Protokoll fra styremøte 24. mai 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 24. mai 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud
 • Bjørn Hagen (Vara for Inger Lysa)
 • Ingunn Nestestog (vara for Hilde Molberg)
 • Jorid Heie Sætre (vara for Morten Næss)
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Preben Hjallum under sak 24/17
 • Tone Allum under sak 25/17
 • Petter Ellefsen under sak 25/17 og 28/17

Deltok fra:

Prosjektet Godskonsept Vestfold og Telemark ved Ole Håkon Øyesvold under sak 25/17

Bergfald Miljørådgivere ved Bård Bergfald under sak 28/17

Sak 19/17     Protokoll fra styremøtet 29. mars 2017

Det ble gitt følgende tilleggsinformasjon:

Sak 11/17. Jan Sæthre opplyste at avtalen mellom Siljan kommune og Telemark fylkeskommune inneholder en formulering som åpner for driftsstøtte til Etablererkontoret.

Sak 12/17. Telemark Utviklingsfond vil gå inn med kr 5 mill i aksjekapital i Magsil AS.

Sak 14/17. Prosjektet «Grenland på kartet» har lyst ut en prosjektlederstilling på Face Book. Man har mottatt mange søknader. Det gjennomføres intervjuer i disse dager. Industrikonferansen Grenland arrangeres 31. mai. Det er over 100 påmeldte.

Sak 16/17. Prosjektet «Strategi næringsareal». Prosjektet trenger mer tid, og sluttbehandling forventes høsten 2017.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 20/17     Vedtakssak – Markering av ViGs 25-årsjubileum

Daglig leder forslo at ViGs 25-årsjubileum markeres ved at materiell merkes med egen logo; selskapet  presenterer suksesshistorier fra 1992 til i dag, og det arrangeres en jubileumsfest 30. november.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

ViGs 25-årsjubileum markeres i tråd med skissen lagt fram av daglig leder.

Sak 21/17 Vedtakssak – Profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond

Saksbehandler: Hanne Gro Haugland

På møtet 29. mars 2017 vedtok Styret et sett av elementer for profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond. Daglig leder påpekte behovet for enkelte presiseringer til forståelsen av profilen, samt bruken av Fondet i forhold til Skien næringsfond.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret gjør følgende presisering til vedtaket av 29. mars 2017 om profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond:

–       Det kan gis lån/tilskudd fra ViG/Grenland næringsfond til nyskapingsprosjekter med et potensial på minst 2 arbeidsplasser.

–       Lån/tilskudd skal ikke ha en konkurransevridende effekt i regionen.

–       Innovasjonspotensial vil i liten grad inngå som vurderingskriterium.

–       ViG/Grenland næringsfond er generelt positiv til en splitt med Skien næringsfond.

Sak 22/17     Vedtakssak – Søknad fra Green Clean AS

Green Clean Technology AS har søkt om et utviklingslån på kr 150 000 fra ViG/Grenland næringsfond. Styret i Skien næringsfond har innvilget et utviklingslån på kr 150.000, og har sterkt anmode Grenland næringsfond om å delta med tilsvarende. Styret hadde spørsmål til saken. Administrasjonen vil innhente svar, som sendes Styret per epost. Saken avklares gjennom epoststyremøte.   

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Administrasjonen innhenter svar på spørsmål fra Styret. Saken avgjøres gjennom epoststyremøte.

Sak 23/17     Vedtakssak – Søknad fra Millba AS

Styret til Skien næringsfond har gitt daglig leder og styrets leder en fullmakt til å inngå avtale om et utviklingslån på inntil 1 mnok, og har sterkt anmode om at Grenland næringsfond om å tre inn i en 50% splitt. Telemark utviklingsfond har gitt et tilskudd på kr 750 000. Styret diskuterte sakens. Det ble påpekt at dette er en sammensatt sak. Styret vedtok å imøtekomme anmodningen fra Skien næringsfond, og la spesielt vekt på den positive rolle Millba AS spiller mht å ansette lavt utdannet arbeidskraft med innvandrerbakgrunn. Styret ba daglig leder se på vilkårene for lånet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret i Vekst i Grenland IKS er kjent med aktivitetene knyttet til å få videreført og videreutviklet bakeriaktiviteter i Grenland i regi av United Bakeries AS og Millbas AS. Styret mener det vil være riktig av Grenland næringsfond å bidra finansielt inn i en risikoavlastningspakke der også Skien næringsfond AS og Telemark utviklingsfond deltar.

