Protokoll fra styremøte 15. november 2015

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. november 2015 på Klosterøya

Tilstede:

 • Jan Kleppe
 • Karin Finnerud
 • Hilde Molberg
 • Inger Lysa
 • Morten Næss
 • Birgit Sannes
 • Jan Sæthre

Fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Petter Ellingsen (deler av møtet)
 • Tone Allum (deler av møtet)
 • Geir Lia (deler av møtet)
 • Øyvind Solberg (deler av møtet)
 • Preben Hjallum (deler av møtet)
 • Tore Halvorsen (deler av møtet)

 

Elkem Solar:

Før styremøtet ga Alf Tore Haug en presentasjon av Elkem Solars planer om å starte opp i to av RECs tidligere bygg på Herøya. Det foretas nå en vurdering/verifisering av business caset og det planlegges ombygging/oppstart. Ved positiv vurdering, vil Siva kjøpe bygningene og leie ut til Elkem Solar. Beslutningen vil tas på nyåret og eventuell drift starte opp i løpet av 2016. Fabrikken på Herøya vil produsere blokker av råmateriale (silisium) fra Elkems fabrikk i Kristiansand. Fabrikken vil gi 70-80 nye arbeidsplasser (mange prosessoperatører) pluss indirekte arbeidsplasser. Lave elpriser, automatisering og god tilgang på industriell infrastruktur gjør lokalisering i Norge/Herøya interessant. Det må gjøres vesentlige investeringer. Elkem har fått og vil søke ytterlige støtte fra bl.a. Enova og Innovasjon Norge. Moralsk støtte fra andre deler av virkemiddelapparatet er ønsket.

 

Sak 39/15    Protokoll fra styremøtet 9. september 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente protokollen ved signatur.

 

Sak 40/15     Status i selskapet per medio november

Fra Administrasjonen ble det gitt følgende tilleggsopplysninger/kommentarer:

 • ViG blir miljøsertifisert i løpet av året.
 • Gründeruka var en suksess, med vellykkede arrangementer i hele Telemark. Deltakelsen på gründermessa kunne vært bedre. Man vil vurdere justeringer.
 • Investorforum ble avlyst pga for få påmeldte investorer (kun 4). Det var gjort et grundig forarbeide. Investorforumet var lagt opp for representanter fra bank og investormiljøer. Mye tyder på at Investorforum bør konsentrere seg om ett konkrete investeringsprosjekt. BioGren har bedt ViG arrangere et slik investorforum.
 • Det var 220 påmeldte til Vekstkonferansen. Hittil har 65 svart på en quest back evaluering. Alle har svart at de var godt fornøyd eller fornøyd med konferansen. Alle har svart ja eller kanskje på om de vil delta på neste års konferanse. Det har kommet flere kommentarer om at konferansen bør slutte senest kl 16. Det vil bli tatt til etterretning.
 • Å utvikle nytt næringsareal er krevende. Kragerø kommune har bedt ViG utarbeide forretningsplan/-modell for Stilnestangen. Arbeidet har tatt tid pga kompleksiteten. Ingrid G. Berget kobles nå på. Hun har vært/er sentral i arbeidet med Frier Vest. Erfaringen derfra vil ha stor nytteverdi for arbeidet med Stilnestangen. Også eksterne ressurser må involveres. Kragerøs representant i styret understreket at dette er et viktig prosjekt for kommunen. Hun var tilfreds med at ViG styrker arbeidet.

Styret diskuterte møtet i representantskapet 20. november. Det var avsatt lite tid, og møtet ble rushet gjennom. Styret understreket at møtene må gjennomføres på en måte som tillater gode diskusjoner. Mer tid er et must. Grenlandsrådet bør diskutere hvordan møtene skal legges opp. Daglig leder ble bedt om å videreformidle dette til Grenlandssamarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok rapporteringen til orientering. Administrasjonen noterte seg innspillene og tar kontakt med daglig leder i Grenlandssamarbeidet vedrørende gjennomføring av møter i representantskapet.

