Protokoll fra 2. epoststyremøte mars 2020

 

Deltok:

 • Thor Oscar Bolstad, fungerende leder
 • Yvonne Aasbø
 • Heidi Herum
 • Jon Guste Pedersen
 • Tone Allum

 

Sak 16/20 ViGs koronatiltak

Norge og verden er rammet av en pandemi. Konsekvensene for folk og næringsliv er enorme. Stortinget og regjeringen har vedtatt og jobber med omfattende økonomiske pakker. Det oppfordres til nasjonal dugnad. ViG kan bidra, på kort sikt ved å lempe på betingelser knyttet til lån fra Grenland næringsfond og styrke ViGs tilskuddspott, og på lengre sikt ved å igangsette ny prosjekter for næringsutvikling i regionen.

Styret mente at ViG bør bidra, og var positiv til daglig leders forslag.

Justeringer for GNF i 2020:

 • Positiv behandling av søknader om betalingsutsettelse. ​
 • Frys av renter på alle lån fra 1. april og ut året.
 • Oppmykning av forvaltningsprofilen, dvs. at det kan gis lån også til prosjekter uten avtale med Proventia, mer moderat arbeidsplasspotensial eller som vil bidra til å bevare eksisterende arbeidsplasser. ​
 • Mer liberal skjønnsvurdering om uheldig konkurransevridning for prosjekter som vil bidra til å bevare eksisterende arbeidsplasser.
 • Prosjektene skal anses som gode. Støtte skal ikke gis ut fra politiske hensyn eller for «å være snill».
 • Det gjøres ingen endringer mht. behandling av saker i representantskapet/styret.
 • Kommunene kobles på i saksbehandlingen. Næringssjefene/-rådgiverne bidrar med avklaringer. Kommunenes syn på søknader tillegges vekt for ViGs vedtak. ​

Tilpasninger mht. tilskudd:

 • ViGs budsjettramme for tilskudd utvides fra dagens kr 400’ til kr 1,4 mill.
 • Fordelingen mellom mulighetsmidler og tilskudd til nettverksaktiviteter etc. oppheves.
 • Makssatsen for mulighetsmidler økes. Ny sats settes til kr 100’, dog med mulighet for mer, noe som vil kreve styrebehandling.
 • Prosjektene skal anses som gode. Støtte skal ikke gis ut fra politiske hensyn eller for «å være snill».
 • Skjønnsvurderingen mht. uheldig konkurransevridning mykes opp for prosjekter som vil bidra til å bevare arbeidsplasser.
 • Kommunene kobles på i saksbehandlingen. Næringssjefene/-rådgiverne bidrar med avklaringer. Kommunenes syn på søknader tillegges vekt for ViGs vedtak. ​

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Styret mener at ViG IKS bør bidra i den nasjonale dugnaden ifm. koronakrisa.
 2. Styret støtter daglig leders forslag til justeringer for Grenland næringsfond og ViGs tilskuddspott.
 3. Justeringene nevnt i punkt 2 gjelder ut 2020.

********

Styret godkjenner protokollen.