Innkalling til e-post styremøte 17. desember 2017

  

VIG IKS. EPOSTSTYREMØTE OM SØKNAD FRA SEABASED NORGE AS, DESEMBER 2017.

Til styret i ViG

På møtet 22. november i år behandlet styret en orienteringssak om søknad fra Seabased AS. Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

  1. Styret tar saken til orientering.
  2. Det innkalles til ekstraordinært styremøte eller epoststyremøte for å behandle søknaden fra Seabased Norge AS.

Vedlagt ligger vedtakssak om søknad fra Seabased AS. Daglig leder foreslår at styret fatter følgende vedtak:

 

  1. Styret i Vekst i Grenland IKS har fått presentert Seabased Norway AS sine planer om produksjon og testing av bølgekraftverk ved Vard Brevik, Trosvik.
  2. Styret ser positivt på initiativet, og gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale om utviklingslån på NOK 500.000 til Seabased Norway AS.

 

Jeg ber om at styremedlemmenes synspunkt i saken sendes undertegnede i løpet av torsdag 21. desember i år.

 

Vennlig hilsen

Hanne Gro Haugland