Protokoll fra styremøte 2. september 2014

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland 2. september 2014 klokka 0830-1200 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Tilstede:

 • Jan Kleppe (styreleder)
 • Karin Finnerud (nestleder)
 • Hanne Winberg
 • Inger Lysa
 • Tore Marthinsen
 • Ole Magnus Stensrud (på Skype, deler av møtet)

Meldt forfall:

 • Hilde Molberg

Fra administrasjonen:

 • Hanne Gro Haugland
 • Jørn Roar Bamle
 • Stine Ellingsberg (presenterte markedsarbeidet)
 • Tone Allum (presenterte Grunderuka)

Sak 30/14 – Protokoll fra hhv styremøtet 6. juni og epoststyremøtet 3. juli med svarfrist 4. juli.

Vedtak: Styret godkjente protokollene gjennom signatur.

 

Sak 31/14 – Status i selskapet pr ultimo august, herunder statusrapport for områdene nyskaping, marked, regional analyse og Etablererkontoret for Grenland

Generelt: 

Styret påpekte at ViG IKS er et offentlig selskap som må etterleve strengere offentlighetskrav enn hva som var tilfelle for ViG AS. Administrasjonen ble bedt om å undersøke krav om annonsering/offentliggjøring av tidspunkt for styremøter, offentliggjøring av innkalling, styreprotokoller mm.

Styret noterte seg at samarbeidet med USA Midtvesten er overført fra Skien kommune til Telemark fylkeskommune.  ViG må vurdere nytteverdien av å delta på samarbeidsarrangement med Midtvesten opp mot andre aktiviteter. Skien vil ta deler av kostnadene ved at daglig leder i ViG blir med på fylkestingets studietur til USA i september/oktober.

ViG vil sende ut velkomstbrev til nyetablerte bedrifter i Grenland. Brevet undertegnes av alle Grelandsordførerne og daglig leder i ViG.

Rapporteringen til Styret er gjort etter mal fra ViG AS-tida. Framtidig rapportering vil justeres i lys av mandatet til nye ViG.

Nyskaping:

Det arbeides videre med etablering av et pollenfond i regionen. Styreleder opplyste at Herøya Industripark (HiP) og Provenita har hatt møte med banker om bidrag til en nytt pollenfond. Bankene er positive. Det forventes en formell henvendelse om dette.

Marked:

Stine Ellingsberg presenterte markedsplanen og pågående aktiviteter. Presentasjonen følger i vedlegg 1. Det er laget en liste med 10 fortrinn i Grenland. Styret stilte spørsmål ved enkelte av punktene på lista (infrastruktur og stabilitet), og påpekte at vi bør vektlegge særlige fortrinn for regionen som industrielle infrastruktur og sterk leverandørindustri.

Styret noterte seg at Telemark fylkeskommune har valgt å ikke støtte årets Vekstkonferanse. Fylkeskommunen planlegger å arrangere sin Fotavtrykk-konferanse også i 2015 gjennom ett delarrangement med utdeling av priser og ett med tema næringsutvikling. Det er et begrenset «markedsgrunnlag» for konferanser i fylket/regionen. Styret oppfordret til samarbeid mellom Fylkeskommunen og ViG om slike arrangementer.

På spørsmål fra Styret om «markedspakka», viste administrasjonen til markedsplanen og opplyste at tiltak vurderes i diskusjon med kommunikasjonsbyrået Metro, det gjennomføres regelmessige møter med redaktørene i regionsavisene, og det er ønskelig å etablere et internt PR team.

ViG er bedt om å lede en ad hoc arbeidsgruppe for kommunikasjonsansvarlige i grenlandskommunene i forbindelse med «Bo i Grenland». Styret påpekte at prosjektet Bo i Grenland er overført fra ViG til kommunene, og lurte på om det er utfordringer knyttet til denne overføringen. Styret ønsker at saken tas opp på rådmannsmøtet 8. september i år.

