelt

Møteplan: Styrets møter for våren 2015 er satt til 23. januar, 12. mars og 19. mai, alle dager fra klokka 0830 til 12 på Klosterøya.