Protokoll fra styremøte 13. februar 2019

 

Deltok:

 • Terje Riis Johansen, styreleder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Tone Allum
 • Bernt Dahle (vara for Thor Oscar Bolstad)

Fra ViG møtte:

 • Hanne Gro Haugland
 • Vibeke Abrahamsen (sak 2/19)
 • Maren Anne Røed (sak 5/19)
 • Helene Marion Norli (sak 8/19)
 • Petter Ellefsen (sak 9/19)

Sak 1/1 Vedtakssak: Protokoll fra styremøtet 20. november 2018

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen ved signatur.

Sak 2/19 Vedtakssak: Årsberetning og -regnskap 2018

Styret ønsket en formulering i årsberetningen om justert forvaltningsprofil for Grenland næringsfond.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner forslaget til årsberetning og -regnskap 2018, med et tillegg i årsberetningen om justert forvaltningsprofil for Grenland næringsfond.

Sak 3/19 Orienteringssak: Evaluering HP 2018

Styret noterte seg at målene i handlingsplanen for 2018 i all hovedsak er nådd. Det ble foreslått å ta med omtale av studentsafari under punktet om styrket samarbeid med utdannings-institusjoner, studenter og arbeidsliv.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om evaluering av gjennomføring av handlingsplanen for 2018 til orientering, det tas inn omtale av studentsafari.

Sak 4/19 Vedtakssak: Scoreboard og styrerapportering

Styret var fornøyd med, men ønsket enkelte justeringer i administrasjonens revidert forslag til scoareboard. Styret var også fornøyd med forslaget til årshjul for styrerapportering.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret ser nyttet av et scoreboard, for intern og ekstern bruk.
 2.  Styret godkjenner administrasjonens forslag til scoreboard, med justeringer som diskutert i møtet.
 3.  Styrerapporteringen i 2019 vil følge årshjulet som foreslått av administrasjonen.

Sak 5/19 Vedtakssak: Nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse

Prosjektet nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse har behov for økt finansiering for å kunne videreføre prosjektet ut året, utvide prosjektlederstillingen fra 50% til 70% og kjøpe noe ekstern kompetanse. Prosjektet ønsker å etablere kompetansesenteret nå, og jobber med å sette sammen en eiergruppe. ViG bør med på eiersida. Styret hadde forståelse for behovet for økt finansiering, og var positiv til at ViG går inn på eiersida.

Styreleder påpekte at statsbudsjettet for 2020 legges i mars, det må jobbes raskt for å få en post på statsbudsjettet for 2020, med flertallsregjering kan det være vanskelig å få inn endringer under budsjettforhandlingene til høsten.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. ViG øker tilskuddet til prosjektet nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse, med kr 150 000. Pengene hentes fra ViGs budsjett, posten nettverksaktiviteter og bedrifts/-bransjerettede fellesprosjekter.
 2. Punkt 1 forutsetter at prosjektet søker om tilsvarende økning i tilskuddet fra Telemark fylkeskommune.
 3. Styret er positiv til at ViG går inn på eiersida ved etablering av kompetansesenteret for miljø og helse. Innskutt aksjekapital per deltaker må avklares.
 4. unkt 3 forutsetter at prosjektet jobber for en brei eiergruppe, herunder deltakelse fra LO, NHO og Herøya Industripark.

Sak 6/19 Orienteringssak: Vekstkonferansen 2018 og 2019

Administrasjonen har hatt oppstartsmøte med sponsor/samarbeidspartner Sparebanken1. Man er enig om å gjøre internasjonalisering til tema for Vekstkonferansen 2020, fokus vil være kapital/finans og drift av virksomhet i inn og utland, prisutdelinger og pitchekonkurranse vil inngå i arrangementet, og det er aktuelt å avslutte med middag.