Styret mener at ViG bør drive oppsøkende virksomhet overfor bedrifter utenfor regionen med tanke på lokalisering her. Spesielt store leverandører til industrien i Grenland er aktuelle. Invest in Telemark jobber på denne måten.  ViG og Invest in Telemark bør avklare hvordan man kan utfylle hverandre.

Regional analyse: 

Styret etterlyste en begrunnelse for ViGs standpunkt om at alternativene med bru over Eidangerfjorden bør avvikles snarest mulig, og ba administrasjonen legge fram et notat i saken. Notatet følger i vedlegg 2.

Styret ønsket en klargjøring mht ViGs rolle i Grenlandssamarbeidets prosjekt om næringsarealer. Klargjøringen framgår i fotnoten[1] under.

Grunderuka: Tone Allum ga en status for arbeidet med Grunderuka. Rapporten følger i vedlegg 3.

Regnskap:

Det er nylig avklart at driftsmidler fra kommunene er å anse som ViGs tjenesteleveranser til eierkommunene og skal oppkreves med mva. Fakturaer sendes ut om kort tid.

Vedtak: Styret tok rapporteringene til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene, og følger opp.

Sak 32/14 – Finansieringsmodell for 2015

Administrasjonen presenterte alternative finansieringsmodeller for 2015 (se vedlegg 4). Ett alternativ er å videreføre dagens modell der det gis tilskudd til drift fastsatt ut fra en fordelingsnøkkel pluss lønn til kommunekontakten. Alternativ 2 er driftstilskudd kun ut fra fordelingsnøkkelen. Gitt dagens tilskuddsnivå, vil alternativ 2 innebære betydelig økte overføringer fra Skien, omtrent det samme for Porsgrunn og reduksjoner for de andre kommunene. Ut fra prinsipielle betraktninger, hellet Styret mot alternativ 2. Det kan imidlertid være aktuelt å legge dagens modell til grunn også for 2015. Skien signaliserte at kommunen ikke kan øke sine overføringer, og foreslo at selskapet baserer seg til en viss grad på prosjektinntekter. Forvaltningsgebyr knyttet til fondene er en mulig inntektskilde. Administrasjonen påpekte at valg av modell og nivået på overføringene bør innebære forutsigbarhet og rom for markeds- og prosjektrelaterte aktiviteter. Styret ba om at saken tas opp på rådmannsmøtet 8. september 2014.

Vedtak: Styret ber rådmannsmøtet diskutere valg av finansieringsmodell, derunder eierkommunenes nivå på tilskudd til ViG IKS.

Sak 33/14 – Forslag til vedtekter for Grenland Næringsfond

Styret understreket at ViGs primære verktøy er kompetanse, de økonomiske støtteordningene er supplement, og godkjente så forslaget til vedtekter for Grenlands Næringsfond.

Vedtak: Vedtekter for Grenland Næringsfond legges fram til endelig behandling i selskapets representantskap.

 

Sak 34/14 – Status overføring av personell, herunder lønnsforhandlinger

Administrasjonen opplyste at de tidligere næringssjefene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn er ansatt i 100 % stilling i ViG fra 1. juli i år. Bamble og Drangedal leier tilbake «sine» i hhv 20 % og 80 % stilling. Drangedal har imidlertid forpliktet seg til å la Tore Halvorsen bruke 50 % av sin tid i ViG fra 1. september i år og ut 2015. Kragerø kommune betaler for konsulent Geir Lia i 50 % oppdrag for ViG ut 2014. Bamble og Porsgrunn har, og Drangedal skal gjennomføre lønnsforhandlinger for «sine». Det er et betydelig lønnsgap mellom de tre og mellom andre ansatte i selskapet.

Styrer påpekte at lønn skal reflektere kompetanse, ansvar og innsats. Lønn er daglig leders styringsredskap overfor ansatte. Lønnsforhandlinger må gjennomføres av daglig leder.  De ulike lønnsnivåene er en naturlig konsekvens av virksomhetsoverdragelsen. Det bør være et mål å utjevne forskjellene over tid. Styret fattet følgende vedtak.

Vedtak: Lønnsforhandlinger for overført personell fra eierkommunene skal gjennomføres av selskapet fra og med 2015.

