Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. mai 2016

 

Følgende deltok fra styret, også varaer var innkalt:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Jan Sæthre
 • Hilde Molberg
 • Tore Marthinsen
 • Jorid Sætre
 • Birgit Sannes
 • Ingunn Sestestog
 • Bjørn Hagen
 • Lene Hysing

 

Følgende deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget
 • Helene Norli
 • Petter Ellefsen (deler av møtet)

Sak 20/16       Ny strategisk næringsplan for Grenland

Daglig leder presenterte foreløpige forslag til visjon, mål og strategier for styret. Forslaget er utarbeidet etter innspill fra grenlandskommunene, næringsliv, nettverk, offentlige virkemiddelaktører, kunnskapsinstitusjoner i følgende møter:

–        Hovedutvalg for næring i Skien kommune 30.mars og 20.april, Workshop i Bamble med politikere og næringsliv 25.april, Formannskapsmøte i Siljan kommune 26.april, Formannskapsmøte i Kragerø kommune 26.april

–        Næringsutvalget i Telemark fylkeskommune 11.mai

–        Grenland næringsforening 6.april, NHO Telemark, Telemark Offshore, IKT Telemark, Forskningsrådet 11.april, LO 12.april, HSN 13. april, Sense Kommunikasjon 28.april, ABB 10.mai, Herøya Industripark 10.mai, Ineos 18.mai

–        Ungt entreprenørskap 8.april, Visit Grenland 22.april, de tre landbrukskontorene i Grenland 10.mai, Plan- og byggesaksforum i Grenland 15.april

–        Ordførerkollegiet 8.april og 27.april, Grenlandsrådet 15.april

–        Oppfølgingsmøte med næringslivet og politikere 2. mai

 

Styret uttrykte støtte til hovedlinjene i forslaget, og hadde en rekke synspunkter og konkrete forslag til endringer. «Det grønne skifte» fikk særskilt oppmerksomhet:

 • Styret mente at en visjon basert på det grønne skiftet vil være fremtidsrettet og konkret, men var usikker på hvorvidt en slik retning samler og fenger hele regionen. Følgende visjon ble foreslått: Samlet, synlig og attraktiv. Styringsgruppa må vurdere valg av visjon.
 • Styret ytret støtte for målet: «Økt antall arbeidsplasser, tilsvarende landsgjennomsnittet». Det ble stilt spørsmål ved om den nasjonale arbeidsplassutviklingen bør ses uten Oslo. Som for visjonen, var styret usikker på om et mål spisset mot det grønne skiftet vil favne hele regionen.
 • Styret sluttet opp under de enkelte strategiene som omtaler «klima og miljø», og fortrekker denne formuleringen framfor «det grønne skiftet».
 • Styret gav uttrykk for at bostedsattraktivitet bør trekkes tydeligere inn som et fortinn i strategiene under innsatsområdet «framsnakke».

 

Øvrige innspill omhandlet i stor grad mindre omformuleringer og presiseringer. Administrasjonen tar med innspillene i det videre arbeidet.

Styret reflekterte rundt planlengde og utformingen av tiltaksplan:

 • Hensiktsmessig planlengde kan være 4 år, for både SNP og tilhørende tiltaksplan. Behov for rullering kan vurderes etter fire år. Man bør vurdere muligheten for å koble SNP-prosessen tettere til kommunenes årshjul, for å sikre økt forankring og samhandling.
 • Arbeidet med tiltaksplanen bør starte raskt. Tiltaksplanen bør spesifisere hvem som har ansvar for gjennomføring av ulike aktiviteter. Styret ønsker å diskutere ViGs ressursbruk i tilknytning til utforming av tiltaksplanen.

 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig forslag til visjon, mål og strategier i ny strategisk næringsplan til orientering.