Protokoll fra styremøte 20. november 2018

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Tone Allum

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Preben Hjallum (sak 53/18)
 • Hans Kristian Lahus (sak 55/18)

Sak 51/18 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2018

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 19. oktober 2018 ved signatur.

Sak 52/18 Vedtakssak: Forvaltningsprofilen på Grenland næringsfond

Vekst i Grenland IKS forvalter Grenland næringsfond (GNF). Fondet eies av Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner. Forvaltningsprofilen framgår av vedtektene for GNF og styrevedtak våren 2017. I lys av erfaringer, målet i strategisk næringsplan om økt antall arbeidsplasser, samt ny organisering, ønsket daglig leder en ny gjennomgang av forvaltningsprofilen.

Styret var positiv til forslagene til justering av forvaltningsprofilen. For å sikre tett oppfølging, bør det stilles krav om at utviklingsprosjektene har preinkubasjon-/inkubasjonsavtale med Proventia. Kravet bør kunne fravikes for prosjekter med stort arbeidsplasspotensial (minst 20). Slike prosjekter har ofte behov for betydelig finansiell støtte. Lån fra ViG bør forutsette med-finansiering fra andre aktører i virkemiddelapparatet. Det bør fortsatt være mulig med splitt mellom GNF og Skien næringsfond, men kun når prosjektet er tilknyttet Proventia eller har et potensial på flere enn 20 arbeidsplasser.

Nettoverdien av GNF er på kr 5,7 millioner (per 1.5.2018). Kr 978 325 i tilskudd ble feilført i 2017, og fondets verdi er tilsvarende høyere. Dette vil rettes opp i regnskapet for 2018. Det har blitt vurdert om man bør jobbe for oppkapitalisering av fondet. Styret mener at det ikke er aktuelt nå i lys av ViGs romslige kassebeholdning.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styrevedtak fra mars og mai 2017 om profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond erstattes med følgende:

 1. Forvaltningen av Grenland næringsfond skal skje i overenstemmelse med vedtektene til fondet. 
 2. Lån kan gis til:

a)    Utviklingsprosjekter i preinkubasjon eller inkubasjon hos Proventia.

b)    Utviklingsprosjekter med et arbeidsplasspotensial på minst 20.

c)    For prosjekter som faller inn under punkt b, forutsettes medfinansiering fra andre aktører i virkemiddelapparatet. 

d)    En splitt med Skien næringsfond er aktuell forutsatt at punkt a eller b er oppfylt.

 1. Praksisen med mulighetsmidler videreføres, og gis til utviklingsprosjekter i tidligfase der tilskuddet brukes til avklaringer av ulik karakter.
 2. Feilføringen av tilskudd i 2017 rettes opp.
 3. Det er ikke aktuelt å jobbe for oppkapitalisering av GNF i lys av selskapets romslige kassebeholdning. Når fondet nærmer seg null, kan selskapet årlig avsette deler av kassebeholdningen til utviklingsprosjekter. 

Sak 53/18 Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark fase 3 – statusrapport

Prosjektleder Preben Hjallum orientere om bakgrunnen og status for prosjektet. Helseinnovasjon Telemark del 3 (HIT3) er en forlengelse av Helseinnovasjon Telemark del 1 (2012 til 2014) og del 2 (oktober 2015 til februar 2018).  Sluttevalueringen fra HiT2 anbefalte videreføring av arbeidet gjennom etablerte ordninger i virkemiddelapparatet. HiT3 er rigget med utgangspunkt i ordningene kompetansemeglerordningen (TFK), Demola studentmobilisering (TKF og USN), FoUI ekspert (USN) og koblingsarbeid (ViG).

Styret påpekte at HIT3 muliggjør tett kontakt og oppfølging av helsebedrifter, -gründer og -prosjekt. Prosjektleder kan gå grundig inn i bedriftenes kjernevirksomhet, og bidra konkret ved søknadsskriving, utvikling av forretningsplan og forretningsstrategi, partnersøk, koblinger eller forhandlinger med kunder, investorer eller offentlige institusjoner. Dette er en mye tettere oppfølging enn hva øvrig virkemiddelapparat tilbyr. I 2018 har HIT3 levert godt på kompetanse-megling og koblingsarbeid, og er godt i gang med arbeid som FoUI ekspert ved USN. Demolaprosjekter har ikke levert på målene av årsaker som ligger utenfor prosjektets styring. Prosjektet setter «helsenæringen på kartet». Det er positivt at aktørene legger opp til en videreføring ut 2019. P.t. måler ikke prosjektet arbeidsplasseffekten av sine aktiviteter. Det bør man begynn med.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret tar statusrapporteringen fra helseinnovasjonsprosjektet til orientering. 
 2. 2.     Styret er fornøyd med resultatene fra prosjektet så langt, men vil understreke at USN må tilby Demola som studieemne og legge til rette for tverrfaglig team slik at dette blir interessant for studenter og bedrifter. Videre bør prosjektet begynne å måle arbeidsplasseffekten av sin aktiviteter.
 3. 3.    Styret bekrefter at ViG viderefører sin deltakelse i prosjektet ut 2019.

