Protokoll fra styremøte 10. april 2014

 

Protokoll fra styremøtet i Vekst i Grenland IKS 10. april 2014 kl 1200 til 1600 på Kunnskapsverkstedet/Klosterøya.

Til stede:

Jan Kleppe – styreleder
Karin Finnerud – styrets nestleder
Hanne Winberg
Hilde Molberg
Ole Magnus Stensrud
Inger Lysa
Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møtte:

Ståle Tveit
Jørn Roar Bamle

* * *

Dagsorden

Sak 13/14:       Protokoll fra styremøtet 26. februar 2014

Styrets leder gikk gjennom protokollen. Det var ingen merknader fra styrets medlemmer.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 28. februar 2014.

 

Sak 14/14:       Status i selskapet pr ult. mars 2014; herunder: Statusrapporter for områdene
Nyskaping, Marked, Regional analyse og Etablererkontoret for Grenland.

Administrasjonen gikk gjennom status i selskapet. Styrets behandling kan oppsummeres som følger:

 • Styret er svært tilfreds med at Hanne Gro Haugland har fått tilbud om ansettelse som ny daglig leder og at hun har akseptert tilbudet.
 • Styret tar til etterretning at stiftelseskapitalen nå er innbetalt fra Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Administrasjonen arbeider nå for at selskapet snarest blir registrert i Brønnøysundregistrene og at Vekst i Grenland AS (under avvikling) blir slettet.
 • Styret er kjent med at selskapet vurderer å endre leverandør av IKT-tjenester og ber i denne forbindelse om at administrasjonen kontakter Grenlandssamarbeidet for å få innsyn i hvilke alternative løsninger som kan være tilgjengelige for selskapet
 • Styret fikk en nærmere orientering om status knyttet til finansiering av Etablererkontoret for Grenland. Styret slutter seg til vurderingen om at Telemark fylkeskommune som en medeier i ViG vil være nyttig både i forbindelse med organiseringen av Etablererkontoret for Grenland og håndtering av øvrige prosjekter der TFK kan ha en medfinansieringsrolle.
 • Det var ingen særskilte kommentarer til status Nyskaping og Marked.
 • Styret ønsker løpende oppdatering på fremdriften i Industriinkubatoren Proventia AS.
 • Når det gjelder Regional Analyse –-  ønsker styret en gjennomgang på styremøtet 6. juni om halvårstatus på arbeidet, samt hvordan ViG skal samarbeide med grenlandskommunene når det gjelder dette området.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak:

Styret tar orientering om status i selskapet til etterretning og ber administrasjonen om å innarbeide styrets synspunkter i det videre arbeid.

 

Sak 15/14:       Regnskap hittil i 2014 samt budsjett 2014.

Regnskapsansvarlig Jørn Roar Bamle gikk gjennom regnskap hittil i 2014 og budsjett for 2014. Styrets diskusjon kan oppsummeres som følger:

 • Styret hadde ingen merknader til regnskapstallene så langt i 2014.
 • Styret registrerer med tilfredshet at styrets fortolkning av budsjettmessige forutsetninger med ett unntak (Kragerø) er forankret i grenlandskommunene. I denne sammenheng mener styremedlem Ole Magnus Stensrud – som også er rådmann i Kragerø – at fortolkningen ikke er i tråd med det politiske vedtaket i grenlandskommunene fra høsten 2013. Han vil derfor som rådmann fremme en sak i selskapets representantskap der han ber om et vedtak som tydeliggjør at folketallsfordelte felleskostnader sammen med lønnsmidler knyttet til overført personell fra grenlandskommunene skal utgjøre ett samlet folketallsfordelt beløp til driftsmidler for ViG fra og med 2015.
 • Når det gjelder overføring av lønnsmidler fra Kragerø vil kommunen bidra med en 50% stilling i ViG ut 2014. Kragerø har i dag en ubesatt stilling som næringskonsulent i kommunen, men der Geir Lia ved Etablererkontoret Vestmar (privat eid, men i hovedsak offentlig finansiert) har vikariert med varierende stillingsbrøk siden april 2013. Rådmannen i Kragerø sammen med daglig leder i ViG vil snarest håndtere dette videre.
 • Styret tar til etterretning at Etablererkontoret for Grenland mangler drøyt 100.000 kr for å ha et driftsbudsjett i balanse. Administrasjonen gjorde rede for en mulig løsning på dette i forbindelse med sak 26/handlingsplan. Styret har videre et klart ønske om at Etablererkontoret for Grenland og Etablererkontoret Vestmar blir en enhet fra og med driftsåret 2015. Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med å få dette på plass.
 • Styret tar videre til etterretning at Skien kommune vil overføre lønnsmidler til ViG for 9 måneder i 2014; og ikke med 12 måneder som forutsatt i budsjettet. Dette betyr at overførte driftsmidler reduseres med i størrelsesorden 230.000 kr. Dette vil ha konsekvenser for midler tilgjengelig for handlingsplanen 2014.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret har fått presentert en samlet oversikt som viser tilgjengelige driftsmidler fra eierne for 2014 samt økonomisk status i Vekst i Grenland IKS og Etablererkontoret for Grenland pr mars 2014

