Protokoll fra styremøte 15. desember 2014

  

Protokoll fra telefonstyremøte i Vekst i Grenland IKS 15. desember 2014, kl. 16.15.

Tilstede:

  • Jan Kleppe (styreleder)
  • Karin Finnerud (styrets nestleder)
  • Hanne Winberg
  • Hilde Molberg
  • Ole Magnus Stensrud

Meldt forfall:

  • Inger Lysa
  • Tore Marthinsen

Tilstede fra administrasjonen:

  • Hanne Gro Haugland
  • Jørn Roar Bamle

Sak 55/14 Protokoll fra styremøtet 25. november 2014

Styrets vedtak:

Styret i Vekst i Grenland IKS ønsker å bidra til at Grenland Energy AS kan oppnå sine vekstambisjoner med fremtidig etablering av nye arbeidsplasser i vår region med å investere kr 350.000 kr i aksjekapital. I tillegg vil eksisterende utviklingslån på kr 150.000 konverteres til aksjekapital i emisjonen slik at samlet eksponering fra ViG i emisjonen er 500.000 kr.

Styret forutsetter at Grenland Energy AS forblir lokalisert i Grenland.

Styret forutsetter også at Vekst i Grenland IKS sammen med Industriinkubatoren Proventia AS tilbys en styreplass i selskapet.

Daglig leder får fullmakt til å sette øvrige vilkår for tilsagnet.