Protokoll fra styremøte 19. oktober 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 19. oktober 2016

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Preben Hjallum
 • Petter Ellefsen
 • Helene Norli

Sak 36/16  Protokoll fra styremøte 7. september 2016

Ad sak 31/16 Statusrapportering generelt:

Etablerertjenesten i Telemark: Mandatet for prosjektet Etablererkontoret Telemark er todelt; utforme en finansierings-/organisasjons-/styringsmodell og utvikle tjenesten. Mht førstnevnte er det utarbeidet et forslag til partnerskapsavtale. Denne har blitt mindre omfattende enn tidligere antatt som følge av at Telemark fylkeskommune ikke vil gi driftsstøtte til Etablererkontoret. Daglig leder mente at en slik avtale likevel er viktig fordi den vil forplikte Fylkeskommunene til å gi prosjektstøtte til Etablererkontoret. Det skal legges fram en sak om avtalen, men ikke utvikling av tjenesten for Tfks hovedutvalg for næring i november. Det må legges fram en sak også for grenlandskommunene. Daglig leder anbefalte at saken bør omtale både partnerskapsavtalen og utvikling av tjenesten. En slik sak kan være klar ved årsskifte. Styret var positiv til sistnevnte, men stilte spørsmål ved nytten av en partnerskapsavtale når Fylkeskommunen ikke vil gi driftsstøtte. Styret uttrykte bekymring for «prosjektifisering» og manglende forutsigbarhet mht fylkeskommunal støtte.

Proventia-styret hadde møte med SIVA i Trondheim 18. oktober. Der kom det fram at Siva er medeier i over 20 innovasjonsselskaper. Selskapene har bred tilnærming til innovasjonsarbeid, og ulik eiersammensetning og oppgaveportefølje. Siva mener at innovasjonsselskapene arbeider på en god måte. Flertallet i Proventia-styret ønsker at inkubatoren skal utvikles i retning av et slikt selskap. Daglig leder i ViG påpekte at innovasjonsselskapene har likehetstrekk med ViG. ViG-styret ga uttrykk for at dette er en komplisert sak og ønsker mer informasjon. Styreleder og daglig leder i Proventia kommer på neste styremøte. I tillegg ønsket Styret at også Siva inviteres for å orientere om sitt arbeid (for eksempel Ole Andreas Schärer). Proventia er i ferd med å søke SIVA om støtte fra programmet «Arena for industriell nyskaping», og har bedt ViG om støtte til søknaden. Styret utsetter avgjørelse om dette til møtet i november.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Protokollen ble godkjent ved signatur.

 • Saken om prosjekt Etablerertjenesten i Telemark legges fram i begynnelsen av 2017.
 • Representant fra SIVA inviteres til styremøte 30. november.
 • Styret utsetter avgjørelse om støtte til Proventias søknad til SIVA

Sak 37/16     Statusrapportering; oppsøkende virksomhet, kobling og vertskap, samt marked

Administrasjonen påpekte at det på sett og vis er bra med et lavt antall saker som ViG behandler under «Grønn fil», fordi det betyr rask og god behandling i kommunene for øvrig. I etterkant av oljemessa i Stavanger har ordførerne i Grenland gitt uttrykk for at de ønsker å delta på slike arrangementer. Dette vil bli fulgt opp ved neste oljemesse og tilsvarende arrangementer.

Styret ga uttrykk for at statusrapporteringen er omfattende. Administrasjonen ble bedt om å forenkle rapporteringen. Måloppnåelse skal ha hovedfokus. Samtidig er det viktig å få fram mangfoldet i virksomheten. Spørsmålet om skriftlige orienteringer til kommunenes styrende organer ble tatt opp. Styret mener at muntlige orienteringer er viktigere.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering. Administrasjonen følger opp innspill.

Sak 38/16     Regnskapsrapportering

Økonomien er i henhold til budsjett. Dagens regnskapsrapportering omfatter ikke aktiviteter i Grenland næringsfond. Styret ga sin tilslutning til at dette tas med i framtidig styrerapportering.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar regnskapsrapporteringen til orientering, og gir sin tilslutning til at heretter skal det også rapporteres på bruk av Grenland næringsfond.

