Protokoll fra styremøte 17. juni 2015

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 17. juni 2015 klokka 08.30-11.30 på Klosterøya.

Tilstede:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Lene Hysing vara for Karin Finnerud
 • Hilde Molberg
 • Inger Lysa
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Ståle Tveit (deler av møtet)
 • Stine Ellingsberg (deler av møtet)
 • Petter Ellefsen (deler av møtet)

Gjest:

 • Heidi Hamadi

Sak 19/15 Protokoll fra styremøtet 17. mars 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur

Sak 20/15 Status i selskapet per primo juni

Generelt: Medarbeidersamtalene og statusrapporten fra bedriftslegen konkluderer med at ViG har et godt arbeidsmiljø. Daglig leder påpekte at bildet bør nyanseres. Ansatte ønsker en avklaring av selskapets mandat, enkelte stiller spørsmål ved organisatoriske grep, og noe synes det er krevende at ny daglig leder i større grad går inn i sakene.

Regnskap: Skattemyndighetene har bekreftet at ViG har skattefritak.

Næringsapparat: Styret diskuterte arbeidsformen knyttet til høringssaker. Det var enighet om følgende:

–        I høringssaker, undersøker ViG med grenlandskommunene om de ønsker innspill fra selskapet og formen på innspillet. Dette gjøres i form av en epost til rådmennene eller i dialog med daglig leder for Grenlandssamarbeidet. Det skal ikke brukes tid på saken, før dette er avklart.

–        Dersom grenlandskommunene ønsker faglige innspill, formidles disse på en fleksibel måte.

–        Dersom ViG skal utarbeide et saksframlegg, krever det en skriftlig bestilling fra en eller flere av grenlandskommunene.

–        Målet er å få til en stringent og effektiv arbeidsform.

Bedriftsbesøk: Styret etterlyste informasjon om bedriftenes vekstplaner.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterer seg innspillene og følger opp.

Sak 21/15 Helseinnovasjon Telemark del 2

Styreleder i Skien næringsfond as, Heidi Hamadi, deltok under første del av behandlingen av saken. Hamadi understreket at det er ønskelig å holde «trøkket oppe» i arbeidet med å videreutvikle helsenæringen i regionen. Hun viste til arbeidsplasspotensialet, at Skien/Grenland er en stor leverandør av helsetjenester og at en sterk regional helsenæring vil bygge opp under sykehusets stilling. Et flertall i styret i Skien næringsfond as ønsker alternativ 1, dvs at prosjektet videreføres med en kostnadsramme på kr 800 000. Skien næringsfond as og Vekst i Grenland IKS bidrar med kr 300 000 hver og underforbruket på kr 200 000 fra prosjektets del 1 overføres. Det bør inngås avtale med en konsulent som har relevant erfaring fra helsesegmentet.

Styret i ViG var av samme oppfatning.

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret opprettholder vedtaket om bruk av opp til kr 300 000 til videreføring av helseinnovasjonsprosjektet i to år. Grenland blir geografisk nedslagsfelt, i og med at Telemark fylkeskommunes har avslått søknad om støtte til arbeidet. Det søkes andre finansielle samarbeidspartnere.  Styret holdes informert om riggingen av prosjektet, og får en midtveisevaluering om et år.

Sak 22/15 Søknad fra ZI-front om rente- og avdragsutsettelse

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret gir ZI-front tilsagn om forlenget utsettelse av renter og avdrag fram til 31.10.2015. Styret ber daglig leder om å følge opp prosjektet.

Sak 23/15 Byregionprogrammet

Grenlandssamarbeidet v/Skien kommune har søkt Byregionprogrammet (Kommunal og moderniseringsdepartementet) om kr 3 mill til videreføring av prosjektet «Mer Vekst i Grenland». Søknaden består av tre delprosjekter: ny strategisk næringsplan, næringsarealer, samt «Skandinavisk vekstkultur».

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 Styret tar saken om byregionprogrammet til orientering.

Sak 24/15 Rullering av strategisk næringsplan

Arbeidet med rullering av strategisk næringsplan er i ferd med å starte opp. Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag bestående av en næringsanalyse og en omdømmeundersøkelse, og det skal gjennomføres dialogprosesser. Det er viktig at grenlandskommunen får økt eierskap til dokumentet, og at samarbeidspartnere og næringslivet får spille inn sine synspunkter. Videre er det ønskelig at også Telemark fylkeskommune deltar i prosessen og får et eierskap til planen. De er positive. Målet er å ha ny SNP klar til neste sommer.