 

Sak 41/15    Involvering fra ViG i kommunenes plan/-reguleringsarbeid

ViG ved daglig leder Hanne Gro Haugland og næringsutvikler Øyvind Solbakken har vært i møter med 4 av 6 plansjefer (Drangedal og Kragerø gjenstår) for å diskutere involvering av selskapet i kommunenes plan/-reguleringsarbeid. Det er enighet om at ViG involveres i overordnede planer, komplekse reguleringsplaner, strategier for nye næringsarealer og planer som ikke er i tråd med overordnede planer med fokus på næring og næringsinteresser. ViG involveres etter invitasjon fra plansjefene.  Dette opplegget vil diskuteres med Drangedal og Kragerø i nær framtid.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret påpekte at ViG bør være proaktiv og ta selvstendig initiativ i plan/-reguleringssaker der det er naturlig. Styret tok saken om involvering av ViG i kommunenes plan/-reguleringsarbeid til orientering.

 

Sak 42/15    Forprosjekt kartverktøy/arealguide

Forprosjektet kartverktøy/arealguide er del av prosjektet Mer Vekst i Grenland, som får støtte fra KMDs Byregionprogram. I forprosjektet skal det vurderes om Grenland skal knyttet seg til det web-baserte kartverktøyet Arealguide.no.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om forprosjekt kartverktøy/arealguide til orientering.

 

Sak 43/15     Ny SNP

Prosjektgruppa har hatt sitt første møte. Mandatet er å kvalitetssikre prosessen. I tillegg, vil gruppa bl.a. diskutere forslag til strategier, som utarbeides med utgangspunkt i Menons næringsanalyse, IPSOS omdømmeundersøkelse og andre rapporter. Forslagene legges fram på dialogmøter til diskusjon. Etter forslag fra prosjektgruppa, vil det gjennomføres en høringsrunde av utkast til SNP til våren. Styret påpekte at Agenda Kaupangs rapport om kommunereform i Grenland bør inngå i kunnskapsgrunnlaget, og at politikere bør inviteres til dialogmøtet med næringslivet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om ny SNP til orientering. Agenda Kaupangs rapport om kommunestrukturen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget. Politikere vil inviteres med til dialogmøtene med næringslivet.

 

Sak 44/15    ViGs arbeid på samferdselsområdet; prosjekter/aktiviteter og arbeidsmetodikk

Petter Ellefsen ga en presentasjon med fokus på ViGs arbeidsmetodikk. Styret understreket at gode samferdselsløsninger av avgjørende for næringslivet. Dette er et naturlig satsningsområde for ViG. Selskapet er rådmennenes kompetansebase på samferdsel. ViGs kompetanse (spesielt evnen til å se helheten) bør i større grad tilflyte kommunene. Det er behov for å koble ViG og kommunenes fagansvarlige (primært plansjefene) tettere sammen. I politisk krevende saker, må selskapet opptre nennsomt, og ta utsjekk i styret.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om ViGs arbeid på samferdselsområdet; prosjekter/aktiviteter og arbeidsmetodikk til orientering. ViGs arbeidsmetodikk videreføres. Det etableres en tettere kobling/samarbeid mellom ViG og kommunene ved plansjefene gjennom regelmessige møter. Større saker legges fram for styret.

 

Sak 45/15    Stiftelsen Betanien hospital. Søknad

Betanien Hospital ved Anita Kåss har forsket på et nytt legemiddel for behandling av autoimmune sykdommer. Resultatet er lovende. Betanien har søkt om støtte fra ulike deler av virkemiddelapparatet til videre forskningsaktivitet, for å øke sjansen for å etablere samarbeid med et av de store legemiddelfirmaene. Dette prosjektet har meget stort potensial, og kan lede til at det etableres et tungt forskningsmiljø på feltet i Grenland. Styret påpekte at prosjektet kan være med å skape et bredere farmasøytisk miljø i regionen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtaket:

Styret registrerer at prosjektet er i svært tidlig fase og har karakter av å være forskning mer enn regulær næringsetablering. Styret mener imidlertid at de igangsatte aktivitetene kan representere et betydelig potensiale for vekst og utvikling innenfor en sektor regionen satser på (ref. Strategisk Næringsplan for Grenland 2012-2015). Vekst i Grenland IKS vil delta i en medfinansieringsmodell og gi et utviklingslån til prosjektet på inntil kr 280.000. Styret ønsker informasjon om andre bidragsytere. Daglig leder får fullmakt til å stille vilkår for engasjementet.

