Protokoll fra epoststyremøtet desember 2019

  

Deltok:

  • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum

Sak 64/19       Vedtakssak: Søknad om lån

Geir Sæther har på vegne av det nyopprettede selskapet Trosvik Maritime AS, søkt om tilskudd for å «sikre en trygg og bærekraftig videreføring, samt videreutvikling» av Vards verftsvirksomhet i Brevik. Søknaden er rettet til ViG, Telemark Utviklingsfond (TUF) og Innovasjon Norge (IN).

Styret i TUF har vedtatt å gi tilskudd på 600’ kroner (møte 11.12.19) og Innovasjon Norge har signalisert at de vil gå inn med tilsvarende beløp.

Styret mener at videreføring av verftsvirksomheten er viktig av hensyn til arbeidsplasser og for å beholde kompetansemiljøet i Brevik/Grenland. Det er positivt at Geir Sæther og samarbeidspartnere har etablert Trosvik Maritime, jobber for videreføring og planlegger å legge virksomheten om i retning av mindre prosjekter, innen sol, vind og havbruk/oppdrett.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Vekst i Grenland IKS innvilger et lån på 200’ kr og tilskudd på 50’ kr til Trosvik Maritime AS.
  2. Lånet dekkes med midler fra Grenland næringsfond og tilskuddet fra ViGs driftsbudsjett (mulighetsmidlene).
  3. Vedtaket forutsetter full finansiering av utviklingsprosjektet i henhold til søknad.
  4. Tilbakebetaling skjer over to år etter standard vilkår.