Styret understreket at:

 • Det er få «spor» av SNP i grenlandskommunenes øvrige planverk. Kommunene må få økt eierskap til dokumentet. Oppfølgingsansvaret er viktig, likeledes bruken av planen og rollefordeling inn mot andre aktører som Proventia og Innovasjon Norge. Dette må man ha i tankene gjennom prosessen.
 • Næringslivet må tett inn i arbeidet. Mangfoldet bør være representert. Næringsforeningene trekkes med. Det bør sitte 2 fra næringslivet i prosjektgruppa (fra både stor og liten virksomhet).
 • Man bør vurdere å involvere frivillig sektor også.
 • Det kan være ønskelig med en spissing av SNP. En meget bred deltakelse i prosessen kan innebære ekstra utfordringer.
 • SNP utformes som en interkommunal plan, dog ikke etter Plan- og bygningslovens para. 9. Planen gis en fleksibel form som tar høyde for raske endringer og nye utfordringer.
 • Det lages en prosjektspesifikasjon for arbeidet, som forelegges styret.

Det gjennomføres et heldags styreseminar 19. august for styremedlemmer og varaer. Ansatte deltar på deler av seminaret. Hovedformålet med seminaret er å diskutere framtidig næringsarbeid i regionen og ViGs bidrag.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

I forbindelse med rullering av SNP for Grenland utarbeides det et kunnskapsgrunnlag (analyse av næringsutvikling – utfordringer og muligheter og en omdømmeundersøkelse), og gjennomføres en bred dialogprosess der man involverer grenlandskommunene, næringslivet og samarbeidspartnere. SNP utformes som en interkommunal plan, der Telemark fylkeskommune inviteres med som part. Grenlandssamarbeidet vil være prosjektansvarlig og ViG prosjektleder. Det etableres en styringsgruppe bestående av rådmannskollegiet og en fra Fylkeskommunene, og en prosjektgruppe med representanter fra ViG, Fylkeskommunen, en grenlandskommune, Grenlandssamarbeidet og næringslivet. Oppfølgingsansvaret for planen legges til ViG IKS. Dette opplegget legges fram for Grenlandssamarbeidet til behandling, inkl. en prosjektplan.

Sak 25/15 Omdømmeundersøkelse

Stine Ellingsberg opplyste at det vil gjennomføres en omdømmeundersøkelse sammen med Herøya Industripark. De andre næringsselskapene i Telemark er invitert med. Formålet er å kartlegge kjennskapen, holdningene og interessen for Grenland hos næringslivsledere, ledere av offentlige organer, investormiljøer og «folk flest» utenfor regionen. Undersøkelsen vil danne grunnlaget for utformingen av markedsføringstiltak med tanke på å trekke til seg nye etableringer her. Den vil også brukes inn i SNP-arbeidet. Undersøkelsen inngår i ByR-søknaden. Fylkeskommunene har bevilget kr 265 000 til arbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret ber Administrasjonen vurderer om undersøkelsen bør rette seg også mot utenlandske intervjuobjekter. Styret tar saken om omdømmeundersøkelse til orientering.

Sak 26/15 Frier Vest

Forhåndstudien er lagt fram. Den viser hvordan det gjennom uttak av stein, utfylling av sjøen og bygging av kai kan ferdigstilles 600 da industriareal i første utviklingstrekk. Det er potensial for ca 500 nye arbeidsplasser. Rådmannen i Bamble ønsker å ta styringsansvaret og koordinere det videre arbeidet. Han legger fram forslag for Kommunestyret 18. juni, som omfatter 3 prosjekter: utarbeidelse av områdeplan; promotering, markedsføring og kommunikasjon; samt etablering av et/flere eiendoms- og utviklingsselskap(er).

Styret understreket at Frier Vest er et prosjekt av regional betydning. Makroforhold gjør at utviklingen av dette næringsarealet er mer interessant nå enn for noen år siden. Styret var fornøyd med at arbeidet har kommet et godt skritt videre. Det er viktig å holde momentum. Mht videre prosess, er styret positiv til at ViG bidrar og har en rolle. ViG kan bidra med menneskelige ressurser; selskapet har begrensede muligheter til å gi økonomisk støtte til prosjektet. ViG kan imidlertid gå inn med aksjekapital i et eiendoms- og utviklingsselskap. Frier Vest er lagt inn i søknaden til ByR (med kr 600 000).

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 27/15 Infrastrukturprosjekter i regionen

Petter Ellingsen ga utfyllende informasjon til saksframlegget.  Arbeidet med Fv 53 Rugtvedt-Surtebogen er klar for oppstart, men mangler finansiering. Tiltaket ble tatt ut av Bypakka da Bamble trakk seg. ViG trenger signaler på om og hvordan vi bør jobbe med denne saken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 28/15 Styreevaluering

Styreleder ønsker å gjennomføre en styreevaluering for medlemmer av det forrige styret. De bes fylle ut styreevalueringsskjemaet og returnere dette til daglig leder innen 15. august. Styret går gjennom evalueringene på neste møte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Det gjennomføres en styreevaluering for medlemmer av det forrige styret. Styret går gjennom evalueringene på neste møte.

Sak 29/15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.