Protokoll fra 1. epoststyremøte mars 2020

  

Deltok:

  • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
  • Yvonne Aasbø
  • Heidi Herum
  • Jon Guste Pedersen
  • Tone Allum

Sak 15/20 Oppkapitalisering av Grenland næringsfond og utvidelse til Drangedal og Kragerø kommuner

Styret behandlet forslag til modell for oppkapitalisering av Grenland næringsfond. Viktige elementer er: kr 5 millioner overføres fra kassebeholdningen til Vekst i Grenland til Grenland næringsfond (GNF. Drangedal og Kragerø kommuner inviteres med i fondet mot et bidrag på kr 500’ fra hver. Lån skal fortsatt være fondets foretrukne instrument. Bestemmelsene knyttet til lån endres ikke. Bestemmelsene knyttet til tilskudd mykes opp både mht. terskelverdi og nedslagsfelt. Paragraf 12 i selskapsavtalens og punktene 1, 2 og 3 i vedtektene for GNF endres. De fleste av endringene er relativt selvforklarende med unntak for punkt 3 om tilskudd. Endringene innebærer at det heretter også kan gis tilskudd til bedriftsbaserte utviklingsprosjekter med tilknytning til Proventia eller med godt arbeids-plasspotensial; til mulighetsstudier o.l. til utvikling av næringsarealer/-infrastruktur av stor betydning for regionen; og til bedrifts-/bransjerettede fellesprosjekter som bidrar til næringsutvikling i regionen.

Styret noterte seg at en oppkapitalisering og geografisk utvidelse av fondet, vil gi ViG en mer velutstyrt verktøykasse og forenkle arbeidsprosesser gjennom lik eierstruktur for GNF og ViG.  Styret besluttet å følge innstillingen.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Styret ønsker en oppkapitalisering av Grenland næringsfond og oppmykning av bestemmelsene om tilskudd og følge innstillingen fra daglig leder.
  2. Saken diskuteres med grenlandskommunene ved rådmannskollegiet/ordførerkollegiet før saken oversendes representantskapet for behandling på møte i april i år.
  3. Eventuelle innspill fra rådmannskollegiet/ordførerkollegiet, herunder forslag om tidspunkt for overføring av kapital fra Drangedal og Kragerø, innarbeides i saken før oversendelse.

 

Styret godkjenner protokollen.