Protokoll fra styremøte 18. juni 2019

 

Deltok:

 • Thor Oscar Bolstad
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Tone Allum
 • Jon Guste-Pedersen
 • Ingjerd Marthinsen (vara for Terje Riis-Johansen)

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Vibeke Abrahamsen (sak 22)
 • Tore Halvorsen (sak 23, 25 og 26)
 • Maren Anne Røed (sak 24)

Sak 21/19 Protokoll fra styremøtet 3. april 2019

Daglig leder kommenterte noen av punktene i protokollen. Grenlandsrådet har vedtatt «viljeserklæringen» om lokalisering av statlige arbeidsplasser, og Skien kommune har påtatt seg å stå som eier av søknaden til Oslofjordfondet fra prosjektet nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Sak 22/19 Rammer og grovbudsjett for 2020

ViG skal oversende sak til eierkommunene tidlig høst, om overordnede mål, rammer og budsjett/økonomiplan for kommende år. Saken behandles i representantskapet i november.

Styret diskuterte utkast til sak. Første del refererer til selskapets vedtekter og mandat, samt strategisk næringsplan for Grenland, mens andre del presenterer forslag til grovbudsjett. Budsjettet er gjort opp med drøye kr 800’ i underskudd. Dette gir rom for kr 400’ i driftstilskudd til Proventia og kr 400’ i støtte til arbeidet med å etablere et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse, dersom senteret ikke får statlig finansiering fra 1.1.2020. Styret mente at ViG er involvert i mange viktige prosjekter/aktiviteter, som bør videreføres i 2020. Grovbudsjettet reflekterer det. ViG har en betydelig kassebeholdning. Det er dermed forsvarlig å underbudsjettere. Saken bør i større grad forklare underbudsjetteringen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret godkjenner grovbudsjettet for 2020 med en mer utfyllende forklaring om underbudsjetteringen.
 2.  Saken om rammer og grovbudsjett for 2020 oversendes grenlandskommunene rett etter sommerferien.

Sak 23/19 Forvaltningsprofilen for Grenland næringsfond

På møte 20. november 2018, fattet styret vedtak om forvaltningsprofilen for Grenland næringsfond. Vedtaket ble diskutert på ViGs representantskapsmøte 26. april 2019. Eierkommunene var opptatt av at også små prosjekter skal kunne få støtte fra Grenland næringsfond, og ikke bare prosjekter med et arbeidsplasspotensial på mer enn 20. Fra ViGs side ble det presisert at dette er mulig innenfor dagens forvaltningsprofil, og man lovet at styret ville se på vedtaket på nytt.

Styret diskuterte forslag til justert vedtak, og var opptatt av at vedtaket både må møte eierkommunenes ønsker og fungere som styringsinstruks for administrasjonen. Styret var positiv til daglig leders forslag, men ønsket å endre formuleringen «betydelig arbeidsplasspotensial» til «godt arbeidsplasspotensial».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styrevedtak fra 20. november 2018 om forvaltning av Grenland næringsfond, punkt 2.b. endres til «Lån kan gis til utviklingsprosjekter med et godt arbeidsplasspotensial på kort eller lang sikt.»

Sak 24/19 Kompetansesenter for miljø og helse – eierskap

Kompetansesenteret for miljø og helse skal bidra til et helhetlig helsetilbud gjennom pasientnær forskning, forebygging, undervisning og næringsutvikling. Det er ønskelig å etablere senteret tidlig høst 2019. Senteret vil organiseres som aksjeselskap med ideell formålsparagraf.

Sykehuset Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og ViG har signalisert vilje til å gå inn på eiersida. De vurderer i disse dager spørsmålet om kjøp av aksjer. Etter forslag fra Sykehuset Telemark, er det aktuelt å gå inn med kr 50’ hver.

