Protokoll fra styremøte 1. juni 2016

 

Protokoll fra styremøte i Vekst i Grenland IKS 1. juni 2016 på Klosterøya.

Følgende deltok fra styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Bjørn Hagen (vara for Inger Lysa)
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Birgit Sannes (vara for Tore Marthinsen)
 • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Helene M. Norli
 • Ståle Tveit, deler av møtet
 • Jørn Roar Bamle, deler av møtet
 • Vibeke H. Abrahamsen, deler av møtet
 • Øyvind Solbakken, deler av møtet
 • Petter Ellefsen, deler av møtet
 • Jan Thomas Moen, deler av møtet

Sak 21/16 Protokoll fra styremøtene 6. april og 9. mai 2016

Daglig leder sa at NAV planlegger jobbmesse i Trollhättan, Sverige. Et samarbeid mellom NAV-ViG kan være aktuelt. ViG vil gjøre et framstøt overfor studenter på HSN for å vise muligheten i Grenland. Dette som alternativ til lunsjtreff for utflytta ungdommer i fbm sommerkonserter på Wrightegaarden. Administrasjonen har vært i kontakt med Partygrossisten og fått svar på spørsmålene fra styret. Styret gjentok at dette prosjektet ligger i marginen av ViGs mandat for prosjektstøtte. ViG bør følge utviklingen av prosjektet. Det kan være aktuelt å gå inn med støtte på et senere tidspunkt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjente protokollene ved signatur.

Sak 22/16     Veiledning og nyskaping. Statusrapportering

Ståle Tveit introduserte saken. På spørsmål fra styret, ble det kommentert at det har vært god pågang av nyskapingsprosjekter den siste tida. Styrket markedsføring av fondene kan være forklaringen. Et godt prosjekt kjennetegnes av unik teknologi, har vekst- og arbeidsplasspotensial, samt ringvirkinger for regionalt næringsliv. Det er ikke tid til tett oppfølging av eksisterende eller aktivt søk etter potensielle nye prosjekter. Nyskapingsarbeidet har blitt effektivisert gjennom bruk av nye verktøy og metoder. Til høsten slås Team nyskaping og Team Etablererkontoret sammen, noe som vil bidra til ytterligere effektivisering og dessuten bedre kundebehandling. Styret bemerket at prioriteringer/ressursbruk må vurderes kontinuerlig, og bør gis særskilt oppmerksomhet ifbm oppfølgingen av ny strategisk næringsplan. Styret var godt fornøyd med rapporteringen. For framtida, er det ønskelig med vurderinger rundt måloppnåelse, samt kort info om prosjektene.

Jørn Roar Bamle orienterte om Proventia, derunder om bedrifter i preinkubasjon og inkubasjon.  Presentasjonen ligger vedlagt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 23/16     Regnskapsrapportering

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 24/16     SNP. Statusrapportering

Etter tidsplanen, skal forslag til ny strategisk næringsplan sendes på høring primo juni med høringsfrist 8. august. Endelig forslag skal oversendes Grenlandsrådet til behandling 9. september. Det kan imidlertid være aktuelt med en runde i formannskap/hovedutvalg før det. Styringsgruppa vil vurdere dette i august. Styret bemerket at det er gjennomført en svært god medvirkningsprosess, som har gitt viktige innspill til ny SNP og vært med å bygge tettere bånd mellom eierne og ViG. Arbeidet med tiltaksplanen må komme i gang raskt. Styreseminaret om oppfølging av SNP bør gjennomføres tidlig i høst.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering

Sak 25/16     Prosjektet samspillsarena. Orienteringssak

Øyvind Solbakken introduserte saken. Gjennom prosjektet har man kartlagt og fremmet forslag til tiltak for styrket samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, studenter og næringslivet. Et av de mest interessante forslagene gjelder Demola. Dette er et konsept der bedrifter melder inn ønskede innovasjonsprosjekter, som så gjennomføres av et tverrfaglig team av studenter. Styret mente at forslagene i rapporten stemmer overens med næringslivets behov; HSN bør bruke næringslivet i større grad.  Oppfølgingsansvaret ligger i stor grad hos HSN. ViGs rolle er å støtte opp under prosesser/aktiviteter. Det bør vurderes om tiltakene i rapporten kan kobles på tiltaksplanen til SNP.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret tok saken til orientering.

Sak 26/16     Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Øst/Vest-forbindelsen

Petter Ellefsen introduserte saken. E134 med arm til Bergen har høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi ifølge Statens Vegvesen. I grunnlaget til NTP fra transportetatene er armen til Bergen tatt ut, og betydningen av Rv36 mellom Seljord og Grenland er heller ikke med. Styret påpekte at E134 har stor politisk oppmerksomhet i Grenland. ViG må bygge opp under grenlandskommunenes felles synspunkter i saken, og engasjementet må sjekkes ut med Grenlandssamarbeidet fortløpende.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret ba Administrasjonen arbeide for en løsning for E134 med arm til Bergen og hvor Rv36 mellom Seljord og Grenland skal være ben på sørøstre side, i tråd med grenlandskommunenes felles standpunkt,

Sak 27/16     Omdømmeundersøkelsen. Orienteringssak

Jan Thomas Moen presenterte hovedresultatene fra omdømmeundersøkelsen. Undersøkelsen viser at det er potensiale for økt kjennskap og kunnskap om regionen. Det finnes ikke et materiale for sammenlikning mellom Telemark/Grenland og andre fylker/regioner. Men undersøkelsen kan kjøres jevnlig og man vil da kunne måle utviklingen.

Styret fattet følgende enstemmige forslag:

Styret tok saken til orientering

Sak 28/16     Lønnspolitikk

Daglig leder introduserte saken. Iht. Hovedtariffavtalens para 3.2, skal det utarbeides lokal lønnspolitikk. Forslaget er utarbeidet med basis i Skien kommunes lønnspolitikk. Fra styret ble det påpekt at både Skien kommune og Porsgrunn kommune skal revidere sin lønnspolitikk. ViGs lønnspolitikk bør eventuelt justeres i lys av det. Videre bør forhandlinger med daglig leder avsluttes før 15. juni.

Forslag til vedtak:

Styret godkjente forslaget til lønnspolitikk for Vekst i Grenland IKS. Administrasjonen vurderer justeringer i lys av framtidige endringer i Skien kommune/Porsgrunn kommunes lønnspolitikk.

Sak 29/16     Eventuelt

Kommunereformprosessen: Morten Næss informerte kort om status. Det blir ingen kommunesammenslåing i Grenland i denne omgang. Ordførerne i grenlandskommunene ønsker et forsterket samarbeid, som kan føre til kommunesammenslåing på et senere tidspunkt. Ordførerne har utarbeidet et forslag til avtale, som skal behandles i kommunestyrene før sommeren. ViG bør se på hva avtalen kan innebære for selskapet, eventuelt komme med innspill og vurdere en kobling til SNP/tiltaksplanen.

Grenland, 7. september 2016