Sak 54/18 Vedtakssak: Scoreboard   

Etter forslag fra Thor Oscar Bolstad på styremøtet i oktober i 2018, er det utarbeidet et første utkast til scoreboard. Forslaget tar utgangspunkt i måleindikatorene i handlingsplanen for 2019. Scoreboardet er todel med måleark for hhv nøkkelindikatorer og prosessindikatorer.

Styret var positiv til at det utarbeides et scoreboard som vil brukes ved rapportering til styret og eierne. Styret mente at det bør være ca 10 nøkkelindikatorer. For enkelte av prosess-indikatorene kan man bruke tegn eller farger for å vise status. Styret ba administrasjonen jobbe videre med forslaget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Administrasjonen bes jobbe videre med forslaget til scorboard, og legge fram revidert forslag på neste styremøte.

Sak 55/18 Orienteringssak: Powered by Telemark

Prosjektleder Hans Kristian Lahus presentere prosjektet. Styret takket for en god presentasjon, ga sin støtte til prosjektet og sa at næringslivets eierskap til prosjektet er en stor styrke. Styret diskuterte fokus og navn. Det kan være både ulemper og fordeler ved at prosjektet har gått fra Powered by Grenland til Powered by Telemark. Valget er tatt, og ikke noe man kan endre på nå. Prosjektet fokuserer på industrien. Enkelte i styret mente at dette kan være for snevert, mens andre sa at industrien er regionens styrke og det som bør løftes fram. Det var enighet om at utgangspunktet for prosjektet er å skape flere arbeidsplasser, investorer utenfor regionen er hovedmålgruppen, og at det er viktig å få med flere i prosjektet. Videre ble det understreket at vi må få til gode koblinger mellom Powered by Telemark og ViGs øvrige prosjekter/aktiviteter (Invest in Grenland, attrahering av statlige arbeidsplasser, REE-prosjektet). Styret ønsker å holdes løpende informert/involvert i arbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar presentasjonen om prosjektet Powered by Telemark til orientering.

Sak 56/18 Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene attraktiv

Vedlagt ligger statusrapportering på innsatsområde attraktiv. Arbeidet er i rute, og for de fleste av tiltakene ligger vi an til å nå våre mål. Styret diskuterte Vekstkonferansen. Det ble påpekt at Harald M. Andreassens hadde presenterte interessante forslag, som bør legges fram på neste styremøte til diskusjon om oppfølging. Styret ønsker å øke attraktiviteten og dermed antall deltakere på Vekstkonferansen 2019 – vi trenger «store navn» – uten nødvendigvis å øke kostnadene. Styret ba om å bli involvert i arbeidet,

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar statusrapporteringen på innsatsområdet attraktiv til orientering.
 2. Lista for Vekstkonferansen 2019 legges høyere. Styret involveres i arbeidet. 

Sak 57/18 Orienteringssak: Rapportering drift

Statlige arbeidsplasser: ViG har presentert forslaget til metode for attrahering av statlige arbeidsplasser for ordførerkollegiet. Forslaget ble godt mottatt.

Bamble: Det kan være aktuelt å leie ut Geir Lia til Bamble kommune i 50 % stilling fra 1.1.2019.

Arenaklynge: Innovasjon Norge har tildelt arenastatus til telemarksklyngen Industrial Green Tech. ViG har inngått intensjonsavtale om å delta i klyngen.

Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen om drift til orientering. 

Sak 58/18 Eventuelt

Avtale med Minot by: Skien kommune har anmodet ViG om å være medunderskriver på en avtale med Minot by. Styret var positiv, under forutsetning av at dette innebærer moderat oppfølging og tidsbruk.

Deponi: I leserinnlegg i PD, har en motstander etterlyst ViGs synspunkt om avfallsdeponi i Brevik. I svar, har daglig leder informert om styrets vedtak. I motsvar, stiller motstanderen seg undrende til at ViG ikke har mening i saken. Styret var enig i å stå på vedtaket, og at styreleder engasjerer seg i meningsutvekslingen dersom omstendighetene tilsier dette.

*****

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen ved signatur.