Protokoll fra styremøte 15. februar 2017

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. februar 2017 på Klosterøya.

Deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Bjørn Hagen (vara for Inger Lysa)
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Tone Allum under sak 4/17 og 8/17

Deltok fra E&Y AS: Statsautorisert revisor og partner Odd Knustad under sak 2/2017

Sak 1/17 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. desember 2016

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 2/17 Vedtakssak – årsberetning og -regnskap 2016

Styret diskuterte særlig punkt 5, økonomisk utsikt for Grenland i 2017 årsberetningen, og utvekslet synspunkter om befolkningsvekst og begreper.

Revisor Odd Knustad la frem årsregnskapet og revisjonsberetningen uten anmerkninger.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner forslaget til årsberetning med følgende endringer:

–       Legge inn mer faktainformasjon om Vekstkonferansen.

–       Bytte ut ordet «olja» med «offshoreaktiviteter».

Styret godkjenner regnskap for 2016. Saken oversendes grenlandskommunene og behandles av ViGs representantskap på møtet i mai.

Sak 3/17 Vedtakssak – handlingsplanen 2017

Handlingsplanen 2017 er utarbeidet med utgangspunkt i ny strategisk næringsplan og oppdragsavtalen mellom grenlandskommunene og ViG. Innsatsområdene reflekterer visjonen i ny SNP – samlet, synlig og attraktiv. Tiltakene er konkrete, og det er tatt med måleindikatorer der det er hensiktsmessig. Grenlandssamarbeidet har nylig bedt ViG følge opp oppdraget fra ordføreravtalen om at «Det skal etableres spilleregler kommunene i mellom ved lokalisering av statlige arbeidsplasser». Dette tas inn i handlingsplanen 2017.

Organiseringen/den interne møtestrukturen legges om. ViG er aktivitets-/prosjektorganisert. Eksisterende team erstattes av teamene samlet, synlig og attraktiv. I teamene vil det være informasjonsutveksling, diskusjon av saker og benchmarking.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner forslaget til handlingsplan for 2017, og tar oversikten over fordeling av arbeidsoppgaver og organisasjonskartet til orientering.

Sak 4/17 Vedtakssak – profilen på forvaltning av Grenland næringsfond

Daglig leder begrunnet behovet for mer spesifikke retningslinjer for forvaltning av Grenland næringsfond. Styret støttet i prinsippet behovet for å redusere antall prosjekter, men var usikre på effekten av å stille konkret krav til potensiale for antall arbeidsplasser. Strekpunkt 4 endres derfor til: «Støtte gis til nyskapingsprosjekter av regional karakter dvs. prosjekter med potensial for flere arbeidsplasser.»

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Profilen på forvaltningen av Grenland næringsfond skal bygge på følgende elementer:

–       ViGs engasjement i nyskapingsprosjekter skal primært være i prosjektets tidligfase. 

–       ViGs engasjement skal normalt være supplement til ordninger i regi av Innovasjon Norge eller andre.

–       Engasjementet skjer i form av å være sparringspartner, henvise videre til andre deler av virkemiddelapparatet og gi finansiell støtte. Dette skal hjelpe idehaver til å modne sitt prosjekt og forberede søknad til andre deler av virkemiddelapparatet.

–       Støtte gis til nyskapingsprosjekter av regional karakter dvs. prosjekter med potensial for flere arbeidsplasser.

–       Det gis prioritet til nyskapingsprosjekter som tilbyr gode løsninger for klima og miljø.

–       Det stilles krav om tett oppfølging. ViG vil ha regelmessig møter/kontakt med mottakere av tilskudd/lån. Dette knyttes opp til milepælbaserte utbetalinger eller gjennom mottakernes tilknytning til Proventia, Møteplassen Drangedal, StartOpp Klosterøya eller nye slike tilbud.

–       Støtten gis primært i form av mulighetsmidler eller utviklingslån.

–       Mulighetsmidler er tilskudd på opp til kr 25 000 som gis til markedsundersøkelse, kjøp av konsulentbistand o.l.  Utviklingslån er lån uten krav om garanti, med rente og avdragsfrihet på ett til to år og løpetid på maks 4 år.

–       Det skal normalt være milepælbasert utbetaling. 

Sak 5/17 Diskusjonssak – evaluering av daglig leder og administrasjonen

Saken ble behandlet av styret uten reprsentanter for administrasjonen til stede.

Sak 6/17 Orienteringssak – utredning om organiseringen av ViG

Grenlandsrådet har gitt Rådmannskollegiet i oppgave å utrede organiseringen av ViG. Arbeidet følges opp av sekretariatet til Grenlandssamarbeidet. ViG er bedt om å bidra i arbeidet. En rapport vil legges fram for Ordførerkollegiet i april, deretter for kommunene, før endelig behandling i Grenlandsrådet 2. mai eller 9. juni.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 7/17 Orienteringssak – evaluering handlingsplanen 2016

Evalueringen av handlingsplanen 2016 viser høy grad av måloppnåelse. Måleindikatorer ble tatt inn i handlingsplanen for første gang i 2016. Erfaringen er god. Det oppleves positivt å kunne tallfeste måloppnåelse. Det er ikke hensiktsmessig å ha måleindikatorer for alle tiltak/aktiviteter, og det kan være vanskelig å utforme gode indikatorer. Gjennom prøving og feiling bygger vi kompetanse på området.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 8/17 Orienteringssak – prosjektet Etablererkontoret Telemark

Det toårige prosjektet Etablererkontoret Telemark er avsluttet. Målet var å få på plass en finansiering-, styrings- og driftsmodell som vil gi økonomisk forutsigbarhet, involvere Telemark fylkeskommune i styringen og utvikle tjenesten. Tidlig i prosjektet signaliserte Fylkeskommunen at de ville gå fra å gi prosjektstøtte til driftsstøtte. Så kom kontrabeskjed, støtte vil gis kun til reelle utviklingsprosjekter. Det ble utarbeidet en partnerskapsavtale. Håpet er at den vil forplikte Fylkeskommunen til å bidra økonomisk. Fylkeskommunens hovedutvalg for næring har godkjent avtalen. Den må også godkjennes av grenlandskommunene. Handlingsplanen for 2017 inneholder en rekke utviklingsaktiviteter. Søknad vil sendes Fylkeskommunen for støtte til gjennomføring av aktivitetene.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 9/17 Orienteringssak – status drift

Daglig leder orienterte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 10/17 Eventuelt

Ingen saker.