Protokoll fra styremøte 15. februar 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. februar 2016 på Klosterøya.

Følgende deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Bjørn Hagen (vara for Inger Lysa)
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Steffen Stordalen (vara for Jan Sæthre)

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Øyvind Solbakken (deler av møtet)
 • Helene Norli (deler av møtet)

Sak 1/16 Protokoll fra styremøtet 25. november 2015

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente protokollen ved signatur.

Sak 2/16 Status i selskapet per primo februar 2016

Fra Administrasjonen ble det gitt følgende tilleggsopplysninger til den skriftlige rapporteringen:

–        Arbeidet med å få på plass et regionalt partnerskap gjenopptas. Telemark fylkeskommune har invitert ViG mf til workshop i begynnelsen av mars.

–        Eierkonstellasjonen i Synsel er endret. To av de tidligere eierne har gått ut og Reidar Bergene Holm har kommet inn. Bergene Holm er en stor aktør innen sagbruk på Østlandet. Det er mulig at den nye eierkonstellasjonen vil påvirke valg av lokalisering for et framtidig biodrivstoffanlegg.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok rapporteringen til orientering.

Sak 3/16 Årsberetning og regnskap 2015

Revisor Odd Knustad ga utfyllende informasjon spesielt til note 4 og 5, derunder at ViG har høy risikoprofil på sine utlån, hvert engasjement er vurdert individuelt og det er tatt god høyde for tap på utlån.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente årsberetningen og regnskapet for 2016. Saken oversendes grenlandskommunene og behandles på møte i ViGs representantskap i april.

Sak 4/16 Handlingsplanen 2016

Styret synes det er bra at handlingsplanen for 2016 inneholder målbare mål og angir ressursbehov for hvert tiltaksområde.

Mht aktivitetspunktet «å være med å sette næringssaker på kommunenes politiske dagsorden», ble det påpekt at politikerne er meget opptatt av næringsutviklingsarbeidet. Det kan lages en liste over aktuelle, konkrete saker som kan legges fram politisk. Mulige saker er omdømmeundersøkelsen, strategisk næringsplan mf.

Handlingsplanen angir prioriterte prosjekter i hver kommune. Styret påpekte at det er viktig at denne lista «treffer» opp mot den enkelte kommunes fokus/prioritering.

Det ble reist spørsmål om hva som er det viktigste ViG skal jobbe med i 2016. Saken settes på dagsorden for styremøtet i april.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente forslaget til handlingsplan for 2016, og tok lista over fordeling av ansvar/oppgaver til orientering.

Sak 5/16 Styrerapportering; nytt opplegg

Daglig leder har foreslått at statusrapporteringen til styret legges om og gjøres tematisk i hht et årshjul (ligger vedlagt). Det vil rapporteres to ganger i året på hvert tema, og rapporteringen omtaler hva som er skjedd siden sist og eventuelle resultater. Temaene settes sammen ut fra tiltaksområdene i handlingsplanen. Fordelen med et slikt opplegg er at rapporteringen kan gå mer i detalj, samt at rapporteringsarbeidet blir rasjonalisert.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Statusrapporteringen til styret legges om som foreslått av daglig leder.

Sak 6/16 Ny strategisk næringsplan; status

Helene Norli ga status for arbeidet med ny strategisk næringsplan. Presentasjonen ligger vedlagt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 7/16 Skisse for prosjektet arealguiden.no

Øyvind Solbakken viste hvordan http://www.arealguiden.no/ virker. Det er laget en presentasjon av næringsarealer i Grenland i fbm en bedrift som vurderer å etablere seg i fylket. Solbakken påpekte at dette kan brukes når man skal lage tekst til Grenlands side på arealguiden.no. Styret ga uttrykk for at dette er et verktøy som presenterer næringsarealer i regionen på en lettfattelig og god måte.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 8/16 ViG IKS’ organisasjonsform, tilbakemelding til Skien kommune

Bystyret i Skien har besluttet å igangsette arbeid med eierstrategi for alle oppgaver som løses gjennom egne selskaper som Skien kommune er helt eller delvis eier av, og har bedt styrene melde tilbake/evaluere selskapenes organisasjonsform.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

ViG-styret gir følgende tilbakemelding til Skien kommune om selskapets organisasjonsform:

«Vekst i Grenland ble omorganisert fra AS til IKS i 2014. IKS-formen gir eierne større styringsrett (et representantskap har større styringsrett enn en generalforsamling) og dessuten adgang til bruk av selskapets tjenester uten at det må gjennomføres en anskaffelsesprosess/konkurranse. I fbm behandlingen av saken om omorganisering, vedtok Grenlandsrådet og de enkelte kommunene at grenlandskommunenes representanter i styret skal hentes fra kommunenes administrative ledelse de første tre årene. Hensikten var å sikre at kommunene har god styring av selskapet, samtidig som selskapet får forankret sitt arbeid inn mot eierne. Styret i Vekst i Grenland IKS kan bekrefte at dette har virket etter hensikten. Styret synes det er for tidlig å konkludere om styresammensetningen bør endres når treårsperioden utløpet. Men styret ser at det kan være ønskelig med et sterkere innslag i styret av representanter fra næringslivet, samt kompetanse av særskilt relevans for Vekst i Grenland IKS.»

Sak 9/16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.