 

Sak 35/14 – Status oppdragsavtaler, og hva kan leges inn av «tilleggsbestillinger» fra kommunene

Administrasjonen opplyste at oppdragsavtalen er undertegnet med Drangedal, er klar til undertegning med Skien og det foreligger utkast til avtaler med Bamble og Porsgrunn. Vedleggene spesifiserer «tilleggsbestillinger». For Bamble, Drangedal og Skiens del, er tilleggene i all hovedsak knyttet til dialog med næringslivet, mens Porsgrunn har en bredere tilnærming. Ambisjonen er å ha oppdragsavtalene på plass før oktober. Styret minnet om at kommunene har lagt sine næringsressurser til ViG. Styringsretten ligger i selskapet, og daglig lede må allokere ressursene på best mulig måte for å gjennomføre handlingsplanen. Oppgaver som ikke faller inn under handlingsplanen, må avtales mellom ViG og den enkelte kommune, vurderes som prosjekt og finansieres særskilt. Det er ViG samlede ressurser, og ikke bare kommunekontakt som skal jobbe inn mot den enkelte kommune. Porsgrunns representant i styret vil diskutere saken med sin Rådmann.

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre for å få på plass oppdragsavtaler med eierkommunene. «Tilleggsbestillinger» må ligge på omtrent samme nivå mellom kommunene. Nivåene man har lagt seg på i avtalene med Bamble, Drangedal og Skien er førende.

Sak 36/14 – Invest in Telemark, den gode historie om Telemark

Som del av prosjektet Invest in Telemark, skal det skrives den gode historie om Telemark. De regionale næringsselskapene er bedt om å komme med innspill. Det skal gjennomføres en workshop senere i høst.

Vedtak: ViGs innspill til den gode historie om Telemark, vil ta utgangspunkt i markedsplanen med dens strategiske plattform og 10 fortrinn i Grenland, samt Styrets kommentarer til markedsarbeidet som framkom under sak 31/14.  

Sak 37/14 – Prosess om organisering av reiselivet i Telemark og Vekst i Grenlands rolle i dette arbeidet

NHO Telemark og Visit Telemark har fått i oppdrag å lede prosessen om organisering av reiselivet i Telemark. De ønsker å involvere grenlandskommunene. I og med at ViG er kommunenes felles næringsavdeling, er spørsmålet hvilken rolle selskapet skal ha i prosessen.

Styret påpekte at reiseliv ligger utenfor ViGs mandat. Styret i Visit Grenland har vedtatt at deres styreleder skal representere grenlandskommunene i prosessen. ViG skal ikke ha noen rolle. Det kan imidlertid være aktuelt å diskutere reiseliv og ViGs mandat generelt, på et senere tidspunkt.

Vedtak: ViG IKS skal ikke involvere seg i prosessen om organisering av reiselivet i Telemark.

Sak 38/14 – Sluttrapport om helseinnovasjon og statusrapport fra Proventia

Prosjektet helseinnovasjon er avsluttet i sin nåværende form. Tidligere prosjektleder Dag Gulliksen rapporterte. Presentasjonen og sluttrapporten følger i vedlegg 5 og 6.

Daglig leder Morten Braatø orienterte om status for Proventia, og kommenterte utfordringer ved å etablere en industriinkubator og for å få et helhetlig virkemiddelapparat som jobber på en effektiv måte for etablererne. Braatø slutter i Proventia 1. oktober i år.  Presentasjonen følger i vedlegg 7.

Vedtak: Styret tok presentasjonene fra Dag Gulliksen og Morten Braatø til orientering.

[1] Grenland har fått støtte fra Byregion-programmet til to delprosjekter, ett om kartlegging av næringsarealer og strategi for næringsarealer og ett om styrket samspill mellom by og land.  Telemark fylkeskommune har prosjektlederansvaret for førstnevnte prosjekt, og har leid inn Favo Prosjektledelse AS til å lede arbeidet. ViG IKS deltar ved Petter Ellingsen. Vekst i Grenland har prosjektledelsen for det andre prosjektet.