Protokoll fra epoststyremøte desember 2017

  

Protokoll fra epoststyremøte i Vekst i Grenland IKS, desember 2017

Deltok fra styret:

  • Jan Kleppe, styreleder
  • Karin Finnerud
  • Inger Lysa
  • Hilde Molberg
  • Morten Næss
  • Tore Marthinsen
  • Jan Sæthre

Deltok fra ViG:

  • Hanne Gro Haugland

Sak 56/17 Vedtakssak: Seabased Norge AS – søknad om utviklingslån

På møtet 22. november 2017 (sak 51/17), vedtok styret at det skulle gjennomføres et epoststyremøte for å behandle søknaden fra Seabased Norge AS’ om utviklingslån.

Til epoststyremøtet var daglig leders innstilling i saken, å gi et utviklingslån på kr 500 000. Tre styremedlemmer stemte for, et medlem stemt mot og tre for med tillegget i rødt under.

«Forslag til vedtak

Styret i Vekst i Grenland IKS har fått presentert Seabased Norway AS sine planer om produksjon og testing av bølgekraftverk ved Vard Brevik, Trosvik. Styret ser positivt på initiativet og gir daglig leder en fullmakt til å inngå avtale om utviklingslån på NOK 500.000 kr til Seabased Norway AS, under forutsetning at TUF og Innovasjon Norge samlet bidrar med utviklingslån på NOK 1.500.000,-.»

I lys av styremedlemmenes ulike syn, var det ikke mulig å konkludere i epoststyremøtet, og saken ble utsatt.