Styret fastsetter det fremlagte budsjett som gjeldende for 2014.

Styret er kjent med at det i Etablererkontoret for Grenland er en budsjettmessig underdekning på ca 100.000 kr.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å videreføre dialogen med eierne knyttet til driftsfinansiering for 2014; herunder anmodningsbrev knyttet til folketallsfordelte felleskostnader og inngåelse av avtaler som regulerer de lønnsmidlene/sos.kost. som følger overførte stillinger/stillingshjemmel.

Administrasjonen bes innarbeide styrets øvrige synspunkter i det videre arbeid med å få alle budsjettmessige forhold på plass.

 

Sak 16/14:       Status tilsetting av næringsmedarbeidere fra grenlandskommunene.

Administrasjonen og styrets leder gjorde rede for status.

Styret kunne fatte følgende enstemmige:

Vedtak

Styret har fått en orientering om status knyttet til ansettelse av næringsutviklingsmedarbeidere i Bamble kommune, Porsgrunn kommune og Drangedal kommune. Styret ber administrasjonen om å få sendt endelig tilbud til de tre medarbeiderne i de respektive kommunene så snart som mulig.

Styret gir videre fullmakt til styrets leder og administrasjonen om å gjøre nødvendige tilpasninger i selskapets personalpolicy for å sikre en ryddig tilsetting av disse tre medarbeiderne i selskapet, og at øvrige ViG-medarbeidere får justert sine ansettelseskontrakter slik at alle ansatte har likelydende kontrakter.

 

Sak 17/14:       Bør Vekst i Grenland IKS bli medlem av KS-bedrift?

Styret hadde et ordskifte knyttet til mulig innmelding av ViG i KS-Bedrift.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret i Vekst i Grenland IKS har fått en presentasjon av KS-Bedrift og vil avvente innmelding til administrasjonen har avdekket et evnt. konkret behov for et slikt medlemskap.

Administrasjonen sammen med daglig leder får fullmakt fra styret til å tegne medlemskap i KS-Bedrift dersom dette synes hensiktsmessig..

 

Sak 18/14:       Vekst i Grenland IKS som vertskap for prosjekter.

Styret hadde et ordskifte som konkluderte med at rollen som vertskap for regionale prosjekter er viktig og riktig for ViG.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak:

Styret har fått en presentasjon av hvordan tidligere Vekst i Grenland AS hadde en tjeneste knyttet til prosjektvertskap overfor ikke-kommersielle regionale prosjekter.

Styret er kjent med at regelverket for interkommunale selskaper vil kunne sette begrensninger for denne typen aktiviteter.

Styret ber administrasjonen om å finne egnede løsninger innenfor regelverket slik at Vekst i Grenland IKS kan videreføre en hensiktsmessig prosjektvertskapstjeneste.

 

Sak 19/14:       Forslag til vedtekter for Grenland Næringsfond.