Styret var positiv til opplegget, var opptatt av at konferansen må ha noen sterke trekkplastre samtidig som det er viktig å slippe til lokale virksomheter. Styret kom med en rekke forslag til foredragsholdere.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 7/19 Vedtakssak: Dialog med eierkommunene    

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. 1.      Styret ønsker å etablere god dialog med eierkommunene, og vil invitere seg selv til kommunestyret/formannskapet i hver av grenlandskommunene en gang i året.
 2. 2.      Styreleder og daglig leder, og eventuelt andre fra ViG avhengig av sak, bør delta.

Sak 8/19 Orienteringssak: Strategi for ViGs invest in-arbeid

I tråd med ViGs handlingsplan for 2019, er det utformet en strategi for mottak/oppfølging av henvendelser fra interessenter og for oppsøkende aktivitet. Strategien setter den strategiske retningen for ViGs invest in-arbeid, og skisserer en plan for det operative arbeidet i 2019.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 9/19 Orienteringssak: Godskonsept Vestfold og Telemark

Det har blitt gjennomført et eget delprosjekt om gjenåpning av jernbanespor og -terminal på Herøya. Jernbanedirektoratet har ledet arbeidet. I sluttrapporten framgår at «Jernbanedirektoratet har primo desember 2018 laget avtale med Bane NOR for videre planlegging og prosjektering av en jernbaneterminal på Herøya. Når resultatet av denne jobben foreligger er pr. dato ikke fastsatt.».

ViG er PA og Larvik havn PL for prosjektet godskonsept Vestfold og Telemark. Etter ønske fra Larvik havn, overføres PL-oppgaven til ViG.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 10/19 Orienteringssak: Proventia + ViG

Telemark fylkeskommune er medeier i Proventia, og en viktig aktør i det regionale næringsutviklings-/innovasjonssystemet. Det er ønskelig at fylkeskommunen blir med i prosjektet Proventia + ViG. Det kan være berøringspunkter mellom dette prosjektet og fylkeskommunenes kompetanseprogram for næringsarbeid, som er under utvikling. ViG er invitert og vil delta i utviklingsarbeidet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 11/19 Orienteringssak: Drift

Stillingen: Geir Lia var tilbake i ViG fra nyttår, og følger opp satsningen på statlige arbeidsplasser.

Organisasjonskart: Med reorganiseringen og nytt mandat, er det gjort enkelte organisatoriske justeringer i selskapet.

Evaluering av SNP: Det er ønskelig å gjennomføre en enkelt midtveisevaluering av strategisk næringsplanen 2017-2020, der ViG evaluerer arbeidet med SNP, og resultatene legges fram for grenlandskommunen enkeltvis eller i et felles SNP-seminar.

Kommunerevisjonen: Daglig leder mener at vedtektene bør korrigeres i tråd med kommune-revisjonens anbefaling, dette gjelder punktet om antall styremedlemmer.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar saken om drift til orientering.

Sak 12/19 Eventuelt

ViG som meningsbærer: Det kan være saker, for eksempel reguleringssaker der kommunene går for mindre næringsvennlige løsninger. Styret diskuterte om/når ViG skal uttale seg. Det var enighet om at som hovedregel vil ViG uttaler seg etter invitasjon fra grenlandskommunene. Prinsippet kan avvikes i saker av stor betydning for næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen, i samråd med styret/styrelederen.

Grenland næringsfond: Vedtektene for Grenland næringsfond gir detaljerte vilkår for utviklingslån, aksjekapital og garantier. Det er ønskelig å myke opp, slik at vilkårene i større grad kan fastsettes i lys av hvert enkelt utviklingsprosjekt. Styret var positiv til en slik vedtektsendring, og ga administrasjonen fullmakt til å utarbeide reviderte vedtekter og legge fram disse på representantskapsmøtet i april i år.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. ViG uttaler seg i saker, for eksempel reguleringssaker etter invitasjon fra grenlandskommunene. Prinsippet kan avvikes i saker av stor betydning for næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen, i samråd med styret/styreleder.
 2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide reviderte vedtekter for Grenland næringsfond, og legge fram disse på representantskapsmøtet i april i år.