Styret var positiv til at ViG går inn på eiersida med kr 50’ i aksjekapital. Styret mente at det er viktig å få på plass statlig finansiering, i den sammenheng må det drives aktivt lobbyarbeid. Det er ønskelig at styreleder i det nye selskapet har politisk erfaring og bredt nettverk.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret er positiv til at ViG stifter kompetansesenteret for miljø og helse sammen med Sykehuset Telemark og Universitet i Sørøst-Norge.

2. ViG går inn med kr 50 000 i aksjekapital, i likhet med de to andre medeierne.

3. Midlene hentes fra posten nettverksaktiviteter og bedrifts/-bransjerettede fellesprosjekter.

Sak 25/19 Avdragsutsettelse Funzionano

Funzionano fikk et utviklingslån fra ViG i 2016, og skulle etter planen betalt første avdrag nå. Bedriften har søkt om utsettelse. I h.h.t. vedtektene for Grenland næringsfond, må søknaden styrebehandles.

Styret merket seg at selskapet jobber godt, men at ting har tatt mer tid enn forutsatt. Styret var positiv til søknaden.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret innvilger Funzionano utsettelse på avdrag på lån i to år.

Sak 26/19  Søknad R8

Espen Grimsgård i R8 Edge presenterte søknaden. Bedriften har søkt om kr 500’ til et innovasjonsprosjekt kalt PropIT. Dette er en digital markedsføringsplattform for eiendomsprosjekter. Produktet er etterspurt.

Yvonne Aasbø meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av søknaden.

Styret bemerket at dette er et spennende prosjekt, med et morsomt konsept, i et eksisterende selskap. Lykkes prosjektet vil R8 Edge utvide sitt produktområde, øke omsettingen og antall ansatte. Risikoen anses som lav.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret innvilger R8 Edge et utviklingslån på kr 500’ til standard vilkår. Nedbetalingstiden settes til to år etter to års avdragsfrihet.

Sak 27/19 Powered by Telemark

Powered by Telemark skal øke kunnskapen og kjennskapen til regionen. Et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner deltar i prosjektet. I vinter ble det utarbeidet en strategi som gir retning for arbeidet og omtaler prioriterte kanaler og aktiviteter. Sammen med ViG og Grenland næringsforening, utgis Powered by Telemark-magasinet. Arbeidslivet og «menneskene bak» var temaet for sist utgitte magasin. Magasinet var innstikk i Dagens Næringsliv i mai og deles ut på konferanser etc. Artiklene i magasinet vil også spres via sosiale kanaler. Med hjelp fra R8 Edge, utarbeides nå en Power Story om Odd Ballklubb, ABB og Skagerak Energis solcelleanlegget på Skagerak arena. Videre har prosjektet engasjert Schibsted til å kjøre tre kampanjer om hhv Telemarks industrihistorie, en bedriftshistorie og regionens fortrinn.

Styret kommenterte at denne type arbeid krever store ressurser for å lykkes, og påpekte at prosjektet bør intensivere innsatsen med å rekruttere flere deltakere, etablere kontakt med Frier Vest, styrke og kanskje strømlinjeforme prosjektledelsen.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak 28/19 KPI-rapportering

ViG har allerede nådd KPIene for etablerertjenesten, utviklingsprosjekter, helseinnovasjon og private arbeidsplasser/Invest in Grenland. Det er mulig at vi ikke når KPIene for statlige arbeidsplasser, nasjonalt kompetansesenter, næringsarealer og fellesarena. Det er lagt inn fargekoder som indikerer hvilke som høyst sannsynlig vil nås/kanskje nås/ikke nås.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar KPI-rapporten til orientering.

Sak 29/19 Økonomirapportering

Økonomien er «i rute». 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 30/19 Driftsrapportering

Som vedtatt på forrige styremøte, har daglig leder vært i dialog med huseier for tilbud om mindre lokaler. Huseier har tilbudt ViG dagens lokaler til lavere pris, og en 3+3+3 leieavtale. Dette er en god løsning.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar rapporten om drift til orientering.

Sak 32/19 Eventuelt

Ingen saker.

Grenland, 17. september 2019