Protokoll fra styremøte 22. november 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 22. november 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Preben Hjallum under sak 49/19
 • Helene Norli under sak 50/17
 • Geir Lia under sak 51/17
 • Tone Allum under sak 52/17
 • Øyvind Solbakken under sak 54/17
 • Tore Halvorsen under sak 55/17
 • Ståle Tveit under sak 55/17

Susan Heldal, OIW/Norsep, deltok under sak

Jørn Roar Bamle, Proventia, deltok under sak 52/17

Sak 48/17 Protokoll fra styremøte 18. oktober 2017

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 49/17 Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark – videreføring av satsingen

Preben Hjallum ga en kort presentasjon av saken. På spørsmål fra styret, opplyste Hjallum at det er stor interesse for ordningen blant bedrifter. Imatis, Made for Movement, ASAP og Styringsteknikk er aktuelle for ordningen. På kort sikt synes det å bli en større utfordring å rekruttere tilstrekkelig med studentteam. HSN er i ferd med å rulle ut Demola.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret er positive til en fortsatt satsing på helsenæringen, og mener at det bør gjøres med utgangspunkt i eksisterende ordninger.
 2. ViG vil bidra med kr 120 000 til videreføring av Helseinnovasjon Telemark, forutsatt støtte fra øvrige aktører ihht finansieringsplanen/grovbudsjettet.
 3. Bidraget tas fra ViGs ordinære budsjett, posten bedriftsoverskridende tiltak.
 1.  Styret tar prosjektplanen til orientering.

 

Sak 50/17 Vedtakssak: Private arbeidsplasser – prosjektspesifikasjon/mandat

Helene Norli ga en kort presentasjon av saken. Styret mente at innspillene på forrige møte er tatt hensyn til i justert prosjektspesifikasjon/ mandat. Det er behov for noen presiseringer. Prosjektet bør avdekke beste praksis og komme fram til gode «arbeidssteg». Prosjektet bør se på både det som fungerer og det som ikke fungerer, hva vi gjør og ikke gjør, samt diskutere behov for kompetanse sett opp mot den nye metoden for arbeidet med å tiltrekke seg nye og opprettholde eksisterende arbeidsplasser. Gjennom prosjektet vil man kvalitetssikre metoden, og gi trygghet for at ViG og grenlandskommunene arbeider på en god måte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner forslaget til prosjektspesifikasjon/mandat. Administrasjonen noterte seg innspillene fra styret, og vil legge dem til grunn i det videre arbeidet.

 

Sak 51/17 Orienteringssak: Seabased Norge AS – søknad om utviklingslån

Geir Lia introduserte saken. Seabased tilbyr bølgekraftverk, som vil operere sammen med solbaserte og andre typer kraftverk. Systemet ble utviklet i 2006, er testet ut og egner seg for tropiske farvann. Seabased Norge AS ønsker å etablere seg i Grenland pga regionens kompetanse innen subsea, test- og fabrikasjonsmuligheter samt kaifasiliteter. Seabased har inngått samarbeid med Fortum. ViG mottok søknaden fra Seabased Norge AS for ei uke siden. Administrasjonen foretar nå en utsjekk og vurderer søknaden. Styret påpekte at Seabased tilbyr en framtidsrettet, grønn teknologi, som passer bra med regionen og ViGs strategi om å støtte prosjekter som «tilbyr gode løsninger for klima og miljø».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret tar saken til orientering.
 2. Det innkalles til ekstraordinært styremøte eller epoststyremøte for å behandle søknaden fra Seabased Norge AS.

 

Sak 52/17 Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdet attraktiv

Det ble gitt følgende tilleggsinformasjon fra Administrasjonen:

–       StartOpp kartet er på lufta. Kartet gjør at grundere og andre lett kan finne fram til oppstartshjelp, oppstartsmiljøer, aktører som tilbyr finansiering og nettverk. For mer, se https://www.vig.no/startopp/startopp-kart

–       Gründeruka var en suksess. Vi er spesielt fornøyd med nyvinningen Startgropa, som samlet nærmere 100 grundere til et lunsj-til-lunsj seminar på Kragerø Resort. Der fikk man faglig påfyll, gode grunder- og investorhistorier. Saga oppsyn vant pitchingkonkurransen og Brave vant R8s pris «flying start». Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget god. Gründeruka arrangeres i tett samarbeid med, eller er sponset av, Innovasjon Norge, Telemark fylkeskommune, Sparebank1, Sparebanken Sør, R8, Herøya Industripark, Skagerak Energi m.f. Gründeruka i Telemark er en del av den internasjonale entreprenørskapsuka, som arrangeres verden over i uke 46.

–       ViG er involvert i mange spennende nyskapingsprosjekter, herunder MSG Production AS (som vant Fylkeskommunens grunderpris 2017), Telemark logging, Saga oppsyn, Polycirc og Arctic oysters.

–       I hht Handlingsplanen 2017, skal ViG besøke 25 bedrifter for å kartlegge deres utviklingsplaner. ViG har hatt dialog med/besøkt 15 IKT bedrifter hittil i år. ViG har via ordningen kompetansemegling vært i kontakt med 20 bedrifter innen kategorien klima, miljø og energi. Denne ordningen eies av Telemark fylkeskommune, og gjennomføres av 5 miljøer, herunder Proventia. ViG er involvert gjennom engasjementet i Proventia. Fra 2018 bør ViG vurdere om selskapet skal gjennomføre egen aktivitet på dette området eller overlate dette til kompetansemeglerordningen.