 

Sak 46/15    Synsel Energi AS.  Søknad

Synsel Energi AS ønsker å bygge et demonstrasjonsanlegg for annengenerasjons biodrivstoff i Grenland (på Rønningen i Bamble).  Prosjektet har stort potensial, men det er lang vei fram.  Offentlig støtte er nødvendig. Synsel vil søke om støtte fra Enova. Med utviklingslån fra ViG, kan gründerne konsentrere seg om å skrive en god søknad. Styret understreket at det er viktig med tett oppfølging. Det er bra at Synsel er i preinkubasjon hos Proventia. Administrasjonen bes undersøke Enovas holdning til prosjektet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret innvilger med en ramme på kr 300.000 et utviklingslån til Synsel Energi AS.

 1.      Lån innvilges med en løpetid på 4 år og de normale vilkår som benyttes i Vekst i Grenland IKS
 2.     Styret ber daglig leder følge opp prosjektplanen og betale etter denne.

 

Sak 47/15    Racom as. Justering av vedtak om utviklingslån

Styret bevilget kr 250 000 i utviklingslån til Racom i november 2015. Racom har ikke møtt forutsetningene om igangsetting av prosjektet innen 6 måneder og samarbeid med EID Passport. Racom er i dialog med et israelsk selskap om samarbeid. EiD Passport er fortsatt en aktuell samarbeidspartner.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret fikk en presentasjon av pågående aktiviteter knyttet til videreutvikling av Racom as. Styret er positiv til satsningen og gir daglig leder i ViG fullmakt til å bidra med inntil 250 000 kr i utviklingslån under forutsetning av at Skien Næringsfond AS og Telemark Utviklingsfond deltar som skissert i saksinnspillet. Det forutsettes at prosjektet igangsettes innen 1. mai 2016 og lokaliseres i Grenland. Prosjektet må gi kvartalsvis, muntlig eller skriftlig, status til ViG. Ved utbetaling får daglig leder fullmakt til å definere øvrige vilkår for tilsagnet.

 

Sak 48/15    Helseinnovasjon Telemark del 2. Status

Helseinnovasjon Telemark del 2 startet opp 1. oktober med Preben Hjallum som prosjektleder i 40% stilling. Prosjektleder er godt i gang med å diskutere nyskapingsprosjekter med helserelaterte bedrifter og virkemiddelapparatet i regionen. Prosjektet har fått kr 150 000 i støtte fra Klosterøyafondet i høst. Klosterøyafondet har stilt som betingelse at man søker ytterligere finansiering med mål om å øke stillingsbrøken til prosjektleder. ViG har sendt søknad til Telemark Utviklingsfond. Klosterøyafondet har invitert TUF, Telemark fylkeskommune og ViG til møte for å diskutere saken.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken om Helseinnovasjon Telemark del 2 til orientering.

 

Sak 49/15    Styremøter 2016

Datoer for styremøter i 2016 er 10.februar, 6. april, 1. juni, 7. september, 19. oktober og 30. november, alle dager kl 0830 til 12 på Klosterøya.

 

Sak 50/15    Eventuelt

Toppidrettsgymnaset i Telemark vurderer å opprette et tilbud på ungdomsskolenivå. ViG har blitt kontaktet om muligheten for støtte (utviklingslån).  Daglig leder ønsket et signal fra styret om hvordan ViG skal forholde seg i saken. Styret påpekte at dette er et politisk spørsmål. Toppidrettsgymnaset bør diskutere saken med kommunene før ViG eventuelt kobles på.