Protokoll fra styremøte 17. september 2019

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Thor Oscar Bolstad, nestleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste-Pedersen
 • Tone Allum

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene M. Norli sak 33/19 og 34/19
 • Geir Lia sak 36/19
 • Hans Kristian Lahus sak 38/19
 • Vibeke Abrahamsen sak 38/19 og 39/19

Før møtet ble satt, sa Terje Riis-Johansen at han vil trekke seg som styreleder som følge av at han er valgt til fylkesordfører. Thor Oscar Bolstad vil fungere som styreleder inntil ny er valgt.

Sak 32/19 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 18. juni 2019

I gjennomgangen av protokollen, påpekte daglig leder at Kompetansesenteret for miljø og helse AS ble stiftet 22. august med Sykehuset, Universitetet og ViG på eiersiden. Det er etablert et midlertidig styre med medlemmer primært fra den tidligere styringsgruppa. Målet er å ha et permanent styre på plass i løpet av vinteren. Videre ble det opplyst at styringsgruppa for prosjektet Powered by Telemark har bestemt å utvide prosjektlederressursen fra ca 70 til 100%. Ordningen med delprosjektledelse avvikles.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 33/19 Vedtakssak: REE-regionen Telemark – sluttrapport forprosjekt og mandat hovedprosjekt

Helene M. Norli presenterte saken. Grenland og Telemark rommer spennende aktører og aktivitet knyttet til verdikjeden for sjeldne jordarter (REE). ViG, MTNU, Sintef og Herøya industripark har gjennomført et forprosjekt om Telemark som attraktivt etableringssted for bedrifter i denne verdikjeden. Resultatmålene er oppnådd. Prosjektet har bidratt til økt kjennskap regionalt og nasjonalt om REE-aktivitet i Telemark, og det er gjennomført dialog og informasjonsutveksling med 11 bedrifter, målet var 5-10. I tråd med anbefalingen, har styringsgruppa for forprosjektet gått inn for å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt.

Styret berømmet arbeidet. Det er bra at ViG har satt saken på dagsorden og det jobbes på en god måte. Grenlandskommunene bør bli informert om progresjonen i prosjektet. På spørsmål fra styret, påpekte Norli at vi er i dialog med og forsøker å koble på Universitetet, vi ser på muligheter for å utvikle et case knyttet til gjenvinning, og prosjektet vil støtte opp under utvikling av Fensfeltet vel vitende om at dette vil ta tid.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar sluttrapporten fra forprosjektet til orientering. 
 2. Styret godkjenner forslag til mandat for hovedprosjektet.
 3. Det settes av en 30%-stilling til prosjektledelse, i tillegg til 200 timer til annen prosjektdeltakelse fra ViG.

Sak 34/19 Vedtakssak: SNP midtveisevaluering

Helene Norli presenterte saken. ViG utarbeidet forslag til ny strategisk næringsplan for Grenland (SNP) for 2017-2020, som ble vedtatt av grenlandskommunene i slutten av 2016. ViG har gjennomført en enkel midtveisevaluering der vi har sett på vår og eierkommunenes oppfølgingen i 2017 og 2018.  Evalueringen viser at alle strategiske grep følges opp. Det har vært en økning i innsatsen på områdene bedriftsattrahering, markedsføring og reiselivsprosjekter. Lite gjøres mht de strategiske grepene om regionale mål og strategier gjennom interkommunale planer og planprosesser, og å bidra til at næringslivet har tilgang på relevant og fremtidsrettet kompetanse. Etter avtale med rådmannskollegiet, vil saken presenteres for Grenlandsrådet i møte 22. november 2019.

Styret var positiv til evalueringen. Det er bra med en slik kartlegging, men kanskje det bør gjøres et klarere skille mellom det som følges opp av hhv ViG og kommunene. Styret etterlyste effektvurderinger, spesielt for synlighetsarbeidet. Det finnes gode metoder for nullpunktsanalyser, som kan gjennomføres til overkommelig pris. Daglig leder påpekte at Powered by Telemark ikke har lagt opp til en slik analyse, men at det vil foretas effektvurderinger på enkelttiltak.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret tar midtveisevalueringen av SNP til orientering. 
 2. Saken oversendes Grenlandssamarbeid, og legges frem til orientering for Grenlandsrådet i møte 22. november 2019

 

Sak 35/19 Vedtakssak: Utvikling av etablerertjenesten/startopptilbudet – sluttrapport.