Sak 39/16     ViGs overordnede mål og rammer, samt grovbudsjett

ViG IKS’ finansieringsmodell har vært gjenstand for mye diskusjon. Det ble lagt fram en sak med forslag om ny modell på møte i Representantskapet i juni i år. Saken ble utsatt til november-møtet. I hht avtalen om styrket samarbeid mellom grenlandskommunene skal det utarbeides felles eierstyringsprinsipper. Styret mente at saken om finansieringsmodell bør utsettes på ny i påvente av felles eierstyringsprinsipper. Det innebærer at dagens fordelingsnøkkel legges til grunn ved beregning av grenlandskommunenes tilskudd til selskapet i 2017. Det er lagt inn en økning i grovbudsjettet på 1,2 mill. knyttet til gjennomføring av ny SNP.  Styret påpekte at stram økonomi hos eierkommuner kan medføre at Representantskapet går imot en slik økning.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner forslaget til grovbudsjett herunder at fordeling av tilskudd mellom eierkommunene baserer seg på dagens finansieringsmodell. Saken om «ViGs overordnede mål og rammer, samt grovbudsjett» oversendes grenlandskommunene til behandling i Representantskapet i november 2016.

Sak 40/16     SNP – tiltaksplanen

Tiltaksplanen ble gjennomgått og endringer registrert. Styret ga sin tilslutning til at det skal opereres med resultatmål. Indikatorer utarbeides når tiltaksplanen er presentert i alle kommunene og revidert med utgangspunkt i tilbakemeldingene som blir gitt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret diskuterte et førsteutkast til tiltaksplan til SNP. Administrasjonen noterte seg synspunktene. Et justert utkastet vil presenteres for formannskap/hovedutvalg i grenlandskommunene i oktober/november.

Sak 41/16     Orienteringssak – næringshageprosjektet i Grenland

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 42/16     Orienteringssak – Grenlandsbanen og E134

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 43/16  Midtveisgjennomgang – Helseinnovasjon Telemark del 2 (HT)

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering. Prosjektet Helseinnovasjon Telemark del 2 videreføres ut den planlagte prosjektperioden.

Sak 44/16    Eventuelt

Innspill til Industrimeldinga: Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en industrimelding, som skal oversendes Stortinget på nyåret. Grenlandsrådet har ønsket at Grenland gir innspill til arbeidet, og har gitt oppfølgingsansvaret til ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal. Med hjelp fra ViG og i dialog med store industribedrifter, HiP og nettverkene er det utarbeidet et innspill. De viktigste temaene er beskrivelse av Grenlands industrielle fortrinn, virkemidler og finansiering av landbasert industri og pilotering. Styret understreket at kommunene må gjøres kjent med arbeidet som er gjort.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Togbyggersted/godskonsept Telemark og Vestfold: Jernbaneverket ønsker å legge til rette for økt godstrafikk på bane. I fjor vinter tok de kontakt med Telemark fylkeskommune med spørsmål om regionen ønsker å være med å etablere et «togbyggersted» på Borgestad. Fylkesordføreren inviterte grenlandsordførere og -rådmenn, Grenland Havn, Herøya Industripark, ViG m.f. til møter om saken. Initiativet fikk positiv mottakelse. ViG er bedt om å være prosjektansvarlig. Styret mente at ViG kan påta seg en slik rolle med henvisning til grenlandskommunenes sterke fokus på infrastrukturarbeid generelt og positive holdning til dette initiativet spesielt.

Vedtak:

Styret godkjenner at ViG tar prosjektansvar for arbeidet. Det forutsettes at de som har nytte av prosjektet bidrar med finansiering.

Styrets møte med ordførerne i Grenland 3. okt.2016: Styret oppsummerte sine inntrykk.

Vedtak:

Styret har diskutert synspunkter som kom inn under møtet og tar dem til etterretning. Styreleder og daglig leder ber om et møte med ordfører i Skien. Det arrangeres avklarende eiermøte i løpet av vinteren.