Protokoll fra styremøte 19. oktober 2018

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Thor Oscar Bolstad, konstituert nestleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Tone Allum

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene Norli

I forkant av styremøtet, presenterte revisor Odd Knustad ViGs økonomi/regnskap. Styret hadde en rekke spørsmål og kommentarer, spesielt knyttet til Grenland næringsfond. Gjennomgangen var svært nyttig.

Sak 43/18 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 4. september 2018

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 4. september 2018 ved signatur.

Sak 44/18 Vedtakssak: ViGs overordnede mål og rammer for driftsåret 2019, samt grovbudsjett

Sak om ViGs overordnede mål og rammer for driftsåret 2019 skal behandles av representantskapet i november. Styret etterlyste omtale av nytt mandat i forslaget til sak.

Styret ønsket ikke å budsjettere med økt eierinnbetaling utover deflator. ViG har en betydelig kassebeholdning. Det var enighet om å legge inn driftstilskudd til Proventia på kr 400’, og finansiere dette med midler fra kassebeholdningen. Et forventet underforbruk i 2018 vil benyttes til å styrke selskapets kommunikasjons- og markedsføringsarbeid.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Det tas inn omtale av nytt mandat i saken om ViGs overordnede mål og rammer for driftsåret 2019.
 2. Det budsjetteres ikke med økt eierinnbetaling utover deflator.
 3. Driftstilskuddet til Proventia på kr 400’ finansieres med midler fra kassebeholdningen.
 4. Med endringene nevnt i punktene 1-4, godkjennes forslag til sak om ViGs overordnede mål og rammer driftsåret 2019, samt grovbudsjettet.
 5.  Saken oversendes grenlandskommunenes for behandling i representantskapet 23. november 2018.

Sak 45/18 Vedtakssak: Handlingsplan 2019 (HP)

Forslag til HP 2019 ble diskutert både på styreseminaret i forkant og på styremøtet. Styret ønsket enkelte justeringer knyttet til måleindikatorer, men var ellers godt fornøyd med forslaget.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Styret godkjenner forslag til handlingsplan for 2019, med enkelte justeringer knyttet til måleindikatorer.
 2. Handlingsplanen oversendes representantskapet til informasjon.

Sak 46/18 Vedtakssak: Statlige arbeidsplasser

I h.h.t. nytt mandat, skal ViG «arbeide for å øke antall statlige arbeidsplasser i regionen». Ordførerkollegiet har bedt om forslag til hvordan ViG skal følge opp mandatet. Notat i saken var sendt ut med styrepapirene. Forslag til arbeidsmetode var presentert på styreseminaret dagen før der de i all hovedsak hadde fått støtte. Styret mente at forslagene bør presentere for ordførerkollegiet for diskusjon.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret mener at administrasjonens forslag til arbeidsmetode for attrahering av statlige arbeidsplasser bør leggs fram for ordførerkollegiet til diskusjon. Daglig leder bes følge opp overfor Grenlandssamarbeidet.

Sak 47/18 Orienteringssak: Økonomirapportering                   

Økonomien er «i rute».  Budsjettet er ikke justert i lys av ny organisering eller for at ViG har tatt over prosjektansvaret/-ledelsen for Powered by Telemark.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Sak 48/18 Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig           

En skriftlig statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig var sendt ut med styrepapirene. Styret bemerket av rapporteringen er omfattende, og ba om en forenkling ved framtidig rapportering. Det kan være formålstjenlig å ta utgangspunkt i et scoreboard. Styret ba administrasjonen legger fram forslag til ny rapporteringsmal.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1.  Styret tar statusrapporteringen på innsatsområdene samlet og synlig til orientering.
 2. Administrasjonen bes legge fram forslag til ny rapporteringsmal. 

Sak 49/18 Orienteringssak: Rapportering drift

Styret ble orientert om at det er inngått avtaler mellom ViG og hhv Drangedal kommune og Siljan kommune om næringsarbeid; at Stamina helse har gjennomført arbeidsmiljøkartlegging som viser at ViGs medarbeidere er jevnt over tilfreds; at ViG resertifiseres som miljøfyrtårn i disse dager; at ViG er i ferd med å selge sine aksjer i Grenland Energy AS til gründerne, med gevinst; og at ViG har invitert næringssjefer/-konsulenter i Vestfold og Telemark til bli-kjent-møte primo november.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar rapporteringen om drift til orientering.

Sak 50/18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

*************

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 19. oktober 2018 ved signatur.