Fondets bidrag vil i så fall være et utviklingslån i 50/50 splitt med Skien næringsfond AS.

Styret er kjent med at det trolig vil bli etablert et nytt selskap knyttet til den omsøkte bakerivirksomheten. Daglig leder får fullmakt til å utbetale til det nye selskapet forutsatt at dette er formelt registrert i Brønnøysundregisteret.

Sak 24/17     Vedtakssak – Nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin

Det pågår et prosjektsamarbeid mellom Sykehuset Telemark HF avdeling for yrkes- og miljømedisin, Høyskolen i Sør-Øst Norge, TelTek SINTEF og Porsgrunn kommune om utvikling av en database med oversikt over forekomst av miljøgifter i Grenland. Deltakerne i prosjektet og prosjektleder i Helseinnovasjon Telemark mener at det bør etableres et nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin i Grenland, og ønsker å engasjere en prosjektleder til å drive arbeidet framover. Prosjektet vil være et spleiselag mellom ViG, Telemark fylkeskommune, Skien næringsfond, Klosterøyafondet, Innovasjon Norge, Kragerø kommunale næringsfond og Drangedal kommunale næringsfond. Sykehuset Telemark HF og andre samarbeidspartnere vil bidra med faglige ressurser. ViG er bedt om å gå inn med totalt kr 300 000, fordelt med kr 100 000 i 2017 og kr 200 000 i 2018. Styret diskuterte saken og mente at dette er et meget positivt prosjekt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: ViG ønsker å bidra til at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin i Grenland. ViG vil delta i et fellesprosjekt og spleiselag i den sammenheng. ViG vil bidra med totalt kr 300 000, fordelt med kr 100 000 i 2017 og 200 000 i 2018. Midlene hentes fra ViG administrasjon, posten for bedrifts-/bransjerettede fellesprosjekter. ViGs deltakelse forutsetter øvrig deltakelse og finansiering som framgår av prosjektspesifikasjonen/budsjettet. ViG er villig til å være prosjekteier/-ansvarlig og eventuelt prosjektleder dersom de andre samarbeidspartnerne ønsker det.

Sak 25/17       Orienteringssak – Statusrapportering på innsatsområde attraktiv

Tone Allum orienterte om hvordan Team attraktiv jobber med «kunder». Det er etablert et system som sørger for sømløse overganger mellom Etablererkontoret, ViGs tradisjonelle nyskapingsarbeid, StartOpp Kloster og Proventia. Systemet innebærer bl.a. at Proventia får flere med i sitt «telleverk» og dermed kan hente ut mer midler fra Siva. Styret ga honnør til dette systemet og takket for en god skriftlig rapportering.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar statusrapporteringen på innsatsområdet attraktiv til orientering.

 

Sak 26/17     Orienteringssak – Økonomirapportering

Saksbehandler: Vibeke Abrahamsen

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

 

Sak 27/17     Orienteringssak – Rapportering drift

Styret ble orientert om Administrasjonens studietur til København 7. til 9. mai, status for utredningen om organisering av ViG, samt bemanningssituasjonen i ViG.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar rapporteringen til orientering. Sak om organisering tas opp på første styremøte etter ferien. Da konkluderes det om bemanning.

Sak 28/17     Vedtakssak – Sjeldne jordarter

På oppdrag fra ViG og Midt-Telemark næringsutvikling, har Bergfald Miljørådgivere AS gjennomført en forstudie om etablering av en næringsklynge for sjeldne jordarter i Telemark. TenkeTanken Telemark, hvis formål er å løfte gode prosjekter for vekst og utvikling, har trukket fram sjelde jordarter som et mulig prosjekt. Bård Bergfald ga Styret en orientering om sjelde jordarters betydning i dagens økonomi, om ReeTech og ideen om en næringsklyne for sjeldne jordarter i Telemark/Grenland. Styret mente at dette er et spennende og framtidsrettet område, og var positiv til at ViG videreføre sitt engasjement for å etablere en næringsklynge for sjeldne jordarter i Telemark/Grenland.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar presentasjonen fra Berg Bårdfald til orientering. ViG viderefører sitt engasjement for å etablere en næringsklynge for sjelde jordarter i Telemark/Grenland.

 

Sak 29/17     Eventuelt

Møteplan høsten 2017.

6. september kl 0830 – 12

18. oktober kl 0830 – 1130

22. november kl 0830 – 12