Innkalling til styremøte 23. januar 2015

  

Innkalling til styremøte i Vekst i Grenland IKS 23. januar 2015 klokka 0830-11.30 på Klosterøya

Innkalt:

  •                   Jan Kleppe – styreleder
  •                   Karin Finnerud – styrets nestleder
  •                   Hanne Winberg
  •                   Hilde Molberg
  •                   Ole Magnus Stensrud
  •                   Inger Lysa
  •                   Tore Marthinsen

Fra administrasjonen møter:

  •                   Hanne Gro Haugland
  •                   Ingrid Grandum Berget

 

Forslag til dagsorden

Sak 1/15                Protokoll fra styremøtet 22. oktober og epoststyremøte 15. desember 2014

Sak 2/15                Status i selskapet pr medio januar

Sak 3/15               Rullering av strategisk næringsplan

Sak 4/15               ByR, delprosjekt 1 om samfunnsanalyse, prosjektskisse

Sak 5/15               Fond som forvaltes av Vekst i Grenland IKS; operasjonalisering og rammer

Sak 6/15               Videreføring av helseinnovasjonsprosjektet?

Sak 7/15               Samarbeid med bedriftsnettverkene

Sak 8/15               Næringslivet og kommunereformen

Sak 9/15               Eventuelt