–       Preben Hjallum er tilbudt et engasjement av Ixion, som er et britisk basert selskap som tilbyr bistand i utarbeidelse av EU-søknader. Hjallum er prosjektleder for Helseinnovasjon Telemark og kompetansemegler i Proventia (via hans private selskap Pynt). Hjallum har diskutert tilbudet med Geir Morten Johansen i Fylkeskommunen og daglig leder i ViG, som har diskutert saken med styreleder. Et engasjement vil være med å styrke regions kunnskap knyttet til EU-programmer og prosjekter. Det er bra. Både fylket, styreleder og daglig leder er derfor positiv til et slikt engasjement.

–       Forslag til strategi for næringsarealer er oversendt Grenlandsrådet til behandling 24. november i år. Strategien har en tett kobling til strategisk næringsplan, og gir klare føringer for grenlandskommunenes og fylkeskommunens arbeid mht næringsarealer.

–       I forbindelse med prosjektet godskonsept Vestfold og Telemark, er det gjennomført en forstudie der man har kartlagt potensielt godsvolum på bane til/fra Herøya. Studien er spilt inn til Herøya Industripark, og i møte i november i år vedtok styret i HIP å avsette areal til en terminalløsing på øya. HIP og Jernbanedirektoratet arbeider nå med et konkret konsept. ViG er positiv til å bistå i dette arbeidet.

–       IMDI-prosjektet er avsluttet. På spørsmål fra styret, opplyst Tone Allum at gjennom IMDI-prosjektet er det utarbeidet et materiell som kan brukes av Voksenopplæringen, NAV og andre i deres kontakt med innvandrere/flykninger, som ønsker å starte egen bedrift. ViG stiller på møter for å orientere om materiellet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orienteringen.

 

Sak 53/17 Orienteringssak: Statusrapportering drift

Organisering av ViG: Rådmennenes utredning er oversendt Grenlandsrådet til behandling 24. november i år. Styret diskuterte Ordførerkollegiets innstilling. Styret er bekymret for at den foreslåtte organisering vil svekke ViGs evne til å bidra til flere arbeidsplasser og regional utvikling. Det var enighet om å avgi en uttalelse i saken, som oversendes før nevnte møte.

Styret ba daglig leder med å avvente arbeidet med handlingsplan for 2018 til forhold rundt ny organisering er avklart.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret avgir en uttalelse til Ordførerkollegiets innstilling om ny organisering av ViG. Uttalelsen oversendes Grenlandssamarbeidet før møtet i Grenlandsrådet 24. november 2017.
 2. Arbeidet med handlingsplan for 2018 avventes til forhold rundt ny organisering er avklart.

 

Sak 54/17 Orienteringssak: Gaveprofessorat

Øyvind Solbakken presenterte Høgskolen i Sørøst Norges instrumenter for samarbeid med næringslivet. I Buskerud og Vestfold er det etablert gaveprofessorat, som finansieres av fylkeskommunene og private bedrifter. Porsgrunn kommune har tatt initiativ til tre slike professorat i Grenland. Disse er tenkt finansiert av både fylke, kommuner og næringsliv. Saken er diskutert med HSN, som er meget positiv.

Styret var enig i at dette er et bra initiativ, som vil være med å knytte HSN og regionen sterkere sammen. For å lykkes, kan det være lurt å få med internasjonalt anerkjente institusjoner. Næringslivet må også med, man må unngå at dette blir et rent offentlig initiativ. Professoratene bør bygges opp rundt aktuelle temaer for Grenland. På den måten styrkes sjansen for at kompetansen blir i regionen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 55/17 Eventuelt

Det var ettersendt to saker, som ble behandlet under eventuelt.

Det lille presseriet: ViG ga et utviklingslån på kr 500 000 til Det lille presseriet i 2012. Aktiviteten opphørte i 2014. Eierne ønsket å unngå konkurs, og fant en løsning der virksomheten ble videreført gjennom Telemark mikrobryggeri. Etter mange år med løpende kontakt mellom ViG og Det lille presseriet, har sistnevnte tilbudt et oppgjør på totalt kr 250 000. Daglig leder ønsker å takke ja til tilbudet. Styret hadde ingen innsigelser til dette.

Norsep AS – søknad om utviklingslån: Susan Heldal, daglig leder i OIW, presenterte Norsep AS.  Selskapet har utviklet en teknologi som renser flygeaske. Flygeaske kommer fra røykgassen i avfallsforbrenningsanlegg. Det finnes rundt 20 slike anlegg i Norge. I EU forbrennes kun 27% av avfallet. Denne andelen må opp. Bildet er tilsvarende i Kina og andre land. Dette innebærer at avfallshåndtering er et voksende marked. Med Norseps teknologi omgjøres farlig avfall til ressurser. Det rensede avfallet kan gå til jordforbedring, bygningsråstoff, gips og ordinært deponi. Teknologien er prøvd ut i lab, med gode resultater. Det bygges nå et demoanlegg på Herøya. Norsep vil søke om EU-støtte, til å bygge et fullskalapilotanlegg samme sted. Midler fra ViG vil gå til bistand til å utarbeide søknaden/prosjektet.

Tore Halvorsen viste til strategisk næringsplan, og påpekte at selskapet og deres teknologi er i ViGs målgruppe (ref. leverer en god løsning for klima og miljø). Selskapet er kompetent, og i ferd med å skrive avtale med Proventia. Visse forhold må avklares før endelig styrebehandling av søknaden. Styret understreket at dette er et meget interessant prosjekt, som ViG bør støtte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret tar søknaden til orientering.
 2. 2.     Styret ga daglig leder fullmakt til å behandle søknaden og innvilge Norsep AS et lån på kr 400 000.