Protokoll fra styremøte 23. januar 2015

 

rotokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 23. januar 2015 klokka 0830-11.30 på Klosterøya.

Tilstede:

 • Jan Kleppe – styreleder
 • Karin Finnerud – styrets nestleder
 • Hanne Winberg
 • Hilde Molberg
 • Inger Lysa
 • Tore Marthinsen

Forfall:

 • Ole Magnus Stensrud

Fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Ståle Tveit (deler av møtet)

Sak 1/15 Protokoll fra styremøtet 25. november og telefonstyremøte 15. desember 2014

Styret godkjente protokollene ved signatur.

Sak 2/15 Status i selskapet pr medio januar

Rolf Olaf Larsen orienterte om status i prosjektet Frier Vest. Presentasjonen ligger vedlagt. Flere i styret påpekte at utviklingen av Frier Vest er viktig for hele Grenland. Det var enighet om betydningen av å holde de folkevalgte i grenlandskommunene orientert om arbeidet.

Styret gikk gjennom den øvrige statusrapporteringen.

Styrets vedtak: Styret tok rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene, og følger opp. Underforbruk i 2014 overføres til årets budsjett.

Sak 3/15 Rullering av strategisk næringsplan

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Rulleringen av Strategisk Næringsplan for Grenland 2012-2015 igangsettes med mål om å ha ny plan på plass i løpet av første halvår 2016.

Vekst i Grenland utarbeider SNP på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. Administrasjonen bes diskutere med oppdragsgiver om ny plan skal utformes som styringsdokument for ViG alene eller, som i dag, også for andre aktører. Videre bes Administrasjonen diskutere med oppdragsgiver om ny SNP skal være en interkommunal plan. I begge tilfeller, bør det tas hensyn til at ViG er grenlandskommunenes felles næringsavdeling.

Det gjennomføres en internevaluering av ViGs aktiviteter og tiltak opp mot målene om økt antall arbeidsplasser og økt attraksjonskraft. Evalueringen tar for seg den siste fireårsperioden. Resultatene legges til grunn ved rulleringen av SNP.

Sak 4/15 ByR, delprosjekt 1 om samfunnsanalyse, prosjektskisse

Delprosjekt 1 under Mer Vekst i Grenland (ByR) er en samfunnsanalyse med fokus på næringsutvikling. Grenlandssamarbeidet er prosjekteier. ViG er prosjektleder. Analysen vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med ny SNP.

Telemark fylkeskommune har signalisert at de vil bruke samfunnsanalysen i forbindelse med rullering av sin regionale plan for nyskaping og næringsutvikling. Det er positivt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret tok saken om ByR, delprosjekt 1 om samfunnsanalyse, prosjektskisse, til orientering 

Sak 5/15 Fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS; operasjonalisering og rammer

ViG forvalter Grenland Næringsfond, Skien Næringsfond, Drangedal Kommunale Næringsfond og Kragerø Kommunale Næringsfond, og innstiller overfor fondenes besluttende organer.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Styret stiller seg i all hovedsak bak forslagene i Administrasjonens forslag til operasjonalisering og rammer for forvaltning av fond, med følgende justeringer og tillegg:

–        Forvaltningen skal kjennetegnes av fleksibilitet og individuell vurdering av hvert prosjekt.

–        ViG yter prosjektbistand. Omfanget av bistanden skal vurderes fra prosjekt til prosjekt.

–        Tilgangen på gode prosjekter avgjør årlig uttak fra fondene. Det settes ikke et øvre tak.

–        Styret gis en årlig orientering om status for fondene og diskuterer behovet for påfyll av Grenland Næringsfond.

Sak 6/15 Videreføring av prosjektet helseinnovasjon Telemark?

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

ViG ønsker en videreføring av prosjektet helseinnovasjon Telemark. ViG vil bidra med opp til totalt kroner 300k i et spleiselag med Innovasjon Norge, Telemark fylkeskommune, Klosterfondet og Skiensfondet. Det engasjeres en prosjektleder i 50 % stilling i 2 år. Det gjennomføres en midtveisevaluering.  Prosjektet avsluttes dersom det ikke har oppnådd ønskede resultater.  Sammen med de andre i spleiselaget, utformes det et klart og omforent prosjektmandat. Mandatet legges fram for styret til orientering. ViG kan påta seg prosjekteierskapet og prosjektlederansvaret. 

Sak 7/15  Samarbeid med bedriftsnettverkene

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

ViG inngår samarbeid med IKT Grenland, Telemark Offshore og Lederforum. Årlig sponsing vil ligge i størrelsesorden kroner 30 til 50 000. Som gjenytelse får ViG profilering på nettverkenes arrangementer og materiell. Det vil også samarbeides om gode historier og gjennomføring av arrangementer. 

Sak 8/15 Næringslivet og kommunereformen

Grenlandskommunene har igangsatt prosjektet «Kommunereformen Grenland». I hht prosjektmandatet skal prosessen bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmål om framtidig kommunestruktur, og befolkningen skal høres og involveres på egnet måte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

ViG stiller seg til disposisjon mht høring/involvering av næringslivet. Administrasjonen tar opp saken med prosjektleder Morten Næss.

Sak 9/15 Eventuelt

Møter 2015; 23. januar, 17. mars, 19. mai, 9. september, 21. oktober, og 25. november, alle dager klokka 0830 til 1130 på Klosterøya.