Protokoll fra ekstraordinært e-styremøte 15. mai 2020

 

Protokoll fra ekstraordinært e-styremøte i Vekst i Grenland IKS 15. mai 2020

Deltok:

 • Yvonne Aasbø, styreleder
 • Heidi Herum, nestleder
 • Jon Guste Pedersen
 • Roger Hegland
 • Tone Allum
 • Bernt Dahle (vara)

Forfall:

 •      Janicke Andreassen

Deltok fra ViG:

 • Hanne Gro Haugland

 

Sak 25/20  Orienteringssak: Kapitalbaseprosjektet

Monika Lønnebakke i Proventia og Carl Ivar Holmen for TUF presenterte kapitalbaseprosjektet. Gründerbedrifter bruker mye tid på kapitalinnhenting. En kapitalbase i regionen ville bidratt til raskere gjennomføring av gode utviklingsprosjekter. Proventia, TUF og ViG har tatt initiativ til et prosjekt om etablering av et presåkornfond. Prosjektet har fått innspill fra gründere og investorer. Det er utarbeidet forslag til modell for et fond med base i Grenland.  Investinor har fått tilført kr 1mrd i forbindelse med koronapandemien. Det jobbes med investorbidrag derfra. Det er tatt opp om også ViG kan bidra.

Styret ga honnør til arbeidet. Det hadde vært bra å få et presåkornfond med base i Grenland. Hvorvidt ViG skal gå inn å investorsida, må vurderes på et senere tidspunkt.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret er positiv til kapitalbaseprosjetet. Hvorvidt ViG skal gå inn å investorsida, vurderes på et senere tidspunkt.

Sak 26/20  Vedtakssak: Oppkapitalisering av Grenland næringsfond 

Styret står på tidlige vedtak om oppkapitalisering av Grenland næringsfond og overføring av 5mill fra ViGs kassebeholdning til fondet. Grenland næringsfond er ViGs hovedinstrument i nyskapingsarbeidet. Det er viktig med oppkapitalisering. ViG vil ha penter på bok også etter oppkapitalisering. Eventuelt investorbidrag i et presåkornfond hentes fra resterende kassebeholdning.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret står ved forslaget om å overføre kr 5mill fra ViGs kassebeholdning til Grenland næringsfond.
 2. Saken om oppkapitalisering av GNF oversendes Grenlandssamarbeidet.