Protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. desember 2016

 

Deltok fra Styret:

 • Jan Kleppe, styreleder
 • Karin Finnerud, styrets nestleder
 • Inger Lysa
 • Hilde Molberg
 • Morten Næss
 • Tore Marthinsen
 • Jan Sæthre

Deltok fra Administrasjonen:

 • Hanne Gro Haugland
 • Ingrid Grandum Berget

Dagsorden

Sak 54/16        Protokoll fra styremøtet 30. november 2016

Sak 55/16        Diskusjonssak – ViGs organisering, ressursbruk og innsatsområder

Sak 56/16        Beslutningssak – Bidrag til og samarbeid med Proventia

 

Sak 54/16     Protokoll fra styremøte 30. november 2016

Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Protokollen ble vedtatt ved signatur.

 

Sak 55/16     Diskusjonssak – ViGs organisering, ressursbruk og innsatsområder

Grenlandsrådet har vedtatt at: «Rådmannskollegiet utreder ny organisering av Grenlandskommunene sitt næringsapparat (VIG) i tråd med de føringer som er gitt ovenfor. Selskapsform og styresammensetning utredes også.» Daglig leder minnet om at Grenlandsrådet ønsker ny organisering for å få et mer utadrettet, desentralisert og bedre forankret nærings-arbeid. Hun presenterte forslag for å møte dette ønsket, herunder endringer i kommunekontaktordningen, innsatsområder og ressursbruk.

Styret var positiv til daglig leder proaktive tilnærming, og mente at forslagene kan møte «bestillingen». Styret påpekte at forslagene på noen områder er å gå tilbake i forhold til intensjonene med nåværende organisering. Det ble understreket at det er viktig å avveie fordeler og ulemper ved ulike løsninger. Selskapet bør spille inn synspunkter til utredningen som skal gjennomføres av Rådmannskollegiet.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak. Det er ønskelig at ViG spiller inn synspunkter til Rådmannskollegiet i deres utredning om ny organisering av selskapet.

 

 

Sak 56/16     Beslutningssak – Bidrag til og samarbeid med Proventia

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Grenlandskommunene bidrar med kr 500 000 og ½ årsverk til Proventia i 2017.
 2.  Kr 250 000 hentes fra avsatte midler og kr 150 000 fra Grenland næringsfond. Det forutsettes at Drangedal kommunale næringsfond og Kragerø kommunale næringsfond gir tilskudd på kr 50 000 hver.
 3. Det forutsettes også at Proventia søker om tilskudd fra de andre næringsutviklings-selskapene i Telemark.
 4. Videre samarbeid mellom ViG og Proventia må diskuteres i forbindelse med ny organisering av næringsarbeidet i Grenland.

Plan for styremøter våren 2017: 15. februar, 29. mars og 24. mai. Tidsramme: 8.30-12.00

*****

Forslag til vedtak: Styret godkjente protokollen ved signatur.