Protokoll fra styremøte 18. april 2018

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 18. april 2018 klokka 0830 på Klosterøya.

Deltok:

 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sætre

Forfall:

 • Jan Kleppe, styreleder

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene M. Norli
 • Tore Halvorsen
 • Tone Allum

Sak 15/18 Vedtakssak: Protokoll fra styremøter

 Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret godkjenner protokoll fra hhv ordinært styremøte 6. februar 2018 og telefonstyremøte 8. mars 2018 ved signatur.

Sak 16/18 Vedtakssak: Prosjektet private arbeidsplasser – sluttrapport

Internprosjektet om private arbeidsplasser er avsluttet. I hht mandatet, skulle prosjektet kartlegge ViG og andre relevante aktørers metode for å tiltrekke og opprettholde private arbeidsplasser, samt beskrive forslag til ny metode. Helene M. Norli presenterte sluttsapporten med vekt på sistnevnte.

Styret mente at forslaget til ny metode må behandles av nytt styre, og påpekte at rapporten danner et meget godt utgangspunkt for en slik behandling.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Styret tar sluttrapporten fra prosjektet til orientering.
 2. Forslaget til ny metode må behandles i nytt styre.

Sak 17/18 Vedtakssak: Powered by Telemark – søknad

Prosjektet Powered by Telemark startet opp i 2017. På anmodning fra styringsgruppa til prosjektet, har ViG IKS tatt over prosjektansvaret. Fokus for prosjektet nå er å utvikle en kommunikasjonsplattform ved bruk av power stories (gode historier), arrangere/delta på strategisk viktige arenaer (industrikonferansen, Arendal uka m.f.) og rekruttere nye og følge opp eksisterende deltakere i prosjektet.

Styret mente at synliggjøring av regionen er viktig. Powered by Telemark, som er et bredt sammensatt regionalt prosjekt, er et meget godt initiativ. Styret hadde tro på konseptet power stories, og det ble foreslått at prosjektet tar kontakt med grenlandskommunene for å få innspill til slike historier. Styret mente videre at markedsføring av en region krever innsats over tid. Prosjektet bør videreføres utover 2018.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Powered by Telemark er et viktig prosjekt. ViG IKS bør viderefører sin støtte.
 2. ViG IKS’ gir et tilskudd på kr 700’ for 2018, som hentes fra selskapets ordinære budsjett (underforbruk i 2017 og midler til gjennomføring av HP 2018).

Sak 18/18 Vedtakssak: UVE Clean Tech – søknad

UVE Clean Teach AS har utviklet en flytende miljøstasjon for vasking av skip og håndtering av ballastvann. Bedriften har søkt Grenland næringsfond om et lån på kr 500’, som vil supplere egne midler til gjennomføring av et forprosjekt om verifisering av enkelte teknologiske løsninger. Søknaden er i ViG IKS målgruppe ved at prosjektet dreier seg om miljøteknologi, har et betydelig arbeidsplasspotensial i regionen og gjennomføres av et kompetent miljø. Styret påpekte at dette er et spennende prosjekt, som ViG IKS bør støtte.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Styret innvilger UVE Clean Tech AS et lån på kr 500’ som omsøkt.
 2. Administrasjonen tilbyr bedriften låneavtale med standard vilkår for Grenland næringsfond med en avdragsfri periode på 2 år og deretter tilbakebetalingstid på 4 år.

Sak 19/18 Orienteringssak: Nordic Blue Crude

VIG IKS bistår Nordic Blue Crude bl.a. i forbindelse med søknad til Innovasjon Norge. Det forventes at bedriften vil sende søknad også til ViG IKS.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret tar saken til orientering.

Sak 20/18 Orienteringssak: Utvikling av Proventia til et innovasjonsselskap

Styret i Proventia AS vurderer å utvikle inkubatoren til et innovasjonsselskap. Rådmannen i Skien og styreleder og daglig leder i hhv ViG IKS og Proventia AS har diskutert en tettere kobling mellom de to selskapene. Ordførerkollegiet har også diskutert saken. Det er stemning for at man jobber videre med ideen.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret tar saken til orientering.

Sak 21/18 Vedtakssak: Lokaler

ViG IKS’ leiekontrakt med Klosterøya Næringspark AS/Bratsberg gruppen AS utløper i slutten av året. Det er 6 måneders oppsigelsestid. Med ny organisering, har ViG IKS behov for mindre plass. En eventuell tettere kobling med et framtidig innovasjonsselskap er av relevans i denne sammenheng. Styret mente at selskapet bør søke en midlertidig forlengelse av leiekontrakten, og mer fordelaktige betingelser, samt at nytt styre kobles på saken raskt.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret ber daglig leder gå i dialog med Klosterøya Næringspark AS om midlertidig forlengelse av leiekontrakten.