Administrasjonen gjorde rede for saken. Det etterfølgende ordskifte kan oppsummeres som følger:

 • Styret ønsker noe mer tid på å bestemme innholdet i en operasjonalisering av Grenland Næringsfond. Saken utsettes.
 • Styret diskuterte mulighetene for å utvide fondet med flere midler; herunder midler som trolig vil bli frigitt ved avslutning av fondene BTV-Fond og Miljø&Energikapital ved utløpet av 2014.
 • Styret ønsker på neste styremøte 6. juni at administrasjonen forbereder en temasak som omhandler relevante finansielle virkemidler fra Grenland Næringsfond som kan anvendes inn mot ulike nyskapingsprosjekter. Styret ønsker spesielt vektlagt hvordan kompetansebistand og virkemidler fra ViG kan spille effektivt sammen med øvrige ordninger i det virkemiddelapparatet som er tilgjengelig for Grenland næringsliv.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak.

Styret vil foreløpig ikke fremme et forslag til vedtekter for Grenland Næringsfond overfor representantskapet i ViG.

Styret ber administrasjonen om å forberede en temasak på styremøtet 6. juni i tråd med styrets diskusjon.

Styret ber administrasjonen om å rette en formell henvendelse til de kommunene som har eierposter i BTV-fond og Miljø&Energikapital om at midler etter oppløsning/utdeling  (planlagt gjennomført etter regnskapsåret 2014) overføres Grenland Næringsfond. Styret mener prinsipielt at dersom de eierkommunene som eier disse fondsmidlene eventuelt ønsker å tre inn i nye fond av samme type, så bør dette skje gjennom forvaltningen av Grenland Næringsfond.

Sak 20/14:       Forvaltningsavtaler for Skien Næringsfond AS og kommunale næringsfond for
Kragerø og Drangedal.

Styret fikk presentert innholdet i utkast til avtaler om forvaltning av fondene omtalt i saken. Styret mener forslagene er et egnet grunnlag for å inngå endelige avtaler om forvaltning, og at kommunespesifikke forhold i denne sammenheng innarbeides.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak

Styret har fått presentert skisser til avtaler med Skien Næringsfond AS, kommunalt næringsfond i Drangedal og kommunalt næringsfond i Kragerø og ber administrasjonen å innarbeide styrets innspill i skissene.

Styret ber administrasjonen om å forhandle frem endelige avtaler med kommune så snart som mulig.

Styret gir konst. daglig leder fullmakt til å undertegne avtalene.

 

Sak 21/14:       Foreløpig handlingsplan for 2014 – noen innspill.

Administrasjonen gikk gjennom innspill til aktiviteter i en handlingsplan for 2014, samt innspill til en basismodell som omhandler ViG rolle inn mot kommunene.

Styret hadde et ordskifte som kan oppsummeres som følger:

 • Styret finner at fordelingen mellom de ulike arbeidsområdene i selskapet ut fra foreliggende budsjettmessige rammer virker balansert.
 • Styret registrerer at 200.000 kr avsatt til Gründeruka vil kunne avhjelpe budsjettunderskuddet i Etablererkontoret ved at kontoret leverer timetjenester inn mot Gründerukaprosjektet.
 • Styret finner at administrasjonens presentasjon av et mulig innhold i samspillet med kommunene er et godt utgangspunkt for videre diskusjoner. Styret er kjent med at grenlandskommunene via Grenlandssamarbeidet diskuterer innholdet i mulige oppdragsavtaler mellom grenlandskommunene og Vekst i Grenland IKS.
 • Styret tar til etterretning at mesteparten av midlene i handlingsplanen vil anvendes inn mot en omfattende markedsplan (ref ambisjonene i Strategisk Næringsplan for Grenland). Styret ønsker i den forbindelse en nærmere gjennomgang av markedsarbeidet fra markedssjefens side på styremøtet 6. juni.

Styret kunne fatte følgende enstemmige

Vedtak:

Styret har fått presentert innspill til handlingsplanen for 2014.

Styret beslutter at planen skal gjelde for 2014 og at styrets kommentarer innarbeides i arbeidet med å realisere planen.

 

Sak 22/14:       Eventuelt

Styrets medlem fra Bamble kommune hadde spørsmål om kommunene og/eller ViG vil ha en rolle i arbeidet med å få frem flere ladestasjoner i Grenland og om dette er å vurdere som næringsstøtte. Administrasjonen vil gjennomføre en kort studie som viser hvilke stasjoner som er etablert i regionen og eventuelt med kommunal/fylkeskommunal støtte. Behov for retningslinjer for eventuell senere henvendelser om kommunal støtte ved videre utbygging diskuteres i kommende styremøte.

 

Skien 6. juni 2014