ViGs koronatiltak

Styret i ViG har vedtatt at:

  • Det gis betalingsutsettelse på lån, etter søknad. ​
  • Renter på alle lån fryses i perioden 1. april til 31. desember 2020.
  • ViGs tilskuddspott er 1,4 millioner kroner. Næringslivsaktører kan søke på midlene, som skal brukes til bedriftsbaserte utviklingsprosjekter i tidligfase,bedriftsoverskridende/bransjerettede fellesprosjekter eller nettverksaktiviteter.
  • Kravet om at søker skal ha avtale med Proventia eller at utviklingsprosjektet skal ha godt arbeidsplasspotensial fravikes.
  • Det vil legges til grunn en mer liberal skjønnsvurdering om uheldig konkurransevridning for utviklingsprosjekter som vil bidra til å bevare eksisterende arbeidsplasser.

Tiltakene gjelder til 31. desember 2020. Tilskuddspotten for 2020 er brukt opp og det er ikke mulig å søke om støtte.

Her finner du oversikt over de tildelte midlene.

Grenland næringsfond

Midler fra fondet går primært til utviklingsprosjekter i nye eller eksisterende bedrifter. Midlene gis i prosjektets tidligfase, i form av tilskudd eller lån (lån uten pantsikring). Prosjektene må enten ha en kobling industriinkubatoren Proventia eller ha et godt arbeidsplasspotensiale på kort eller lang sikt. Fondet eies av kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan, og forvaltes av Vekst i Grenland. Spørsmål kan rettes til Vekst i Grenland ved Tore Halvorsen på telefon 984 12 859 eller epost tore.halvorsen@vig.no.

Vedtekter Grenland næringsfond.

Styrevedtak forvaltningsprofil av Grenland næringsfond.

Oversikt over utbetalte lån og tilskudd i 2020.

Oversikt over utbetalte lån og tilskudd i 2019.

Skien næringsfond

Midler fra fondet skal gå til utviklingsprosjekter i nye eller eksisterende bedrifter. Midlene gis i prosjektets tidligfase, i form av tilskudd eller utviklingslån (lån uten pantsikring).  Fondet eies av Skien kommune, og forvaltes av kommunens næringsenhet. Spørsmål kan rettes til Ståle Tveit på telefon 957 30 277 eller epost stale.tveit@skien.kommune.no.

Les mer på hjemmesidene til Skien næringsfond.

Stiftelsen Geneticum

Geneticum skal, på forretningsmessig basis drive undervisning, forskning og annen virksomhet innen bioteknologi. Fondet skal bidra til et sterkere koblinger mellom næringslivet i Telemark, forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Telemark og universitetsmiljøer i Norge og utlandet. Midlene (utviklingslån og tilskudd) skal brukes til å fremme nyskaping og utvikling av nye forretningsideer innen medisin/bioteknologi i Telemark. Geneticum er stiftet av Telemark fylkeskommune, Skien næringsfond AS, AS Telelab og Bionor AS. Spørsmål om fondet sendes til post@vig.no.