Protokoll fra styremøte 18. oktober 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 18. oktober 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Lene Hysing (vara for Karin Finnerud)
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Jorid Sætre (vara for Morten Næss)
 • Birigt Sannes (vara for Tore Marthinsen)
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Tore Halvorsen 8nder sak 39/17
 • Preben Hjallum under sak 40/17
 • Helene Norli under sak 41/17
 • Tone Allum og Jan Thomas Moen under sak 43/17
 • Øyvind Solbakken under sak 45/17

 

Sak 38/17 Protokoll fra styremøtet 6. september 2017

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen ved signatur.

 

Sak 39/17 Vedtakssak: MSG Production AS – søknad

Jan Hansen presenterte MSG Production AS. Selskapet har utviklet en teknologi for miljøvennlig avisning og vask av fly. Selskapet er lokalisert i Skien, har 10 ansatt, planlegger nye ansettelser, og er i ferd med å sette opp en visningshall på Geiteryggen. MSG har mottatt betydelig offentlig støtte, herunder 2,5 millioner euro fra EUs Horizon 2020-program. Det har påløpt en del uforutsette kostnader. MSG har søkt ViG om risikoavlastning. Med slik støtte vil MSG raskere kunne gjennomføre sine utviklingsplaner.

Styret påpekte at MSG Production AS er et selskap med stort jobbskapingspotensial og god miljøprofil. MSG har hatt en meget positiv utvikling. Skien kommune er en varm støttespiller. Hele regionen bør backe prosjektet. ViG IKS bør styrke sitt engasjement i MSG.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.     Vekst i Grenland IKS innvilger MSG Production AS en utvidelse av utviklingslånet med kr 250.000 til totalt kr 400.000. Støtten hentes fra Grenland næringsfond.
 2. 2.     Lån gis med to års rente og avdragsfrihet og to års nedbetaling deretter.
 3. 3.     Det forutsettes at Skien næringsfond går inn med et tilsvarende engasjement.
 4. 4.     Vekst i Grenland IKS anmoder Skien kommune, Proventa AS og Telemark utviklingsfond om også å støtte MSG Production AS.

Sak 40/17 Vedtakssak: Helseinnovasjon Telemark – sluttrapport og veien videre

Prosjektleder Preben Hjallum presenterte utkast til sluttrapport. Helseinnovasjonsprosjektet har gitt gode resultater og nådd prosjektmålet. Satsingen på helsenæringen bør videreføres med utgangspunkt i eksisterende ordninger. Kompetansemegling, demola og OFUI-ekspert er aktuelle slike ordninger. En videreført satsning vil være et spleiselag mellom Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 • Styret noterer seg at helseinnovasjonsprosjektet har gitt gode resultater.
 • Styret er positive til en fortsatt satsing på helsenæringen, og mener at det bør gjøres med utgangspunkt i eksisterende ordninger.
 • Styret ber Administrasjonen jobbe videre med forslag til en fellessatsing, og at det legges fram en sak for styret med plan, finansering og budsjett.   

 

Sak 41/17 Vedtakssak: Private arbeidsplasser – prosjektspesifikasjon/mandat

Helene Norli presenterte forslag til prosjektspesifikasjon/mandat. Målet med prosjektet er å utarbeide en metode for hvordan grenlandskommunene/ViG skal arbeide med å tiltrekke seg nye og opprettholde eksisterende arbeidsplasser. Styret påpekte at prosjektet bør beskrive/ vurdere dagens arbeidsformer og innhente erfaring fra andre aktører/regioner, samt fokusere på nye «aktive» metoder. Styret ba Administrasjonen legge fram reviderer forslag til prosjekt-spesifikasjon/mandat på neste styremøte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Forslag til prosjektspesifikasjon/mandat revideres i lys av innspillene fra Styret, og legges fram på neste styremøte for godkjenning.

 

Sak 42/17 Orienteringssak: Utredningen av organiseringen av ViG

Daglig leder sa at de ansatte i ViG IKS har sendt en uttalelse til Grenlandssamarbeidet i fbm den pågående utredningen. Uttalelsen er signert av et stort flertall av de ansatte. Der framgår bl.a. at de ansatte er fornøyd med dagens organisering. Samarbeidsaktører som NHO Telemark, Grenland næringsforening og Proventia avventer invitasjon om eventuell høringsuttalelse.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

 

Sak 43/17 Orienteringssak: Statusrapportering på innsatsområdene samlet og synlig

ViG IKS er involvert i en rekke aktiviteter på innsatsområdene samlet og synlig, ref. skriftlig statusrapportering. Jan Thomas Moen kommenterte markeds- og kommunikasjonsarbeid. De siste årene har selskapet økt bruken av digitale plattformer, herunder sosiale medier. På den måten når man flere til en lavere pris. Tone Allum informerte om Gründeruka. Det blir færre, men mer kraftfulle arrangementer enn i tidligere år. Hovedmålgruppa for åpningsarrangementet er gründere og ikke samarbeidspartnere slik det har vært før. Nytt av året er «startgropa». Dette er et arrangement for gründere og investorer. Der vil man få faglig påfyll og det blir en pitching-konkurranse med kr 100 000 i premiepotten, sponset av Innovasjon Norge. Startgropa gjennomføres på Kragerø spahotell. Tillit er tema for årets Vekstkonferanse. P.t. er det ca 200 påmeldte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 44/17 Orienteringssak: Økonomirapportering

Daglig leder viste til resultatrapporten og påpekte at det er underforbruk av lønnsmidler noe som henger sammen med en barselpermisjon og en ubesatt stilling. For øvrig er regnskapet i hht budsjett.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 45/17 Orienteringssak: Arealguiden.no

Arealguiden.no er under utvikling. Øyvind Solbakken presenterte ny versjon, som tas i bruk om ikke lenge. Brukergrensesnittet er betydelig forbedret, og det er lagt inn kobling til andre kartverk (bl.a. kraftnettet og kystleden). Styret var fornøyd med forbedringene og imponert over webverktøyet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 46/17 Orienteringssak: Samlokalisering av ASF AS. Sluttrapport

Petter Ellefsen kommenterte saken. Det ble lagt ned betydelig innsats i samlokaliserings-prosjektet. Det var ikke mulig å møte kundens forventning til pris, som lå under kost. Partene er enige om å opprettholde kontakten.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.

 

Sak 47/17 Eventuelt, herunder nytt fra kommunene

Datalagringssenter: Det er etablert et selskap – Skien datasenter utvikling AS – som arbeider for etablering av et datalagringssenter på Gromstul i Skien. Selskapet eies av Skien kommune, Telemark fylkeskommune og grunneier Løvenskiold. For øvrig er Statnett og Skagerak Energi aktive aktører i arbeidet. ViG er i noen grad koblet på gjennom kommunekontaktoppgaven overfor Skien. Styret diskuterte ViGs engasjement i saken. Etablering av et datalagringssenter kan gi et betydelig antall arbeidsplasser i Grenland. Prosjektet er av regional karakter. Det er viktig å avklare hvordan selskapet eventuelt kan bidra til at prosjektet lykkes.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret ber styreleder og daglig leder ta kontakt med ordfører i Skien kommune for å tilby selskapets tjeneste i arbeidet med å etablere et datalagringssenter på Gromstul.

Grenland 18. oktober 2017