Tone Allum presenterte saken. Det er gjennomført et internprosjekt om utvikling av etablerertjenesten. Målet er å skape et aktuelt og tidsriktig tilbud til dagens og morgendagens gründere. Et forslag til framtidig tilbud er utformet etter innspill, i lys av trender og nøkkelelementer er kompetansehevende tiltak, spennende møteplasser og tidsriktige startoppmiljøer. Mer konkret foreslår at smartstartkurs og veiledninger videreføres, dog med en vridning fra individuell- til gruppeveiledninger, informasjon/ kommunikasjon skal i større grad være nettbasert, samarbeid med eksterne bør ligge som en fellesnevner for alt vi gjør, og navnet endres fra Etablererkontoret Grenland til StartOpp Grenland.

Styret mente at det er bra å modernisere etablerertilbudet/startopptjenesten og at det ligger mye bra i forslaget. På spørsmål/kommentarer, påpekte administrasjonen at vi vil knyttet til oss ekstern spesialkompetanse, StartOpp Klosterøya skal utvikles og vi vil samarbeide med andre private og offentlige startoppmiljøer.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret mener det er viktig å utvikle etablerertilbudet i tråd med nye trender, og gründernes behov.
 2. Styret støtter administrasjonens forslag til et framtidig etablerer-/startopptilbud.

Sak 36/19 Orienteringssak: Attrahering av statlige arbeidsplasser

Geir Lia presenterte saken. ViG jobber med attrahering av statlige arbeidsplasser gjennom aktive søk og beredskap. Vi har avdekket et konkret case knyttet til opprettelse av et dagligvaretilsyn. Tilsynet har sin bakgrunn i en ny lov, Lov om god handelsskikk, som var ute på høring våren 2019. Høringsnotatet indikerer 6-12 ansatte, og en mulig samlokalisering med Konkurransetilsynet (Bergen) eller Forbrukertilsynet (under etablering i Grenland). Tilsynet skal primært håndheve loven gjennom dialog, informasjon og veiledning, derved vil fysisk nærhet til aktørene/leverandørene være av betydning. 74% av de største/viktigste har sitt hovedkontor i Oslo. I h.h.t. regjeringens retningslinjer, skal ikke nye statlige virksomheter lokaliseres i Oslo. Basert på høringsnotatet og høringssvarene syntes det som Grenland har gode muligheter for lokalising av et dagligvaretilsyn. ViG utarbeider nå et kunnskaps-/faktagrunnlag. Sammen med grenlandskommunene, spesielt politisk side, vil vi drive et påvirkningsarbeid.

Styret mente at dette er et godt case, det er passe stort, Grenland har noe å tilby og dermed reelle muligheter for lokalisering her. Det er viktig å lage en påvirkningsplan og jobbe i forkant overfor relevante aktører bl.a. regjeringsmedlemmer. Vi må unngå at det blir en lokaliseringsdiskusjon internt i Grenland. Kommunene må arbeide sammen i saken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om attrahering av statlige arbeidsplasser til orientering.

 

Sak 37/19 Orienteringssak: Powered by Telemark og ViGs kommunikasjonsarbeid

Daglig leder kommenterte ViGs kommunikasjonsarbeid. Med utgangspunkt i

kommunikasjonsstrategien, er det utarbeidet en handlingsplan/et årshjul som

fastsetter KPIer med tilhørende tiltak. Det er 9 KPIer: nettside, FB-kampanjer, presentasjoner

hos eierkommunene, nyhetsoppdateringer for eierkommunene, redaksjonell omtale,

nyhetsbrev, Powered by Telemark magasinet, kommentarer/leserinnlegg og annonser/betalt

innhold. Kommunikasjonsarbeidet har god progresjon.