Sak 22/18 Orienteringssak: Organisering av ViG

På møte 13. april 2018, vedtok representantskapet endringer i ViG IKS’ vedtekter, som følge av ny organisering. Vedtaket forutsetter godkjenning i Drangedal, Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Siljan kommune-/bystyrer. Representantskapet vedtok også at de økonomiske midlene knyttet til kommunekontaktene overføres til grenlandskommunene med virkning fra 1. september 2018. Daglig leder planlegger å starte dialog med eierkommunene om praktiske forhold knyttet til tilbakeføringen og avklaring innen sommerferien.

Ordførerkollegiet har utarbeidet nytt mandat for ViG IKS. Mandatet gir føringer av generell og mer konkret karakter for selskapets framtidige arbeid. Mandatet er oversendt styret til oppfølging.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

 1. Styret tar saken til orientering.
 2. tyret slutter opp om daglig leders planer om avklaring før sommerferien av praktiske forhold knyttet til tilbakeføring av kommunekontaktene.

Sak 23/18 Orienteringssak: Godskonsept Vestfold og Telemark

Rapport for prosjektets fase 1 er fremlagt og godkjent av referansegruppen. Rapporten bygger opp under behovet for samordning mellom de ulike terminalene i Larvik og Brevik, og at det er ønskelig med baneterminal på Herøya. Det gjennomføres et eget prosjekt mht sistnevnte. Borgestad som togbyggested er foreløpig ikke nødvendig. Samarbeidet mellom havnene og terminaloperatørene er viktig for å realisere overgangen fra vei til bane.

Styret fattet følgende enstemmige forslag: Styret tar saken til orientering.

Sak 24/18 Orienteringssak: Etablererkontoret – søknad til TFK og evalueringen

Etablererkontorene i Telemark har søkt Telemark fylkeskommune om kr 2.132.000 i tilskudd for perioden mai 2018 til mai 2019. Søknaden vil bli behandlet av Hovedutvalg for næring i mai. Søknaden inneholder en handlingsplan, som i all hovedsak tilsvarer handlingsplanen for 2017-2018.

Menon Economics har gjennomført en evaluering av Etablererkontorene i Telemark på oppdrag fra TFK. Evalueringen konkluderer bl.a. med at «Etablererveiledningen i Telemark bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Telemark. Per år bidrar etablerer­tjenesten til etablering av 155 årsverk og 37 millioner kroner i verdiskaping. De estimerte inntektene overstiger kostnadene ved tjenesten som er på 5,5 millioner kroner.»

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar rapporteringen om Etablererkontoret til orientering.

Sak 25/18 Orienteringssak: Statusrapportering samlet og synlig

Gjennomføringen av handlingsplanen for 2018 er i rute.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar statusrapporteringen til orientering.

Sak 26/18 Orienteringssak: Status drift

ViG IKS har tatt over prosjektansvaret/-ledelsen av Powered by Telemark, ref. styresak 13/18.

Jan Thomas Moen har sagt opp sin stilling, og fratrer med virkning fra 7. mai 2018. Rekruttering av hans etterfølger avventes.

Geir Lia fristilles i 50% stilling høsten 2018 for å vikariere som prosjektleder for Kragerøs omstillingsprogram.

Dersom dagens tilskudd- og utlånspraksis videreføres, vil Grenland næringsfondet gå tomt om noen år.

Daglig leder mener at ViG bør være positiv til å selge sine aksjer til gründerne i Grenland Energy, forutsatt fornuftig pris.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Styret tar statusrapporteringen til orientering.

Sak 27/18 Eventuelt, herunder nytt fra kommunene                            

Inger Lyse ga skryt til Kragerø for arbeidet med entreprenørskap og innovasjon blant barn og unge.

Tore Marthinsen sa at Bamble kommune sitter i førersetet for å regulere gassvegen. Dette er en fylkesvei. TFK bør utbedre vegen for å tilrettelegge for næringslivet. Bamble er opptatt av å utvikle turistnæringen i kommunen, og har nylig fått gjennomført en analyse.

Jan Sætre opplyste at det er etablert en næringsforening i Siljan. Foreningen har tatt initiativ til å utvikle et håndverkstun i kommunen. Det er behov for flere håndverksbedrifter i Siljan.

Hilde Molberg sa at Drangedal har startet arbeidet med samfunnsdelen til ny kommuneplan. På et oppstartsseminar innledet forsker Knut Vareide og understreket betydningen for Drangedal av å være en del av Grenland. Synspunktet fikk bifall fra politisk og administrativt hold.

Karin Finnerud orienterte om at Skien kommune arrangerer en næringssafari med påfølgende seminar torsdag inneværende uke. Man vil besøke Borgestad gård og MSG Production AS, og deretter returnere til Rådhuset for å høre innlegg fra EFD Induction mf.  Flere enn 100 bedrifter har meldt seg på.