Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. mars 2015

 

Protokoll fra ekstraordinært styremøtet 9. mars 2015 klokka 13 på Klosterøya eller per telefon

Tilstede:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 •  Hilde Molberg
 • Inger Lysa (per telefon)
 • Tore Marthinsen (per telefon)
 • Ole Magnus Stensrud (per telefon)
 • Hanne Winberg (per telefon)

Fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Jørn Roar Bamble

Andre:

 • Revisor Odd Knustad 

Sak 10/15 Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap skal behandles på møte i representantskapet 10. april 2015.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak

Administrasjonen justerer utkastet til årsberetning i tråd med styrets ønsker. Styreleder får fullmakt til å godkjenne justert versjon. Styret godkjente regnskapet. Årsberetningen og regnskapet sendes grenlandskommunene for politisk behandling.

Sak 11/15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.