Prosjektleder Hans Kristian Lahus ga en statusrapport fra prosjektet Powered by Telemark.

Fokus nå er innholdsmarkedsføring, power stories og ny utgivelse av Powered by

Telemark-magasinet. Schibsted hjelper oss med å lage innholdsmarkedsførings-

kampanjeen. Det vil være 3 saker: en om Telemarks industrihistorie, en om fortrinnene i

regionen og en bedriftshistorie (Ineos). R8 er engasjert til å utarbeide en power story, som vil

fortelle om samarbeidet mellom Odd ballklubb, Skagerak Energi og ABB om solcelleanlegget

på Skagerak arena. Neste utgivelse av Powered by Telemark-magasinet har tema

internasjonalisering -Telemark i verden og verden i Telemark. Magasinet kommer i

november, til Vekstkonferansen, som har samme tema.

Styret var positiv til innsatsen. Mht Powered by Telemark ble det understreket at kontakten

som etableres med bedrift i arbeidet med kampanjen, power stories og magasinet må brukes

til å rekruttere flere deltakere. Det ble reist tvil om pågående tiltak er tilstrekkelig for å nå

prosjektmålene, om progresjonen er god og det ble stilt spørsmål ved om ikke det bør

gjennomføres en klassisk reklamekampanje. Prosjektleder og daglig leder vil ta med seg

innspillene til styringsgruppa for prosjektet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapporten om Powered by Telemark og informasjonen om tiltaksplanen/ årshjulet for ViGs kommunikasjonsarbeid til orientering.

 

Sak 38/19 Orienteringssak: KPI-rapportering

Daglig leder presenterte KPI-rapporten. Det er god progresjon i arbeidet, og vi ligger an til å nå de fleste av målene.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar KPI-rapporten til orientering.

 

Sak 39/19 Orienteringssak: Økonomirapportering

Kostnadene følger i all hovedsak budsjett. Økonomien er «i rute».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.

 

Sak 40/19 Orientering: Driftsrapportering

Daglig leder sa at Ragnhild O. Edvardsen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. januar 2020. Det er lyst ut en 100%-stilling som startoppansvarlig. 24Sevenoffice ble anskaffet ved etableringen i ViG IKS i 2014, og er vårt CRM-, regnskaps-, arkiveringssystem, m.m. Erfaringen med systemet er blandet, og vi vurderer nå andre løsninger. Programmet for Vekstkonferansen er mer eller mindre på plass. Etter iherdig innsats, har vi fått mange gode foredragsholdere, herunder flere kjente navn, og interessante regionale bedrifter. Daglig leder var på møte i ordførerkollegiet 16. august 2019 for å diskutere politisk deltakelse på konferanser. Tilbakemeldingene var at ordførerne må prioritere strengt; det er ikke naturlig å sende andre/opposisjonspolitikere; det er viktig å utforme konferanse slik at den blir interessant for ordførerne, herunder involvere dem i programmet; og det bør vurderes om man skal gå via Grenlandrådet, dvs at en eller to derfra inviteres/deltar på vegne av Grenlandssamarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar driftsrapporten til orientering.

 

Sak 41/19 Eventuelt 

Datasenter og ViGs rolle

Daglig leder viste til Googles kjøp av tomt på Gromstul og Skien kommunes/andres aktive innsats i forkant og påpekte at ViG har vært lite involvert. Spørsmålet er om vi bør ta i en rolle nå? Den kan knyttes til ringvirkninger av etableringen av et datasenter. For eksempel kan vi legge til rette for studieturer, møteplasser med relevante temaer, kartlegging av bedrifter knyttet til datasenter, m.m. Dette bør kobles på vårt invest in-arbeidet.

Styret mente at dette er en god ide, men saken må diskuteres med Skien kommune før oppstart av en eventuell satsing.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Det tas kontakt med Skien kommune for å diskutere ViGs rolle i et arbeid knyttet til ringvirkninger av et eventuelt datasenter på Gromstul.

 

********

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

 

Grenland, 17. september 2019