Protokoll fra styremøte 17. mars 2015

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 17. mars 2015 klokka 0830-11.30 på Klosterøya.

Tilstede:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Hanne Winberg
 • Hilde Molberg
 • Inger Lysa
 • Tore Marthinsen
 • Ole Magnus Stensrud

Fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Øyvind Solbakken (deler av møtet)
 • Stine Ellingsberg (deler av møtet)

Sak 12/15 Protokoll fra styremøtet 23. januar og ekstraordinært styremøte 9. mars 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente protokollene ved signatur.

Sak 13/15 Status i selskapet per primo mars

Daglig leder viste til møtet mellom rådmannens ledergruppe i Bamble kommune og ViG IKS. Der hadde Bamble kommunes tatt opp om ViG IKS kan bistå i salget av kommunens tomter på Skjerkøya, om selskapet kan ha en rolle i det videre arbeidet med Frier Vest, hva ViG IKS gjør når kommunene har ulikt syn i infrastrukturspørsmål og at selskapet er velkommen til å delta i interne prosesser og/eller avgi høringsuttalelser i ulike saker.

På styremøtet påpekte daglig leder at ViG IKS vil bistå i salget på Skjerkøya gjennom å informere aktører om disse næringstomtene. Eventuell bistand utover dette må organiseres som et prosjekt, med egen finansiering. ViG IKS deltar aktivt i arbeidet med Frier Vest. En videreføring av engasjementet kan være aktuelt, og må vurderes ut fra anbefalingene fra forprosjektet.

Et flertall i styret understreket at som grenlandskommunenes næringsavdeling skal ViG IKS gi innspill til kommunale prosesser ifb. høringssaker. Selskapet skal være en faglig leverandør, og innspill vil inngå i kommunenes kunnskapsgrunnlag. Innspillene må være godt faglig fundert og formidle synspunkter av vesentlig betydning. For å unngå dobbeltarbeid, bør ViG IKS avklare med kommunene på forhånd om de ønsker innspill og formen på innspillene.

Styret mente videre at i kontroversielle spørsmål, bør saken forelegges styret til behandling. ViG IKS bør kunne delta i det offentlige ordskifte. Dette må gjøres med fornuft og klokskap.

Styret fremmet ønske om en sak som skisserer pågående utrednings/-planarbeid knyttet til nye samferdselsløsninger i regionen. Saken legges fram på neste styremøte.

Styret ba administrasjonen undersøke med Telemark fylkeskommunes om dere planer om overføring til kommunale næringsfond i 2016.

På spørsmål, opplyste daglig leder at ved bedriftsbesøk forsøker man å kartlegge bedriftens vekstambisjoner, om bedriften er fornøyd med vertskommunen og om man har forslag på bedrifter som bør etablere seg i regionen. Tilbakemeldingene avgjør eventuell oppfølging. I kontakt med bedrifter om nyskapingsprosjekter, ber man om mer detaljert informasjon om bl.a. omsetning og antall ansatte. Styret understreket betydningen av å kartlegge bedrifters vekstambisjoner og følge opp disse.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene, og følger opp.

Sak 14/15 Kjøp av Hydros eierandeler på Herøya

Et informasjonsnotat var omdelt sammen med styredokumentene. Næringsutvikler Øyvind Solbakken ga utfyllende informasjon i møtet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok informasjonen om kjøp av Hydros eiendeler på Herøya til orientering.

Sak 15/15 Markedsaktiviteter 2015

En oversikt over markedsaktiviteter 2015 var omdelt sammen med styredokumentene. Markedssjef Stine Ellingsberget ga utfyllende informasjon i møtet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok informasjonen om markedsaktiviteter 2015 til orientering.

Sak 16/15 Trasevalg E18. Prosedyre for ViGs arbeid.

Statens vegvesens konsekvensutredning ifb. trasé for ny 4-felt E-18 gjennom Porsgrunn og inn i Bamble er lagt ut på høring. ViG IKS har mottatt to høringssaker fra Telemark fylkeskommune. Den ene gjelder plan for intermodal godstransport og den andre gjelder plan for utdanning og kompetanse, livslang læring.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

I forbindelse med høringssaker, skal ViG IKS avklarer med grelandskommunene om de ønsker innspill og formen på innspillene. P.t. gjelder det høringssakene om 4-felt E-18 gjennom Porsgrunn og inn i Bamble, plan om intermodal godstransport og plan for utdanning og kompetanse, livslang læring. Innspillene må være godt faglig fundert og formidle synspunkter av vesentlig betydning.

Sak 17/15 Fondene BTV og Miljø og Energi.

Fondet Miljø&Energikapital AS skal avvikles innen 30.10.2015 og BTV-fond innen 31.12.2016. Våren 2014 rettet Vekst i Grenland IKS en henvendelse til kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien med forslag om at frigjorte midler overføres til Grenland næringsfond.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

ViG IKS ber om at henvendelsen angående overføring av frigjorte midler fa fondene BTV-Fond og Miljø&Energikapital til Grenland næringsfond, settes på dagsorden på møtet i Rådmannskollegiet.

Sak 18/15 Eventuelt

Representantskapsmøte 10. april 2015: Det skal velges tre faste styremedlemmer (for Kragerø, Porsgrunn og Skien) og sju varemedlemmer. Rådmannskollegiet er valgkomité, og vil legge fram forslag i møtet. Styremedlemmene ble oppfordret til å meldt inn navn til nye faste medlemmer og/eller vare til daglig leder i Grenlandssamarbeidet. Skien ba administrasjonen avklare om det er mulig å erstatte Skiens styremedlem (som er styrets nestleder og valg for 4 år) med en fra politisk side.

Styreseminar: Styret ønsker et heldags styreseminar på ettersommeren. På seminaret vil det gjøres en evaluering av selskapet med utgangspunkt i Strategiske næringsplan 2011-2015, Handlingsplanen 2015, ViG IKS vedtekter og den felles oppdragsavtalen. Man vil også fokusere på fremtid og forberedelse til ny SNP. Et forslag til opplegg legges fram på neste styremøte.

Styreevaluering: Det vil gjennomføres en styreevaluering. Styreleder tar ansvar for den.